Saturday, August 25, 2018

Mahalaya Paksha THarpana SAnkalpa manthras for the year 2018


Mahalaya  Paksha  THarpana SAnkalpa manthras for the year 2018

Compiled by
P.R.Ramachander25-9-2018
Adya Sri  Bhagavatha maha purushasya  Vishnor Agnaya  pravarthamanasya  Adhya Brahmana  Dweethiya parardhe  Swetha  Varaha kalpe  Vaivaswatha manvanthare  ashta vimsathi thame  kali yuge  prathame padhe ,jambu dweepe , Bharatha varshe,  Bharatha Khande , Mero Dakshine Parswe , Sakabdhe  asmin varthamane  vyvaharike Prabhavadeenam sashtya  samvatsaranam madhye   vilambi    Nama samvatsare  , dakshina ayane,  rithou,  kanya mase,   Krishna  pakshe   ,   Adhya  Pournami    Punya thithou bhouma  vasra yukthayam  uthra proshta  pada  nakshatra yukthayam      Shubha yoga –Shubha karana,  Evam guna viseshana visishtayam  asyam  pournamasyam       Punya thithou,
(Pournami up to 8.50 Am after that  Prathama , Uthra proshtapadha   up to 1.02 AM on 25th might  afterwards  Revathi )

26.9.2018 
Adya Sri  Bhagavatha maha purushasya  Vishnor Agnaya  pravarthamanasya  Adhya Brahmana  Dweethiya parardhe  Swetha  Varaha kalpe  Vaivaswatha manvanthare  ashta vimsathi thame  kali yuge  prathame padhe ,jambu dweepe , Bharatha varshe,  Bharatha Khande , Mero Dakshine Parswe , Sakabdhe  asmin varthamane  vyvaharike Prabhavadeenam sashtya  samvatsaranam madhye   vilambi    Nama samvatsare  , dakshina ayane,  rithou, Kanya mase,   Krishna  pakshe   ,   Adhya                     
  Prathama Punya thithou    soumya   vasra yukthayam  revathi    nakshatra yukthayam      Shubha yoga –Shubha karana,  Evam guna viseshana visishtayam  asyam   Prathamam     Punya thithou,

(Prathama up to  8.57 Am   and afterwards  Dwitheeya, , Revathi up to 1,55  Am that night and afterwards Aswini )
27.9.2018
Adya Sri  Bhagavatha maha purushasya  Vishnor Agnaya  pravarthamanasya  Adhya Brahmana  Dweethiya parardhe  Swetha  Varaha kalpe  Vaivaswatha manvanthare  ashta vimsathi thame  kali yuge  prathame padhe ,jambu dweepe , Bharatha varshe,  Bharatha Khande , Mero Dakshine Parswe , Sakabdhe  asmin varthamane  vyvaharike Prabhavadeenam sashtya  samvatsaranam madhye   vilambi    Nama samvatsare  , dakshina ayane,  rithou,  kanya mase,   Krishna  pakshe   ,   Adhya                     
 Dwitheeyam  Punya thithou   Guru   vasra yukthayam  Aswini    nakshatra yukthayam      Shubha yoga –Shubha karana,  Evam guna viseshana visishtayam  asyam   Dwitheeyaam      Punya thithou,

(Dwitheeya  up to 9.4 am and after wards thritheeya  , Aswini up to  2.23 AM  that night and afterwards Apabharani)

28.9.2018

Adya Sri  Bhagavatha maha purushasya  Vishnor Agnaya  pravarthamanasya  Adhya Brahmana  Dweethiya parardhe  Swetha  Varaha kalpe  Vaivaswatha manvanthare  ashta vimsathi thame  kali yuge  prathame padhe ,jambu dweepe , Bharatha varshe,  Bharatha Khande , Mero Dakshine Parswe , Sakabdhe  asmin varthamane  vyvaharike Prabhavadeenam sashtya  samvatsaranam madhye   vilambi    Nama samvatsare  , dakshina ayane,  rithou,  kanya mase,   Krishna  pakshe   ,   Adhya                     
Tritheeyaam    Punya thithou     Brugu      vasra yukthayam  Apabharani    nakshatra yukthayam      Shubha yoga –Shubha karana,  Evam guna viseshana visishtayam  asyam        Punya thithou,

(Tritheeya up to  8.45 Am   afterwards  Chathurthi  , Apabharani up to   2.29 am that night  and Kruthika   afterwards)

29.9.2018
Adya Sri  Bhagavatha maha purushasya  Vishnor Agnaya  pravarthamanasya  Adhya Brahmana  Dweethiya parardhe  Swetha  Varaha kalpe  Vaivaswatha manvanthare  ashta vimsathi thame  kali yuge  prathame padhe ,jambu dweepe , Bharatha varshe,  Bharatha Khande , Mero Dakshine Parswe , Sakabdhe  asmin varthamane  vyvaharike Prabhavadeenam sashtya  samvatsaranam madhye   vilambi    Nama samvatsare  , dakshina ayane,  rithou, kanyamase,   Krishna  pakshe   ,   Adhya                      
  Chathurthyam     Punya thithou   Mandha       vasra yukthayam Kruthika     nakshatra yukthayam      Shubha yoga –Shubha karana,  Evam guna viseshana visishtayam  asyam        Punya thithou,

(Chathurthi up to  8.05 am  , afterwards Panchami, Krithika up to   2.14 am that day night   and afterwards  Rohini)

30.9.2018

Adya Sri  Bhagavatha maha purushasya  Vishnor Agnaya  pravarthamanasya  Adhya Brahmana  Dweethiya parardhe  Swetha  Varaha kalpe  Vaivaswatha manvanthare  ashta vimsathi thame  kali yuge  prathame padhe ,jambu dweepe , Bharatha varshe,  Bharatha Khande , Mero Dakshine Parswe , Sakabdhe  asmin varthamane  vyvaharike Prabhavadeenam sashtya  samvatsaranam madhye   vilambi    Nama samvatsare  , dakshina ayane,  rithou,  kanya mase,   Krishna  pakshe   ,   Adhya                     
Panchamyam        Punya thithou    Bhanu      vasra yukthayam   Rohini  nakshatra yukthayam      Shubha yoga –Shubha karana,  Evam guna viseshana visishtayam  asyam  Panchamyam       Punya thithou,

(Panchami up to  7.05 am and afterwards Sashti , Rohini up to  1.42  Am that night  and afterwards  Mruga seersham )
1-10-2018
Adya Sri  Bhagavatha maha purushasya  Vishnor Agnaya  pravarthamanasya  Adhya Brahmana  Dweethiya parardhe  Swetha  Varaha kalpe  Vaivaswatha manvanthare  ashta vimsathi thame  kali yuge  prathame padhe ,jambu dweepe , Bharatha varshe,  Bharatha Khande , Mero Dakshine Parswe , Sakabdhe  asmin varthamane  vyvaharike Prabhavadeenam sashtya  samvatsaranam madhye   vilambi    Nama samvatsare  , dakshina ayane,  rithou,  kanyamase,   Krishna  pakshe   ,   Adhya                     
 Sapthmyam      Punya thithou  indu        vasra yukthayam  Mriga seersha    nakshatra yukthayam      Shubha yoga –Shubha karana,  Evam guna viseshana visishtayam  asyam   Sapthamyam     Punya thithou,

(Sapthami  up to  4.10 Am next day morning , afterwards Ashtami . Mruga  seersham up to  0.52 AM that night and afterwards  Arudra)

2-10-2018
Adya Sri  Bhagavatha maha purushasya  Vishnor Agnaya  pravarthamanasya  Adhya Brahmana  Dweethiya parardhe  Swetha  Varaha kalpe  Vaivaswatha manvanthare  ashta vimsathi thame  kali yuge  prathame padhe ,jambu dweepe , Bharatha varshe,  Bharatha Khande , Mero Dakshine Parswe , Sakabdhe  asmin varthamane  vyvaharike Prabhavadeenam sashtya  samvatsaranam madhye   vilambi    Nama samvatsare  , dakshina ayane,  rithou,  Kanyamase,   Krishna  pakshe   ,   Adhya                     
Ashtamyam     Punya thithou   Bhouma       vasra yukthayam   Arudra  nakshatra yukthayam      Shubha yoga –Shubha karana,  Evam guna viseshana visishtayam  asyam  Ashtamyam       Punya thithou,

(Ashtami up to 2.18 Am that night and afterwards Navami , Arudra  up to 11.46 PM  that night afterwards Punarvasu)

3-10-2018

Adya Sri  Bhagavatha maha purushasya  Vishnor Agnaya  pravarthamanasya  Adhya Brahmana  Dweethiya parardhe  Swetha  Varaha kalpe  Vaivaswatha manvanthare  ashta vimsathi thame  kali yuge  prathame padhe ,jambu dweepe , Bharatha varshe,  Bharatha Khande , Mero Dakshine Parswe , Sakabdhe  asmin varthamane  vyvaharike Prabhavadeenam sashtya  samvatsaranam madhye   vilambi    Nama samvatsare  , dakshina ayane,  rithou,  kanya mase,   Krishna  pakshe   ,   Adhya                     
 Navamyam       Punya thithou    Saumya      vasra yukthayam Punarvasu     nakshatra yukthayam      Shubha yoga –Shubha karana,  Evam guna viseshana visishtayam  asyam    Naumyam     Punya thithou,

(Navami up to  0.11 AM that night  after wards  Dasami  , Punarvasu up to 10.24 pm  that night  and afterwards  Pushya  Nakshata)

4-10-2018
Adya Sri  Bhagavatha maha purushasya  Vishnor Agnaya  pravarthamanasya  Adhya Brahmana  Dweethiya parardhe  Swetha  Varaha kalpe  Vaivaswatha manvanthare  ashta vimsathi thame  kali yuge  prathame padhe ,jambu dweepe , Bharatha varshe,  Bharatha Khande , Mero Dakshine Parswe , Sakabdhe  asmin varthamane  vyvaharike Prabhavadeenam sashtya  samvatsaranam madhye   vilambi    Nama samvatsare  , dakshina ayane,  rithou,  ka-------n----y-----a--- mase,   Krishna  pakshe   ,   Adhya                     
 Dasami    Punya thithou   Guru    vasra yukthayam  Pushya    nakshatra yukthayam      Shubha yoga –Shubha karana,  Evam guna viseshana visishtayam  asyam  Dasamyam      Punya thithou,

(dasami   upto   9.50 PM that night   and afterwards  Ekadasi, Pushya  Nakshatra  up to  8.49 PM that night  and afterwards Aslesha Nakshatra)

5-10-2018 

Adya Sri  Bhagavatha maha purushasya  Vishnor Agnaya  pravarthamanasya  Adhya Brahmana  Dweethiya parardhe  Swetha  Varaha kalpe  Vaivaswatha manvanthare  ashta vimsathi thame  kali yuge  prathame padhe ,jambu dweepe , Bharatha varshe,  Bharatha Khande , Mero Dakshine Parswe , Sakabdhe  asmin varthamane  vyvaharike Prabhavadeenam sashtya  samvatsaranam madhye   vilambi    Nama samvatsare  , dakshina ayane,  rithou,  kanya mase,   Krishna  pakshe   ,   Adhya                     
Ekadasyam     Punya thithou     Shukra     vasra yukthayam  ASlesha    nakshatra yukthayam      Shubha yoga –Shubha karana,  Evam guna viseshana visishtayam  asyam    Ekadasyam    Punya thithou,

(Ekadasi up to  7.19 PM afterwards Dwadasi, Aslesha   upto  7.03 PM and afterwards Maka nakshatra)

6-10-2018
Adya Sri  Bhagavatha maha purushasya  Vishnor Agnaya  pravarthamanasya  Adhya Brahmana  Dweethiya parardhe  Swetha  Varaha kalpe  Vaivaswatha manvanthare  ashta vimsathi thame  kali yuge  prathame padhe ,jambu dweepe , Bharatha varshe,  Bharatha Khande , Mero Dakshine Parswe , Sakabdhe  asmin varthamane  vyvaharike Prabhavadeenam sashtya  samvatsaranam madhye   vilambi    Nama samvatsare  , dakshina ayane,  rithou,  kanya mase,   Krishna  pakshe   ,   Adhya                     
  Dwadasyam      Punya thithou    Manda       vasra yukthayam  Makha    nakshatra yukthayam      Shubha yoga –Shubha karana,  Evam guna viseshana visishtayam  asyam  Dwadasyam      Punya thithou,

(DWadasi up to  4.41 pm afterwards  Trayodasi, Makha nakshtra up to  5.11 Pm and afterwards Poorva Phalguni  Nakshtra)

7.10.2018
Adya Sri  Bhagavatha maha purushasya  Vishnor Agnaya  pravarthamanasya  Adhya Brahmana  Dweethiya parardhe  Swetha  Varaha kalpe  Vaivaswatha manvanthare  ashta vimsathi thame  kali yuge  prathame padhe ,jambu dweepe , Bharatha varshe,  Bharatha Khande , Mero Dakshine Parswe , Sakabdhe  asmin varthamane  vyvaharike Prabhavadeenam sashtya  samvatsaranam madhye   vilambi    Nama samvatsare  , dakshina ayane,  rithou,  kanya  mase,   Krishna  pakshe   ,   Adhya                     
Trayodasyam     Punya thithou   Bhanu        vasra yukthayam Poorva phalguni     nakshatra yukthayam      Shubha yoga –Shubha karana,  Evam guna viseshana visishtayam  asyam  Trayodasyam      Punya thithou,

(Trayodasi up to  2.04 Am that night afterwards  Chathurdasi  , Poorva Phalguni up to 3.19 am that night and afterwards  Uthara Phalguni)

8-10-2018  Mahalaya Amavasya

    Vilamba nama samvathsare ,dakshinayane , varsha  rithou, kanya mase , Krishna  pakshe, adhya Chathurdasyam(amavasyam after 11 Am)      punya thidhou , indu   vasara yukthayam, uttara phalguni   nakshatra yukthayam,  shubhayoga, shubhaKarana evam guna viseshena, visishtayam asyam Amavasyam   punya thidhou, amavasya  punyakale, darsa sradham , thilatharpana roopena adhya karishye

(Chathrdasi  up to  11am     afterwards  amavasya, uthra  phalguni  Nakshatra  up to 1.34    afterwards hastha Nakshatra)


Appendix
1.Names of Nakshatras in Sanskrit for sankalpa

  S.No                      Tamil               Malayalam         Sanskrit
  1.                           Aswathi             Aswini              Aswini
  2.                           Bharani              Bharani             Apabharani
  3.                           Karthigai .          Karthiga            Kruthiga
  4.                           Rohini                Rohini               Rohinee
  5.                           Mriga Siarm      Mageeram         Mriga Seersha
  6.                           Thiruvathirai      Thiruvathira      Arudhra
  7.                            Punarpoosam     Punartham        Punarvasu
  8.                            Poosam              Pooyam             Pushya
  9.                            Ayilyam             Ayilyam            Aslesha
  10.                          Magam               Makam             Magha
  11.                          Pooram               Pooram             Poorva  phalguni
  12.                          Uthiram              Uthram             Uthra Phalguni
  13.                          Haastham            Atham              Hastha
  14.                          Chithirai              Chithra             Chitra
  15.                          Swathi                 Swathi              Swathi
   16.                         Vishagam            Vishakam         Vishaka
   17.                         Anusham             Anizham          Anuradha
   18.                          Kettai                   Ketta                Jyeshta
   19.                          Moolam               Moolam           Moola
   20                           Pooradam             Pooradam        Poorvashada
    21.                         Uthradam             Uthradam         Uthrashada
    22.                         Thiruvonam         Thiruvonam      Sravana
    23.                         Avittam                Avittam            Sravishta
    24.                         Chathayam           Chathayam       Satha bishak
    25..                        Poororattathi        Poororattathi     Poorva proshta pada
    26                          Uthrattathi           Uthrattathi         Uthara proshtapada
    27.                         Revathy               Revathy             Revathee.         

 2. .Names of days of week in Sanskrit for sankalpa 

1.Sunday-   Bhanuvasara
2.Monday- Induvasara
3.Tuesday-Bhouma vasara
4.Wednesday-Soumya vasara
5.Thursday- Guru vasara
6.Friday-  Brugu vasara
7.Saturday- Sthiravasara

3. .Names of  months in Sanskrit for sankalpa

S.No                 Tamil                Malayalam                       Sanskrit
 1.                    Chitthirai            Medam                              Mesham
 2                      Vaikasi              Edavam                              Rishabha
 3                       Aani                  Midhunam                         Midhuna
 4                       Aadi                  Karkidagam                       Karkada
 5                       Aavani               Chingam                           Simham
 6                       Puratasi              Kanni                                Kanya
 7                       Iyppasi               Thulam                             Thula
 8                       Karthigai            Vrischigam                       Vrucchiga
 9                       Margazhi             Dhanu                               Dhanu
 10                     Thai                    Makaram                          Makara
 11                      Masi                   Kumbham                         Kumbha
 12                      Panguni              Meenam                             Meena

4.Names of the seasons

1.Vasantha Ruthu       Chithirai-Vaikasi       Medam-edavam
2,Greeshma Rithu       Aani-Aadi                  Mithunam-karkidagam
3.Varsha Rithu            Aavani-purattasi        Chingam-Kanni
4.Sarad Rithu               Ippasi-Karthigai        Thulam-Vrischigam
5.Hemantha Rithu        Margazhi-Thai           Dhanu-Makaram
6.Sishira Rithu              Maasi-Panguni          Kumbham-Meenam
.                                .       

   


5 comments:

 1. Kataka is sanskrit name for aadi maadham and Karkitaka maasam... Given as Karkitaka in sanskrit also.

  ReplyDelete
 2. Thanks for your tireless efforts in helping the brahmin community.

  ReplyDelete
 3. Dear Sir, Thank you for sharing the sankalpam . just want to confirm month is Simha mase or Kanya mase.

  ReplyDelete
 4. Sir those doing daily tarTarpa they have to coplcomp by doing last tarTarpaon Pratamai Tuesday

  ReplyDelete