Friday, August 3, 2018

Yajur Vedi Avani Avittam for the year 2018 on 26-8-2018


Yajur  Vedi Avani Avittam for the year 2018 on  26-8-2018

                           Avani Avittam 26-8-2018 (Sunday)
                            (Compiled by P.R.Ramachander)
(The Gayathri japam is on   27-8-2017  for all the three  Vedas. The sankalpam for the Gayathri japam  is given in  http://brahminrituals.blogspot.com/2018/08/gaayathri-japam-manthras-27-8-2018-for.html )

1.Yagnopa veetha dharana manthra
         ( Manthra for wearing  Poonal)
a.Aachamanam:Shuklaam Bharadharam……….      Santhaye
b.Om Bhoo…………..Bhoorbhavaswarom
c.Mamo patha samastha duritha kshya dwara sri paameshwara preethyartham
    Sroutha smartha vihitha sadachara  nithya karmaanushtanaa yogyatha sidhyartham  brhma teja abhivrudyartham yagnopaveetha dharanam karishye.

d.Yagnopaveetha  dharana maha manthrasya
   Parabrhma rishi(Touch forehead)
  Trushtup chanda (touch below nose)
  Paramathma devatha (touch heart)

e.Yagnopaveetha dharane viniyoga

        Wear Poonal one by one by reciting(poonal should be held by both hands, the tie in the poonal being held above by the right hand facing upwards)

Yagnopaveetham paramam pavithram  praja pathe,
Yat sahajam purasthad aayushyam
Agriyam prathi muncha shubram yagnopaveetham balamasthu theja.

f.After wearing all poonals one by one  do Aachamanam

g.Remove the old poonals  and break them to pieces by reciting

 Upaveetham bhinna thanthum jeernam kasmala dooshitham, visrujami na hi brahma-varcho deerghayurastu me


h.Do aachamanam.
  
       Summary meaning: I wear the white yagnopavitha that is purifying , which was born along with brahma, which is capable of increasing life .I am sure this would give glory and strength to me.I am destroying the dirty , soiled yasgnopavita .

2.Kamo karshet Japam 26-8-2018 morning

      a.Aaachamanam:Shuklaam Bharadharam…….Santhaye
       b.Om Bhoo
        c.Mamo patha--- Preethyartham
            Tadeva lagnam sudhinam tadaiva, tharaa balam chandra balam thadaiva , vidhya balam daiva balam tadaiva, Sri Lakshmi pathe aangriyugam smaraami
              Apavithra pavithro vaa sarvaavasthaam gathopi vaa , ya smareth pundari kaksham, sabahyanthara suchi , manasam vaachikam  paapam  , karmanaa
Samuparjitham, sri Rama smaranenaiva vyopahathi na samsaya .Sree rama Rama
                Tidhir Vishnu, Tatha vaara, nakshatram Vishnu reva cha
                 Yogascha karanam chaiva  sarvam Vishnu mayam Jagat ,
                  Sri Govinda , Govinda, Govinda
Aadhya sri bagavatha mahaa purushasya  Vishnor Agnaya , Pravarthamanasya , Aadhya brhmana  , dweethiya parardhe, swetha varaha kalpe, , Vaivaswatha manvanthare, ashta vimsathi thame, kali yuge, prathame padhe, Jamboo dweepe, Bharatha varshe , Bharatha kande, Mero dakshine parswe. Asmin varthamane , vyavaharike prabhavaadheenam sashti samvatsaranaam madhye ,  vilambi   nama samvatsare, Dakshinaayane, varsha rithou, simha  mase, shukla pakshe, aadhya pournamasyam  shubha thidou, Bhanu   vasara yukthayam, Sravishta ** nakshatra yukthayam, shubhayoga, shubha karana evam guna,  viseshana visishtaayam, asyam pournamaasyam  shubha thidou, taishyaam pournamaasyam* adhyot sarjana akarana praayaschithartham , samvatsara praayaschithartham, cha ashtothara satha samkhyaa “kamo karsheth  manyura karsheth” ithi maha manthra japam karishye.
    d.Then chant “Kamo karsheth manyura karsheth ” 108 times
e.Afterwards perform Aachamana and say”Kama manyu upasthanam karishye”   ,  and saying “Om tat sat brahmaarpanam asthu.” Pour an Udharani of water   
*On  26 -8-2018 , Pournami   is up to  5.27  PM   , and  Prathama  is  up to 7.02   PM of  27--8-2018  IST  **   Sravishta  Nakshatra is up to 12.34 pm    IST on 26/8/2018 and sathabishak  Nakshatra   afterwards  till 3.04 PM   of 27-8-2018 according to the Madathu Panchanga.., Before you do the Upakarma   , please calculate corresponding  IST  and take the  proper Thidhi and Nakshatra. This is also applicable to mantras of Maha Sankalpam given below.

Summary meaning:The Brahmin first prays God that the time of doing whatever it may be  should become holy  and this he is sure is achieved by prayer to God.Then he tells when he is doing this japa, for example which year, which season, which day and so on.And he says that this japa is being done as a repentance for his not perfornming various religious duties including  Learning of Vedas  during the year which  he ought to have performed.The main manthra is a prayer to pardon the lapses which were due to Kama(passion) krodha(anger) and lopa(avarice)

3.Maha Sankalpam
       (26-8-2018  after Madhyaanikam and Brahma yagnam-Manthras for Brahma Yajnam for Apasthambha suthram and Bodhayana  are  given one after another  at the end )
a.Aachamanam
b.Shuklam baradharam……..
c.Om bhoo
d.Maha samkalpam
     Apavithra pavithro vaa sarvaavasthaam gathopi vaa , ya smareth pundari kaksham, sabahyanthara suchi , manasam vaachikam  paapam  , karmanaa
Samuparjitham, sri Rama smaranenaiva vyopahathi na samsaya .Sree rama Rama rama
                Tidhir Vishnu, Tatha vaara, nakshatram Vishnu reva cha
                 Yogascha karanam chaiva  sarvam Vishnu mayam Jagat ,
                  Sri Govinda , Govinda, Govinda
Aadya sri bhagawatha, Aadi vishno, Aadinarayanasya achinthyaya , aparimithaya, sakthyaa, briyamaanasya, mahaa jaloughasya madhye,
 paribrhamatham  aneka koti  brhmaandanam madhye,  eka thame,  prithya aptejo  vayvakaasaa ahankaradhi  -mahada vyakthai-aavaranair- aavruthe- asmin mahathi bramanda-karandaka-madhye aadhara sakthi –koormaa nandathi  ashta diggajopari prathishtithasya , athala-vithala-suthala-rasaathala-thalaa thala-mahaathala-pathalakyai loka sapthakasya upari thale, punya kruthaam nivaasabhuthe  bhoor –bhuvar-suvar-mahar-janarr-thapa-satyaakhyai loka shatkasya adho bhage mahaa nalayamana phani raja seshasya sahasra phanaa mani mandala mandithe, dighdanthi-shunda dhanda-uttambhithe, panchasath koti yojana vistheerne, lokaloka –achalena valayithe lavaneshu-sura-sarpi-dhadhi-ksheera-udakaarnavischa parivruthe, jambhu-plaksha-saka-salmali-kusa-krouncha-pushkarakhya saptha dweepanaam madhye, Jamboo dweepe, Bharatha varshe, bharatha kande, prajaapathi kshetre  dandakaaranya-chamapakaaranya-vindhyaaranya-veekshaaranya-vedaaranayaadhi,  aneka punya aaranyaanam Madhya pradeshe, karma bhoomou,  rama –sethu-kedharayoo  madya pradaeshe , Bhaageerathi-Gouthami-Krishna veni-Yamuna-Narmadaa-Thungabadhraa-Triveni-Malaapahaarini-kaveri- ithyadi , aaneka punya nadhi viraajithe, Indraprastha-Yamaprastha-Aavanthikaapuri-Hasthinaapuri-Ayodhyaa puri-Maayaa puri-Kasi puri-Kanchi puri-Dwarakaa aadi aneka punya puree viraajithe Sakala jagat srushta, parardha dwaya jeevana, bramana  dweethiya parardhe, Pancha sathabdhou, prathame varshe, prathame mase, prathame pakshe, prathame divasae, aahni, dweethiye yame, trithiye muhurthe, swayambhuva-swarochisha-uthama-thamasa-raivatha-chakshu shakheshu, shatsu  manusha atheetheshu, sapthame vaivaswathe manvanthare, aashta vimsathi thame, kali yuge, prathame padhe, Jamboo dweepe, Bharatha varshe , Bharatha kande, Mero dakshine parswe. Asmin varthamane , vyavaharike prabhavaadheenam sashtya samvatsaranaam madhye , vilambi  nama samvatsare, Dakshinaayane, varsha rithou, simha mase   mase, shukla pakshe, aadhya pournamasyam  shubha thidou, bhanu  vasara yukthayam, Sravishta** nakshatra yukthayam, shubhayoga, shubha karana evam guna,  viseshana visishtaayam, asyam pournamaasyam  shubha thidou  anaadhya vidhya pravarthamane , asmin  mahathi samsara chakre  vichitrabhi karma gathibhi vichitrasu yonishu puna puna anekadha janithwa kenapi punya karma  viseshena idhaanimthana manushye  dwijanma visesham prapthavatho  mama jjanmabhyasa jjanama prabruthi  ethath kshana paryantham , baalye, vayasi kaumare  yowane  vaardhake cha jagrath swapna sushupthya avasthamsu  mano vak kaya karmendriya  jnanendriya vyaparai kama-krodha-lobha-moha-madha-mathsaryaadhi  sambhavithaanam iha janmani  janmanthare cha jnana ajnana kruthaanam maha pathakanaam mahaa patathakanumanthratwadeenam , samapathakaanaam upapaathakaanaam malini karanaanam nindhitha dhana dhaano upa jeevanaadeenam aapathrikarananaam  jathi bramsa karaanam vihitha  karma thyaagaaadeenam  jnanadha  sakruth kruthanaam ajnanatha  asakruth kruthaanam  sarveeshaam papaanam  sadhya  aapanodhanartham
aswatha narayana sannidhou-deva brahmana sannidhou-tryaa trimsath koti devathaa sannidhou-sri visaalakshi sametha visweswara swami sannidhou-mahaa ganapathi sannidhou-seetha lakshmana bharatha sathrugna-hanumt samedha sri rama chandra swmai sannidhou-sri rukmani sathyabhama samedha sri gopala Krishna swami sannidhou-hari hara puthra swami sannidhou-sri lakshmi narayana swami sannidhou  sraavanyaam pournamasyaam adhyopakrama karma karishye.Thadangam sravanee pournamasi punyakale sareera shudhartam  shuddhodhaka snanam aham karishye
                  Athi krura maha kaya, kalpanthahanopama,
                   Bairavaya namasthubhyam anujnam dathu marhasi

*On  26 -8-2018 , Pournami   is up to  5.27  PM   , and  Prathama  is  up to 7.02   PM of  27--8-2018  IST  **   Sravishta  Nakshatra is up to 12.34 pm    IST on 26/8/2018 and sathabishak  Nakshatra   afterwards  till 3.04 PM   of 27-8-2018 according to the Madathu Panchanga.., Before you do the Upakarma   , please calculate corresponding  IST  and take the  proper Thidhi and Nakshatra.

Summary meaning:Here again apart from locating oneself with reference to time , one locates himself with reference to place also.We are supposed to live in Jambu Dweepa, Bharatha Kanda which is south of the great mountain Maha meru.Then again this Bhasratha Kanda is blessed with many holy rivers and holy places.Then prayer is done to God to pardon sins committed by word, thought and deed, because this was done inspite of his great grace which made us be born as human beings after several wheels of birth.Also the sins performed during several ages in life is highlighted.Some of the sins specifically mentioned are those done while earning money without conscience, giving money to improper people, actions which did not suit the caste we are born in, sins due to non performance of actions which ought to have been done and so on. We pray God and tell him that we would take bath in holy pure water and then start the veda parayanas which is our duty as Brahmin.

4.Yagnopa veetha dharana manthra

     After bath again change poonal by reciting manthra as given in s.No.1.Please note that now a days very rarely people take bath after mahaa sankalpam but do prokshana snanam i.e bath by sprinkling of water on the head.

5.Kanda Rishi Tharpanam
    1,Aachamanam
     2,Shklaama baradharam
     3.Om bhoo
      4.Mamo patha samastha durida kshya dwara  sri parameshwata preethyartham sravanyaam  pournamaasyam  adhyoyapakrama  karmangam kanda rishi tharpanam karishye.
     Wear poonal as garland and do tharpanam using water mixed with thil (black gingely) and akshatha
      Each manthra has to be chanted thrice and tharpanam done.

1.Prajapathim kanda rishim tharpayami
2,Somam kanda rishim tharpayami
 3.Agnim kanda rishim tharpayami
4.Viswaan devaan kanda rishim tharpayaami
5.Saahinkeer devatha upanishadha tharpayami
6.Yagnigeer devatha upanishadha tharpayaami
 7.Vaaruneer devatha upanishadha tharpayami
8.Brhamanagum  swayubhuvam tharpayaami
9.Sadasaspathim tharpayami
  wear poonal in the normal fashion and then do aachamana.

Summary meaning:Tharpanam means really satisfying.By this tharpanam we satisfy the rishi(sages) of Soma(moon), Agni(fire), Viswaan devan(all gods looking after earth), etc.

5.Vedarambham

    Though these are essential part of Avani avittam , I am not giving this because Vedic manthraas are very difficult to transliterate in to English and reading them wrongly would be counter productive.

Appendix  I, Apasthamba Suthra Brahma Yagnam.

Perform Achamanam
Face eastern direction and do “Shuklam baradaram….” Followed by pranayamam “om Bhoo…”
Mamopatha samastha duritha kshya dwara sri Parameshwara preethyartham Brahma Yagnam karishye. Brahma yagnena Yakshye.
Chant and clean the hands with water
Vidhyudasi paapmanam vidhya me paapmanam amruthath Sathya mupaime
And then chant
      Om Bhooo tatsa vithurvarenyam
       Om Bhuva Bhargo devasya Dheemahi
        Ogum suva Dhiyo yona prachodayath
        Om Bhooo Tatsa vithurvarenyam Bhargo devasya dheemahi
         Om Bhuva Dhiyo yona prachodayath
         Ogum Suva Tatsa vithurvarenyam Bhargo devasya Dheemahi Dhiyo yona         prachothayath

Chant  Vedic manthras
Om Agnimeele purohitham Yagnasya Dheva mruthvijam, hotharam Rathna Dhathamam
Om Ishe Twoje Thwa vayavasthapayavastha Devo vassavitha prarpayathu sreshtathamaya karmane
Om Agna Aayahi veethaye grunano havyadathaye, ni hotha sadhsi bharhishi
Om sanno devirabheeshtaya Aapo peethaye sam yorabhisravanthu na
       After this recite if possible vedic manthras that you know like Rudram, Chamakam etc

Sprinkle water round the head by reciting
                           Sathyam Thapa sradhayam juhomi

Recite three times with folded hands
Om namo brahmane namosthwagnaye nama pruthwyai nama oshadheebhya namo vaache namo vaachaspathaye  namo vishnave bruhathe karomi.

      8.Clean the hands again with water by reciting “vrushtirasi vruschame paapmanamamruthath sathyamupaaga”
Do aachamanam
Chant “shuklam baradaram….”
Do Pranayamam, “om Bhoo…”
Mamopatha samastha duritha kshaya dwara sri parameshwra preethyartham  deva-rishi-pithru tharpanam karishye.
Touch water and clean your hands
Do deva tharpanam through the tip of fingers
               1.Bramodaya ye deva thaan devaan tharpayami
                2.Sarvaan devaan tharpayami
                3. Sarva deva ganaan tharpayami
                4.Sarva deva pathnis tharapayami
                5.Sarva deva ganapathnis tharpayami
       13, Do rishi tharpanam by wearing yagnopaveetha as garland and pouring out water from  the liitle finger
               1,Krishna dwaipayanaya ye rishaya thaan rishin tharpayami
                2. Sarvaan risheen tharpayami
               3.Sarva rishi ganaan tharpayami
                4. Sarve rishi pathnis tharpayami
                 5,Sarva rishi gana pathnistharpayami
                 6. Prajapathim kanda rishim tharpayami
                 7. Somam kanda rishim tharpayami
                 8. Agnim kanda rishim tharpayami
 Put the Yagnopaveetham in normal fashion and pour water from the tips of fingers
                 9. Viswan devan kanda rishin tharpayami
                 10. Samihithir devatha upanishada tharpayami
                 11. Yagnigir devatha upanishada tharpayami
                 12.Varuneer devatha upanishada tharpayami
Put the Yagnopaveetham and pour water by towards the left
                  13. Havyavaham tharpayami
                  14.Viswaan devaan kanda rishin tharpayaami
Pour water by the bottom of the palm towards self
                  15.Brahmanam swayambhuvam tharpayami
                   16.Viswan devan kandarishin tharpayami
                   17.Arunan kandarishin tharpayami
Put the Yagnopaveetham in normal fashion and pour water from the tips of fingers
                   18.Sadasaspathim tharpayami
                    19.Rig vedam tharpayami
                    20.Yajur Vedam tharpayami 
                    21. Sama Vedam tharpayami
                    22. Atharvana Vedam tharpayami
                    23. Ithihasa puranam tharpayami
                    24. Kalpam tharpayami
14.Only those who have lost their father (others go to step 15)do Pithru tharpanam wearing the yagnopaveetham on the right shoulder pouring water between the thumb. And index finger.
                   1.Soma pithruman yamo angiraswan agni kavyavahana ithyadaya ye pithara                                     
                       thaan pithrun tharpayami,
                    2. Sarvaan pithrun tharpayami
                    3. Sarva pithru ganan tharpayami
                    4. Sarva pithru pathnistharpayami
                    5. Sarva pithru ganapanthnistharpayami
                    6.oorjam vahanthi amrutham grutham paya keelaalam parisruyatham
                        swadaastha  tharpayatha me pithrun trupyatha, trupyatha, trupyatha
                     7.Aabrahma sthambha paryantham jagat trupyathu
15.Put the yagnopaveetha in the normal fashion
                Pour water saying Om That sat Brahmarpanamasthu
      And then do aachamanam.

Appendix  II, Bodhayana  Suthra Brahma Yagnam.

Bodhayana Brahma Yagnam

( The tharpanam in Brahma Yagnam is different and extremely elaborate in Bodhayana Suthra)

1.Perform Achamanam

Take minute quantities of water(just sufficient to soak one grain of black gram) three times in the right hand and take it with the following manthra.
1.Om Achyuthaya nama 2,Om Ananthaya nama 3.Om Govindaya nama
Then
Touch with thumb both cheeks saying kesava -Narayana
Touch with ring finger both eyes saying Madhava –govinda
Touch with the first finger both sides of nose saying Vishno-Madhusoodana
Touch with little finger both ears saying Trivikrama-Vamana
Touch with the middle finger both shoulders saying Sreedhara-Hrishi kesa
Touch with all fingers the belly button saying Padmanabha
Touch with all fingers the head saying Damodara

2.Ganapathi dyanam

Recite the following manthra slowly hitting the forehead with both fists together.:-
Shuklambaradharam Vishunum Sasi Varnam ChathurBhujam,
Prasanna Vadanam Dyayeth Sarva Vigna Upa Santhaye.


3.Do Pranayamam.
Hold both Nostrils with Thumb and the little and third finger of the hands and recite the following Manthra:-

Om Bhoo
Om Bhuva
Ogum Suva
Om Maha
Om Jana
Om Thapa
Ogum Sathyam
Om Tatsa vithur varenyam Bargo devasya dhi mahi dhiyo yona prachodayath
Om Apa
Jyothj rasa
Amrutham brahma
Bhoorbuvasuvarom
Touch the ears three times saying
Om, Om , Om

4.Do Sankalpam

Mamo Partha Samastha Duritha kshaya dwara Sri Parameshwara Preethyartham.
Brahma Yagnam karishye
Brahma Yagnena yakshye

Mamo Partha Samastha Duritha kshaya dwara Sri Parameshwara Preethyartham.
Brahma Yagnam karishye.Brahma yagnena yakshye.
4.Prayogam
a.Vidhyudhasi vidhya me paapmanam ruthath sathya mupaime.
Touch water .Do Achamanam three times and after first and second touch water ,clean the lips, and after the third sprinkle water on left arms and left leg. Then touch head, eyes, nose and chest.
b.Then chant
Om Bhoo, tatsa vithurvarenyam
Om Suva , Bhargo devasya dheemahi,
Ogum suva .dhiyo yona prachodayath,
OM Bhoo tatsa vithurvarenyam bhargo devasya dheemahi.
Om Bhuva , dhiyo yona prachodayath,
Ogum suva , tasa vithur varenyam bhago devasya dheemahi dhiyo yona prachodayath.

c.chants from all the four Vedas

Hari Om , Agni meele purohitham , yagnasya devam ruthvijam.Hothaaram rathna dhathamam. Hari om (Rik veda)

Hari Om , Eeshethvorje twam vayavastho payavastha , devo vassavitha prarpayathu sresta thamaya karmane.Hari om(Yajur veda)

Hari om, Agna aayahi veethaye grunano havya dhathaye ni hotha sathsi barhishi ..Hari Om (Sama veda)

Hari om., Sanno deveer abhishtaya aapo bhavanthu peethaye , sam yorabhistravanthu na.Hari om (Atharvana veda)

d. Chant “Om Bhoorbhavassuva” and rotate little water round your head

e.Chant “Satyam Thapa, Sradhayam Juhomi” with folded hands

f.Chant thrice with folded hands

“Om namo brahmane. Namasthvagnaye, , nama pruthviyai, nama oshadheebhya. Namo vache, namo vachaspathaye, namo vishnave, bruhathe karomi.

g.Chant “Vrushtirasi vruchame paapmanam rhuthaath sathya mupakam
Deva rishi-pithru tharpanam karishye

I.Deva tharpanam

Wear the Yagnopavitha over the left shoulder(Upaveethi) and do Tharpana through the tip of the fingers of right hand chanting the following manthras

1.Agni, Prajapathi , Somo Rudhra , athithir , Brahaspathi SArpaa ithyethaani prakrud dwarani daivathani sanakshtrani sa grahaani Sahorathrani samuhurthaani Tharpayami

2, Vasoomscha tharpayami

3.Pithro aarayama bhaga savithaa thwashtaa vayu indra agni ithyedhaani dakshinathwarani daivathani , sanakshthrani sa grahani sahorathrani samuhurthaani tharpayami

4. Rudramscha tharpayami

5.Mithra Indro Maha pithara AAbho viswa devaga Brahma Vishnu ithyedhani prathyagdwarani daivathani , sanakshthrani sa grahani sahorathrani samuhurthaani tharpayami

6. Aadhithyamscha Tharpayami

7.Vasavo Varuna aja ekhapath ahir puthniya Poosha aswinala yama ithyethani udagthwarani , daivathani , sanakshthrani sa grahani sahorathrani samuhurthaani tharpayami

8.Saadhyamschaschatharpayami
9.Brahmanam tharpayami
10. Prajapathim tharpayami
11. Prameshtinam tharpayami
12.Hiranya Garbham Tharpayami
13.Chathur mugam tharpayami
14. Swayambhuvam tharpayami
15. Brahma parshadaan tharpayami
16.Brahma parshadhee tharpayami
17. Agnim tharpayami
18.Vayum tharpayami
19. Varunam tharpayami
20. Somam tharpayami
21. Sooryam tharpayami
22. Chandramasam Tharpayami
23.Nakshthraani tharpayami
24.Jyo dheegumshi tharpayami
25. Sadhyojaathaam tharpayami
26.Om Bhoo purusham tharpayami
27.Om bhuva purusham tharpayami
28. Om suva purusham tharpayami
29.Om bhorbhuva suva purusham tharpayami
30. Om bhoo tharpayami
31.Om Bhuva tharpayami
32.Om Suva tharpayami
33. Om Maha tharpayami
34.Om Jana tharpayami
35.Om Thapa tharpayami
36.Ogum sathyam tharpayami
37.Bhavan devam tharpayami
38.Sarvam devam tharpayami
39.Eesanam devam tharpayami
40.Pasupathim devam tharpayami
41.Rudram devam tharpayami
42.Ugram devam tharpayami
43.Bheemam devam tharpayami
44.Mahantham devam tharpayami
45.Bhavasya devasya pathni tharpayami
46.Sarvasys devasya pathni tharpayami
47.Eesanya devasya pathni tharpayami
48.Pasupathor devasya pathni tharpayami
49.Rudrasya devasya pathni tharpayami
50.Ugrasya devasya pathni tharpayami
51.Bheemasya devasya pathni tharpayami
52.Mahatho devasya pathni tharpayami
53.Bhavasya devasya sutham tharpayami
54. Sarvasya devasya sutham tharpayami
55.EEsanya devasya sutham tharpayami
56.Pasupather devasya sutham tharpayami
57.Rudrasya devasya sutham tharpayami
58.Ugrasya devasya sutham tharpayani
59.Bheemasya devasya sutham tharpayami
60. Mahatho devasya tharpyami
61.Rudramscha tharpayami
62.Rudra parshadhaan tharpayami
63. Rudhra parshathee tharpayami
64.Sanath kumaraan tharpayami
65.Skandam tharpayami
66.Indram tharpayami
67.Shashtim tharpayami
68.Shanmugam tharpayami
69.Visagam tharpayami
70.Jayantham tharpayami
71.Mahasenam tharpayami
72.Skanda parshadhaan tharpayami
73. Skanda Parvathi stharpayami
74.Vighnam tharpayami
75.Vinayakam tharpayami
76.Veeram tharpayami
77.Sooram tharpayami
78.Varadham tharpayami
79.Hasthimukham tharpayami
80.Yeka dantham tharpayami
81. Lambhodharam tharpayami
82.Vakra thundam tharpayami
83. Ganapathim tharpayami
84.Vighna parshadhaan tharpayami
85.Vighna parshadhee tharpayami
86.Kesavam tharpayami
87.Narayanam tharpayami
88.Madhavam tharpayami
89.Madhavam tharpayami
90. Vishnum tharpayami
91. Madhu soodhanam tharpayami
92.Trivikramam tharpayami
93.Vamanam tharpayami
94.Sridharam tharpayami
95. Hrishikesam tharpayami
96.Padmanabham tharpayami
97. Damodharam tharpayami
98.Sreem devim tharpayami
99.Hreem devim tharpayami
100.Pushtim devim tharpayami
101.Vainatheyam tharpayami
102.Kalam tharpayami’
103. Neelam tharpayami
104.Mruthyum tharpayami
105.Anthakam tharpayami
106.Yamam tharpayami
107.Yama Rajam tharpayami
108.Dharmam tharpayami
109.Dharma Rajam tharpayami
110.Chithram tharpayami
111. Chithraguptham tharpayami
112. Vaivaswatham tharpayami
113. Vaivasvatha parshathaan tharpayami
114.Vaivaswatha Parshathee Tharpayami
115.Vishnum tharpayami
116.Vishnu parshathaan tharpayami
117.Vishnu parshathee tharpayami
118.Bhardwajam tharpayami
119.Gowthamam tharpayami
120. Athrim tharpayami
121. Aangeersam tharpayami
122. Vidhyaam tharpayami
123.Durgam tharpayami
124.Jyestaam tharpayami
125. Sreshtaam tharpayami
126.Danvantharim tharpayami
127. Danvanthari parshathaan tharpayami
128. Danvanthari Parshathee tharpayami

II. Rishi tharpanam

Wear the Yagnopavitha as garland(Neeveethi) and do Tharpana through left side of the palm of right hand chanting the following manthras

1.Rishims tharpayami
2.Maharishims tharpayami
3.Paramarishims tharpayami
4.Devarishims tharpayami
5.Brahma rishims tharpayami
6.Rajarishims tharpayami
7.Vaisya rishims tharpayami
8. Sutha rishis tharpayami
9.Srutharishims tharpayami
10.Jana rishims tharpayami
11.Thapa rishims tharpayami
12.Sathya rishims tharpayami
13.Kanda rishims tharpayami
14.Rishigams tharpayami
15.Rishi pathnis tharpayami
16. Rishi puthrams tharpayami
17.Rishi pouthrams tharpayami
18.Kanvam bhodhayanam tharpayami
19. Apasthambam suthrakaram tharpayami
20.SAthyashadam Hiranya kesinam tharpayami
21.Vajapeyinam Yagna valkyam tharpayami
22.Aswalayanam sounakam tharpayami
23. Vyasam tharpayami
24.Vasishtam tharpayami
25. Pranavam tharpayami
26.Vyahruthee tharpayami
27.Savithrim tharpayami
28.Gayathrim tharpayami
29. Chandamsi tharpayami
30. Sadasaspathim tharpayami
31. Rigvedam tharpayami
32.Yajur vedam tharpayami
33.Samavedam tharpayami
34.Atharvana vedam tharpayami
35. Atharvangeerasam tharpayami
36.Ithihasa puranani tharpayami
37.Sarva deva janaa tharpayami
38.Sarva bhoothani tharpayami

III.Pithru tharpanam

Wear the Yagnopavitha over the right shoulder(Pracheena veethi) and do Tharpana through the right side of the palm right hand chanting the following manthras.
(People whose father is alive should not do this part of the tharpanam.)

1.Pithru Swadha nama tharpatami
2.Pithamaha Swadha namas tharpayami
3.Pithrupithamaha Swadha namas tharpayami
4.Mathru swadha nama tharpayami
5.Pithamahi swadha namas tharpayami
6.Prapithamahi Swadha namas tharpayami
7.Matha mahan swadha namas tharpayami
8.Mathu pithamahan Swadha namas tharpayami
9.Mathu prapithamaha Swadha namas tharpayami
10.Mathamahi Swadha namas tharpayami
11.Mathu pithamaha Swadha namas tharpayami
12.Mathu prapithamaha Swadha namas tharpayami
13.Aacharyan swadha namas tharpayami
14.Aacharya pathni Swadha namas tharpayami
15.Aacarya pathni swadha namas tharpayami
16.Guroon Swadha namas tharpayami
17.Guru pathni Swadha namas tharpayami
18.Sakheen Swadha namas tharpayami
19. Sakhi pathni swadhadha namas tharpayami
20. Jnatheen Swadha namas tharpayami
21.Jnathi pathni Swadha namas tharpayami
22.Amathyaan Swadha namas tharpayami
23. Amathya pathni Swadha namas tharpayami
24. Sarvaan Swadha namas tharpayami
25.Sarvaa Swadha namas tharpayami

Do Tharpanam with water chanting

Oorjam vahanthi Amrutham krutham Madhu paya keelaalam parisrutham swadhamstha tharpayathe , pithroon thrupyatha, thrupyatha , thrupyathaWear the Yagnopavitha over the left shoulder(Upaveethi) and do Aachamanam

Thus ends Brahma Yagna.
Brahma yagnam(sacrifice to Brahma) is the oblation offered to satisfy Devas, Rishis(sages) and Pithrus(ancestors). It is supposed to be performed daily after Madhyannikam, But nowadays it is done mainly on avani avittam days.


* Taken from book on Sandhya Vandhana Bhashyam published by Ramakrishna mutt. Mylapore, Chennai, and Yajur upa karma prayoga published by R.S.Vadhyar , Kalapathy. Transliteration done by P.R.Ramachander


9 comments:

 1. good task .neatly done.pranams.

  ReplyDelete
 2. Thanks a lot. Very useful. Thanks again.

  ReplyDelete
 3. Any videos that we can play & recite?

  ReplyDelete
 4. As in every year, thanks Mama.

  ReplyDelete
 5. Thanks. But one small corrections. We do not need to change any mantras if it's different country because the mantras " Bharata Varsha, Jambudweepa, Bharata Kanda " does not refer to any country or geography . 🙏🔔

  ReplyDelete
 6. The scripts are put forward in a very simple manner. And we look for Mr Ramchanders guide every year. Thank you very much sir.

  ReplyDelete
  Replies
  1. I am 78+ and I do not know long , God will permit me to continue .THis is a job which I do with great love. Thanks

   Delete
 7. God bless your great service..

  ReplyDelete