Saturday, August 25, 2018

Mahalaya Paksha THarpana SAnkalpa manthras for the year 2018


Mahalaya  Paksha  THarpana SAnkalpa manthras for the year 2018

Compiled by
P.R.Ramachander25-9-2018
Adya Sri  Bhagavatha maha purushasya  Vishnor Agnaya  pravarthamanasya  Adhya Brahmana  Dweethiya parardhe  Swetha  Varaha kalpe  Vaivaswatha manvanthare  ashta vimsathi thame  kali yuge  prathame padhe ,jambu dweepe , Bharatha varshe,  Bharatha Khande , Mero Dakshine Parswe , Sakabdhe  asmin varthamane  vyvaharike Prabhavadeenam sashtya  samvatsaranam madhye   vilambi    Nama samvatsare  , dakshina ayane,  rithou,  kanya mase,   Krishna  pakshe   ,   Adhya  Pournami    Punya thithou bhouma  vasra yukthayam  uthra proshta  pada  nakshatra yukthayam      Shubha yoga –Shubha karana,  Evam guna viseshana visishtayam  asyam  pournamasyam       Punya thithou,
(Pournami up to 8.50 Am after that  Prathama , Uthra proshtapadha   up to 1.02 AM on 25th might  afterwards  Revathi )

26.9.2018 
Adya Sri  Bhagavatha maha purushasya  Vishnor Agnaya  pravarthamanasya  Adhya Brahmana  Dweethiya parardhe  Swetha  Varaha kalpe  Vaivaswatha manvanthare  ashta vimsathi thame  kali yuge  prathame padhe ,jambu dweepe , Bharatha varshe,  Bharatha Khande , Mero Dakshine Parswe , Sakabdhe  asmin varthamane  vyvaharike Prabhavadeenam sashtya  samvatsaranam madhye   vilambi    Nama samvatsare  , dakshina ayane,  rithou, Kanya mase,   Krishna  pakshe   ,   Adhya                     
  Prathama Punya thithou    soumya   vasra yukthayam  revathi    nakshatra yukthayam      Shubha yoga –Shubha karana,  Evam guna viseshana visishtayam  asyam   Prathamam     Punya thithou,

(Prathama up to  8.57 Am   and afterwards  Dwitheeya, , Revathi up to 1,55  Am that night and afterwards Aswini )
27.9.2018
Adya Sri  Bhagavatha maha purushasya  Vishnor Agnaya  pravarthamanasya  Adhya Brahmana  Dweethiya parardhe  Swetha  Varaha kalpe  Vaivaswatha manvanthare  ashta vimsathi thame  kali yuge  prathame padhe ,jambu dweepe , Bharatha varshe,  Bharatha Khande , Mero Dakshine Parswe , Sakabdhe  asmin varthamane  vyvaharike Prabhavadeenam sashtya  samvatsaranam madhye   vilambi    Nama samvatsare  , dakshina ayane,  rithou,  kanya mase,   Krishna  pakshe   ,   Adhya                     
 Dwitheeyam  Punya thithou   Guru   vasra yukthayam  Aswini    nakshatra yukthayam      Shubha yoga –Shubha karana,  Evam guna viseshana visishtayam  asyam   Dwitheeyaam      Punya thithou,

(Dwitheeya  up to 9.4 am and after wards thritheeya  , Aswini up to  2.23 AM  that night and afterwards Apabharani)

28.9.2018

Adya Sri  Bhagavatha maha purushasya  Vishnor Agnaya  pravarthamanasya  Adhya Brahmana  Dweethiya parardhe  Swetha  Varaha kalpe  Vaivaswatha manvanthare  ashta vimsathi thame  kali yuge  prathame padhe ,jambu dweepe , Bharatha varshe,  Bharatha Khande , Mero Dakshine Parswe , Sakabdhe  asmin varthamane  vyvaharike Prabhavadeenam sashtya  samvatsaranam madhye   vilambi    Nama samvatsare  , dakshina ayane,  rithou,  kanya mase,   Krishna  pakshe   ,   Adhya                     
Tritheeyaam    Punya thithou     Brugu      vasra yukthayam  Apabharani    nakshatra yukthayam      Shubha yoga –Shubha karana,  Evam guna viseshana visishtayam  asyam        Punya thithou,

(Tritheeya up to  8.45 Am   afterwards  Chathurthi  , Apabharani up to   2.29 am that night  and Kruthika   afterwards)

29.9.2018
Adya Sri  Bhagavatha maha purushasya  Vishnor Agnaya  pravarthamanasya  Adhya Brahmana  Dweethiya parardhe  Swetha  Varaha kalpe  Vaivaswatha manvanthare  ashta vimsathi thame  kali yuge  prathame padhe ,jambu dweepe , Bharatha varshe,  Bharatha Khande , Mero Dakshine Parswe , Sakabdhe  asmin varthamane  vyvaharike Prabhavadeenam sashtya  samvatsaranam madhye   vilambi    Nama samvatsare  , dakshina ayane,  rithou, kanyamase,   Krishna  pakshe   ,   Adhya                      
  Chathurthyam     Punya thithou   Mandha       vasra yukthayam Kruthika     nakshatra yukthayam      Shubha yoga –Shubha karana,  Evam guna viseshana visishtayam  asyam        Punya thithou,

(Chathurthi up to  8.05 am  , afterwards Panchami, Krithika up to   2.14 am that day night   and afterwards  Rohini)

30.9.2018

Adya Sri  Bhagavatha maha purushasya  Vishnor Agnaya  pravarthamanasya  Adhya Brahmana  Dweethiya parardhe  Swetha  Varaha kalpe  Vaivaswatha manvanthare  ashta vimsathi thame  kali yuge  prathame padhe ,jambu dweepe , Bharatha varshe,  Bharatha Khande , Mero Dakshine Parswe , Sakabdhe  asmin varthamane  vyvaharike Prabhavadeenam sashtya  samvatsaranam madhye   vilambi    Nama samvatsare  , dakshina ayane,  rithou,  kanya mase,   Krishna  pakshe   ,   Adhya                     
Panchamyam        Punya thithou    Bhanu      vasra yukthayam   Rohini  nakshatra yukthayam      Shubha yoga –Shubha karana,  Evam guna viseshana visishtayam  asyam  Panchamyam       Punya thithou,

(Panchami up to  7.05 am and afterwards Sashti , Rohini up to  1.42  Am that night  and afterwards  Mruga seersham )
1-10-2018
Adya Sri  Bhagavatha maha purushasya  Vishnor Agnaya  pravarthamanasya  Adhya Brahmana  Dweethiya parardhe  Swetha  Varaha kalpe  Vaivaswatha manvanthare  ashta vimsathi thame  kali yuge  prathame padhe ,jambu dweepe , Bharatha varshe,  Bharatha Khande , Mero Dakshine Parswe , Sakabdhe  asmin varthamane  vyvaharike Prabhavadeenam sashtya  samvatsaranam madhye   vilambi    Nama samvatsare  , dakshina ayane,  rithou,  kanyamase,   Krishna  pakshe   ,   Adhya                     
 Sapthmyam      Punya thithou  indu        vasra yukthayam  Mriga seersha    nakshatra yukthayam      Shubha yoga –Shubha karana,  Evam guna viseshana visishtayam  asyam   Sapthamyam     Punya thithou,

(Sapthami  up to  4.10 Am next day morning , afterwards Ashtami . Mruga  seersham up to  0.52 AM that night and afterwards  Arudra)

2-10-2018
Adya Sri  Bhagavatha maha purushasya  Vishnor Agnaya  pravarthamanasya  Adhya Brahmana  Dweethiya parardhe  Swetha  Varaha kalpe  Vaivaswatha manvanthare  ashta vimsathi thame  kali yuge  prathame padhe ,jambu dweepe , Bharatha varshe,  Bharatha Khande , Mero Dakshine Parswe , Sakabdhe  asmin varthamane  vyvaharike Prabhavadeenam sashtya  samvatsaranam madhye   vilambi    Nama samvatsare  , dakshina ayane,  rithou,  Kanyamase,   Krishna  pakshe   ,   Adhya                     
Ashtamyam     Punya thithou   Bhouma       vasra yukthayam   Arudra  nakshatra yukthayam      Shubha yoga –Shubha karana,  Evam guna viseshana visishtayam  asyam  Ashtamyam       Punya thithou,

(Ashtami up to 2.18 Am that night and afterwards Navami , Arudra  up to 11.46 PM  that night afterwards Punarvasu)

3-10-2018

Adya Sri  Bhagavatha maha purushasya  Vishnor Agnaya  pravarthamanasya  Adhya Brahmana  Dweethiya parardhe  Swetha  Varaha kalpe  Vaivaswatha manvanthare  ashta vimsathi thame  kali yuge  prathame padhe ,jambu dweepe , Bharatha varshe,  Bharatha Khande , Mero Dakshine Parswe , Sakabdhe  asmin varthamane  vyvaharike Prabhavadeenam sashtya  samvatsaranam madhye   vilambi    Nama samvatsare  , dakshina ayane,  rithou,  kanya mase,   Krishna  pakshe   ,   Adhya                     
 Navamyam       Punya thithou    Saumya      vasra yukthayam Punarvasu     nakshatra yukthayam      Shubha yoga –Shubha karana,  Evam guna viseshana visishtayam  asyam    Naumyam     Punya thithou,

(Navami up to  0.11 AM that night  after wards  Dasami  , Punarvasu up to 10.24 pm  that night  and afterwards  Pushya  Nakshata)

4-10-2018
Adya Sri  Bhagavatha maha purushasya  Vishnor Agnaya  pravarthamanasya  Adhya Brahmana  Dweethiya parardhe  Swetha  Varaha kalpe  Vaivaswatha manvanthare  ashta vimsathi thame  kali yuge  prathame padhe ,jambu dweepe , Bharatha varshe,  Bharatha Khande , Mero Dakshine Parswe , Sakabdhe  asmin varthamane  vyvaharike Prabhavadeenam sashtya  samvatsaranam madhye   vilambi    Nama samvatsare  , dakshina ayane,  rithou,  ka-------n----y-----a--- mase,   Krishna  pakshe   ,   Adhya                     
 Dasami    Punya thithou   Guru    vasra yukthayam  Pushya    nakshatra yukthayam      Shubha yoga –Shubha karana,  Evam guna viseshana visishtayam  asyam  Dasamyam      Punya thithou,

(dasami   upto   9.50 PM that night   and afterwards  Ekadasi, Pushya  Nakshatra  up to  8.49 PM that night  and afterwards Aslesha Nakshatra)

5-10-2018 

Adya Sri  Bhagavatha maha purushasya  Vishnor Agnaya  pravarthamanasya  Adhya Brahmana  Dweethiya parardhe  Swetha  Varaha kalpe  Vaivaswatha manvanthare  ashta vimsathi thame  kali yuge  prathame padhe ,jambu dweepe , Bharatha varshe,  Bharatha Khande , Mero Dakshine Parswe , Sakabdhe  asmin varthamane  vyvaharike Prabhavadeenam sashtya  samvatsaranam madhye   vilambi    Nama samvatsare  , dakshina ayane,  rithou,  kanya mase,   Krishna  pakshe   ,   Adhya                     
Ekadasyam     Punya thithou     Shukra     vasra yukthayam  ASlesha    nakshatra yukthayam      Shubha yoga –Shubha karana,  Evam guna viseshana visishtayam  asyam    Ekadasyam    Punya thithou,

(Ekadasi up to  7.19 PM afterwards Dwadasi, Aslesha   upto  7.03 PM and afterwards Maka nakshatra)

6-10-2018
Adya Sri  Bhagavatha maha purushasya  Vishnor Agnaya  pravarthamanasya  Adhya Brahmana  Dweethiya parardhe  Swetha  Varaha kalpe  Vaivaswatha manvanthare  ashta vimsathi thame  kali yuge  prathame padhe ,jambu dweepe , Bharatha varshe,  Bharatha Khande , Mero Dakshine Parswe , Sakabdhe  asmin varthamane  vyvaharike Prabhavadeenam sashtya  samvatsaranam madhye   vilambi    Nama samvatsare  , dakshina ayane,  rithou,  kanya mase,   Krishna  pakshe   ,   Adhya                     
  Dwadasyam      Punya thithou    Manda       vasra yukthayam  Makha    nakshatra yukthayam      Shubha yoga –Shubha karana,  Evam guna viseshana visishtayam  asyam  Dwadasyam      Punya thithou,

(DWadasi up to  4.41 pm afterwards  Trayodasi, Makha nakshtra up to  5.11 Pm and afterwards Poorva Phalguni  Nakshtra)

7.10.2018
Adya Sri  Bhagavatha maha purushasya  Vishnor Agnaya  pravarthamanasya  Adhya Brahmana  Dweethiya parardhe  Swetha  Varaha kalpe  Vaivaswatha manvanthare  ashta vimsathi thame  kali yuge  prathame padhe ,jambu dweepe , Bharatha varshe,  Bharatha Khande , Mero Dakshine Parswe , Sakabdhe  asmin varthamane  vyvaharike Prabhavadeenam sashtya  samvatsaranam madhye   vilambi    Nama samvatsare  , dakshina ayane,  rithou,  kanya  mase,   Krishna  pakshe   ,   Adhya                     
Trayodasyam     Punya thithou   Bhanu        vasra yukthayam Poorva phalguni     nakshatra yukthayam      Shubha yoga –Shubha karana,  Evam guna viseshana visishtayam  asyam  Trayodasyam      Punya thithou,

(Trayodasi up to  2.04 Am that night afterwards  Chathurdasi  , Poorva Phalguni up to 3.19 am that night and afterwards  Uthara Phalguni)

8-10-2018  Mahalaya Amavasya

    Vilamba nama samvathsare ,dakshinayane , varsha  rithou, kanya mase , Krishna  pakshe, adhya Chathurdasyam(amavasyam after 11 Am)      punya thidhou , indu   vasara yukthayam, uttara phalguni   nakshatra yukthayam,  shubhayoga, shubhaKarana evam guna viseshena, visishtayam asyam Amavasyam   punya thidhou, amavasya  punyakale, darsa sradham , thilatharpana roopena adhya karishye

(Chathrdasi  up to  11am     afterwards  amavasya, uthra  phalguni  Nakshatra  up to 1.34    afterwards hastha Nakshatra)


Appendix
1.Names of Nakshatras in Sanskrit for sankalpa

  S.No                      Tamil               Malayalam         Sanskrit
  1.                           Aswathi             Aswini              Aswini
  2.                           Bharani              Bharani             Apabharani
  3.                           Karthigai .          Karthiga            Kruthiga
  4.                           Rohini                Rohini               Rohinee
  5.                           Mriga Siarm      Mageeram         Mriga Seersha
  6.                           Thiruvathirai      Thiruvathira      Arudhra
  7.                            Punarpoosam     Punartham        Punarvasu
  8.                            Poosam              Pooyam             Pushya
  9.                            Ayilyam             Ayilyam            Aslesha
  10.                          Magam               Makam             Magha
  11.                          Pooram               Pooram             Poorva  phalguni
  12.                          Uthiram              Uthram             Uthra Phalguni
  13.                          Haastham            Atham              Hastha
  14.                          Chithirai              Chithra             Chitra
  15.                          Swathi                 Swathi              Swathi
   16.                         Vishagam            Vishakam         Vishaka
   17.                         Anusham             Anizham          Anuradha
   18.                          Kettai                   Ketta                Jyeshta
   19.                          Moolam               Moolam           Moola
   20                           Pooradam             Pooradam        Poorvashada
    21.                         Uthradam             Uthradam         Uthrashada
    22.                         Thiruvonam         Thiruvonam      Sravana
    23.                         Avittam                Avittam            Sravishta
    24.                         Chathayam           Chathayam       Satha bishak
    25..                        Poororattathi        Poororattathi     Poorva proshta pada
    26                          Uthrattathi           Uthrattathi         Uthara proshtapada
    27.                         Revathy               Revathy             Revathee.         

 2. .Names of days of week in Sanskrit for sankalpa 

1.Sunday-   Bhanuvasara
2.Monday- Induvasara
3.Tuesday-Bhouma vasara
4.Wednesday-Soumya vasara
5.Thursday- Guru vasara
6.Friday-  Brugu vasara
7.Saturday- Sthiravasara

3. .Names of  months in Sanskrit for sankalpa

S.No                 Tamil                Malayalam                       Sanskrit
 1.                    Chitthirai            Medam                              Mesham
 2                      Vaikasi              Edavam                              Rishabha
 3                       Aani                  Midhunam                         Midhuna
 4                       Aadi                  Karkidagam                       Karkada
 5                       Aavani               Chingam                           Simham
 6                       Puratasi              Kanni                                Kanya
 7                       Iyppasi               Thulam                             Thula
 8                       Karthigai            Vrischigam                       Vrucchiga
 9                       Margazhi             Dhanu                               Dhanu
 10                     Thai                    Makaram                          Makara
 11                      Masi                   Kumbham                         Kumbha
 12                      Panguni              Meenam                             Meena

4.Names of the seasons

1.Vasantha Ruthu       Chithirai-Vaikasi       Medam-edavam
2,Greeshma Rithu       Aani-Aadi                  Mithunam-karkidagam
3.Varsha Rithu            Aavani-purattasi        Chingam-Kanni
4.Sarad Rithu               Ippasi-Karthigai        Thulam-Vrischigam
5.Hemantha Rithu        Margazhi-Thai           Dhanu-Makaram
6.Sishira Rithu              Maasi-Panguni          Kumbham-Meenam
.                                .       

   


Mahalaya paksha Tharpana Manthras


Mahalaya  paksha  Tharpana   Manthras

Compiled   by
P.R.Ramachander(Complied  based  on  Temple  Purohith   web site .Thanks to them)

1.Perform  Achamanam
   Take minute quantities of water(just sufficient to soak one grain of black gram) three times in the right hand and take it with the following manthra.

1.Om Achyuthaya nama  2,Om Ananthaya nama 3.Om Govindaya nama
Then
Touch with thumb both cheeks saying kesava -Narayana
Touch with ring finger both eyes saying Madhava –govinda
Touch with the first finger both sides of nose saying  Vishno-Madhusoodana
Touch with little finger both ears saying  Trivikrama-Vamana
Touch  with the middle finger both shoulders  saying  Sreedhara-Hrishi kesa
Touch with all fingers the belly button saying Padmanabha
Touch with all fingers the head saying  Damodara

A; For Smarthas

2.Ganapathi dyanam

Recite the following manthra slowly hitting the forehead with both fists together.:-
Shuklambaradharam  Vishunum Sasi Varnam ChathurBhujam,
Prasanna Vadanam Dyayeth Sarva Vigna Upa Santhaye.


3.Do Pranayamam.
Hold both Nostrils with Thumb and the little and third finger of the hands and recite the following Manthra:-

Om Bhoo
Om Bhuva
Ogum Suva
Om Maha
Om Jana
Om Thapa
Ogum Sathyam
 Om Tatsa vithur varenyam  Bargo devasya dhi mahi  dhiyo yona prachodayath
Om Apa
Jyothj rasa
Amrutham brahma
Bhoorbuvasuvarom
Touch the ears three times saying
Om, Om , Om

4.Do Sankalpam

Mamo Partha Samastha Duritha kshaya dwara Sri Parameshwara Preethyartham.
Apavithra pavithro va  Sarvavastham gathopi va,
Ya smareth  pundarikaksham  sa bahyanthara suchi
Manasam vachikam paapam  karmana samuparjitham
Sri Rama smarane naiva  vyapohathi na samsaya

Sri Rama-Rama Rama

Thidir Vishnu thada vaara nakshatram  Vishnureva cha,
Yogascha karanam Chaiva sarvam Vishnu mayam jagat

Sri Govinda Govinda Govinda

B:For Sri Vaaishnavas of Vada Kalai
    
Do Pranayamam.
Hold both Nostrils with Thumb and the little and third finger of the hands and recite the following Manthra:-

Om Bhoo
Om Bhuva
Ogum Suva
Om Maha
Om Jana
Om Thapa
Ogum Sathyam
 Om Tatsa vithur varenyam  Bargo devasya dhi mahi  dhiyo yona prachodayath
Om Apa
Jyothj rasa
Amrutham brahma
Bhoorbuvasuvarom
Touch the ears three times saying
Om, Om , Om
And then chant the following manthras:-

1.Srimad venkata nadarya kavi kargika kesari
   Vedanthacharya varyo me sanni datham sada hruthi
2.Gurubhya  tad gurubyascha  namo vaga  made mahe,
   Vruni mahe  cha tatrath  you dampathi jagatham pathi
3.Swasesha bhoodeth  mayaa  sweeyai sarva parichadai,
   Vidahthum  preethamath manam deva prakramade swayam
 4.Shuklam baradaram vishnum sasi varnam chadur bhjam
    Prasanna vadanam dyayeth  sarva vigno upa santhaye
  5.Yasyad  viratha vakthradhya parishadya para satham,
     Vignam nignanthi vishvaksenam tham asraye.

C:For Sri Vaishnavas of Then Kalai

Do Pranayamam.
Hold both Nostrils with Thumb and the little and third finger of the hands and recite the following Manthra:-

Om Bhoo
Om Bhuva
Ogum Suva
Om Maha
Om Jana
Om Thapa
Ogum Sathyam
 Om Tatsa vithur varenyam  Bargo devasya dhi mahi  dhiyo yona prachodayath
Om Apa
Jyothj rasa
Amrutham brahma
Bhoorbuvasuvarom
Touch the ears three times saying
Om, Om , Om

Then Chant the following manthras:-
1.Shuklam baradaram vishnum sasi varnam chadur bhjam
    Prasanna vadanam dyayeth  sarva vigno upa santhaye
2..Yasyad  viratha vakthradhya parishadya para satham,
     Vignam nignanthi vishvaksenam tham asraye

WHAT FOLLOWS IS COMMON TO SMARTHAS AND VAISHNAVAS OF THENKALAI AND VADAKALAI.
  
( The stars   and thithis  for Mahalaya  Paksha days    have been given separately .See that daily  and fill up the blanks)
Adya Sri  Bhagavatha maha purushasya  Vishnor Agnaya  pravarthamanasya  Adhya Brahmana  Dweethiya parardhe  Swetha  Varaha kalpe  Vaivaswatha manvanthare  ashta vimsathi thame  kali yuge  prathame padhe ,jambu dweepe , Bharatha varshe,  Bharatha Khande , Mero Dakshine Parswe , Sakabdhe  asmin varthamane  vyvaharike Prabhavadeenam sashtya  samvatsaranam madhye   vilambi    Nama samvatsare  , dakshina ayane,  rithou,  simha mase,   Krishna  pakshe   ,   Adhya ------(thidhi)   Punya thithou --------- (day) vasra yukthayam  ---------(star) nakshatra yukthayam      Shubha yoga –Shubha karana,  Evam guna viseshana visishtayam  asyam  -------(thidhi)      Punya thithou,
                 ( Change the position of poonal from left shoulder to right shoulder(LEFT MODE))


I .THarpanam to  three  generation of our  paternal and maternal ancestors

a.Pithru  tharpanam (Oblations to father)
 1.  .  (Your gothra)   Gothrasya (Father’s name)                      
SArmana vasu roopan mama Pithrun  swadha namastharpayami
2, (Your gothra)   Gothrasya (Father’s name)                      
SArmana vasu roopan mama Pithrun  swadha namastharpayami
3. (Your gothra)   Gothrasya (Father’s name)                      
SArmana vasu roopan mama Pithrun  swadha namastharpayami

b.Pithamaha tharpanam(oblations to paternal grand father)

1.(Your Gothra) Gothrasya (Grand father’s name)                     
SArmana  Rudra roopan mama pithamahan swadha namastharpayami
 2.  .(Your Gothra) Gothrasya (Grand father’s name)                     
SArmana  Rudra roopan mama pithamahan swadha namastharpayami
3. .(Your Gothra) Gothrasya (Grand father’s name)                     
SArmana  Rudra roopab mama pithamahan swadha namastharpayami

c.Prapithamaha tharpanam(Oblations to paternal great grand father )
1. (Your Gothra).  Gothrasya   (Great grand father’s name)                    
SArmana adithya  roopan mama prapithamahan  swadha namastharpayami
   2. . (Your Gothra).  Gothrasya   (Great grand father’s name)                    
SArmana adithya  roopan mama prapithamahan  swadha namastharpayami
3.  (Your Gothra).  Gothrasya   (Great grand father’s name)                    
SArmana adithya  roopan mama prapithamahan  swadha namastharpayami

d.Mathru tharpanam(Oblations to mother)
 1.  (Your gothra)   Gothraa (mother’s name)                      
Namnee vasu roopa mama mathu swadha namastharpayami
  2..  (Your Gothra) Gothraa   (Mother’s name)                    
Namnee vasu roopa mama mathu swadha namastharpayami
3. (Your Gothra)  (Gothraa   (Mother’s name)                    
Namnee vasu roopa mama mathu swadha namastharpayami

e.Pithamahi tharpanam (oblations to paternal grand mother)
1.(Your Gothra) Gothraa (Grand mother’s name)                     
Namnee Rudra roopa mama pithamahi  swadha namastharpayami
 2. . (Your Gothra) Gothraa (Grand mother’s name)                       
Namnee Rudra roopa mama pithamahi  swadha namastharpayami
 3. (Your gothra) Gothraa  (Grand mother’s name)                     
Namnee Rudra roopa mama pithamahi  swadha namastharpayami
   
f.Prapithamahi tharpanam(Oblations to paternal great grand mother)
1. (Your Gothra).  Gothraa   (Great grand mother’s name)                    
Namnee adithya  roopa mama prapithamahi  swadha namastharpayami
 2. .(Your Gothra) Gothraa   (Great Grand mother’s name)                    
Namnee adithya  roopa mama prapithamahi  swadha namastharpayami
 3. .(Your Gothra) Gothraa   (Great Grand mother’s name)                    
Namnee adithya  roopa mama prapithamahi  swadha namastharpayami

g.Mathamaha tharpanam (Oblations to maternal grand father )
 1.  .  (Your maternal  uncles gothra)   Gothrasya (maternal grand Father’s name)                      
SArmana vasu roopan mama mathamahaan  swadha namastharpayami
2,( Your maternal  uncles gothra)   Gothrasya (maternal grand Father’s name)                      
SArmana vasu roopan mama mathamahaan  swadha namastharpayami
3. Your maternal  uncles gothra)   Gothrasya (maternal grand Father’s name)                      
SArmana vasu roopan mama mathamahaan  swadha namastharpayami


h.Mathru Pithamaha tharpanam(oblations to maternal great grand father)

1.(Maternal  uncles  Gothra) Gothrasya (Maternal  great Grand father’s name)                     
SArmana  Rudra roopan mama Mathru  pithamahan swadha namastharpayami
 2.  (Maternal  uncles  Gothra) Gothrasya (Maternal  great Grand father’s name)                     
SArmana  Rudra roopan mama Mathru  pithamahan swadha namastharpayami
3. (Maternal  uncles  Gothra) Gothrasya (Maternal  great Grand father’s name)                     
SArmana  Rudra roopan mama Mathru  pithamahan swadha namastharpayami


i .Mathru  Prapithamaha tharpanam(Oblations to maternal great  great grand father )
1. (Maternal uncles Gothra).  Gothrasya   (Maternal great Great grand father’s name)                    
SArmana adithya  roopan mama  mathru  prapithamahan  swadha namastharpayami
   2. (Maternal uncles Gothra).  Gothrasya   (Maternal great Great grand father’s name)                    
SArmana adithya  roopan mama  mathru  prapithamahan  swadha namastharpayami
  3 (Maternal uncles Gothra).  Gothrasya   (Maternal great Great grand father’s name)                    
SArmana adithya  roopan mama  mathru  prapithamahan  swadha namastharpayami
d.Mathamahi tharpanam[15(Oblations to maternal grand mother)
1.(Maternal grand father’s gothra) gothraa (Maternal grand mother’s name)                     
Namnee vasu roopa mama mathamahi swadha namastharpayami
  
j. .(Maternal grand father’s gothra) gothraa (Maternal grand mother’s name)                                                        
Namnee vasu roopa mama mathamahi swadha namastharpayami

3. .(Maternal grand father’s gothra) gothraa (Maternal grand mother’s name)                                                                 
Namnee vasu roopa mama mathamahi swadha namastharpayami

j.Mathru Pithamahi tharpana (Oblations to grand mother of mother)
1.(Maternal grand father’s gothra) gothraa (Maternal great grand mother’s name)                                                       
Namnee Rudra roopa mama mathu pithamahi  swadha namastharpayami
   
2. .(Maternal grand father’s gothra) gothraa (Maternal great grand mother’s name)                      
Namnee Rudra roopa mama mathu pithamahi  swadha namastharpayami
   
3. .(Maternal grand father’s gothra) gothraa (Maternal grand mother’s name)                      
Namnee Rudra roopa mama mathu pithamahi  swadha namastharpayami
   
.k.Mathu Prapithamahi tharpana (Oblations to great grand mother of mother)
1. .(Maternal grand father’s gothra) gothraa (Maternal grand father’s grand mother’s name)                     
Namnee adithya  roopa mama mathu prapithamahi  swadha namastharpayami
   
2. .(Maternal grand father’s gothra) gothraa (Maternal grand father’s grand mother’s name)                      . .                                    
Namnee adithya  roopa mama mathu prapithamahi  swadha namastharpayami
   
3. .(Maternal grand father’s gothra) gothraa (Maternal grand father’s grand mother’s name)                      . .                                           
Namnee adithya  roopa mama mathu prapithamahi  swadha namastharpayami

II.Karuneeka Pithrus

If perchance you do not know their Gothra say “Thath thath gothraanam”
If perchance   you do not know their name  say “Thth thath  SArmana”
      
(1)  father’s elder /younger brother=chithappa/ periappa  (our gothram)  gothran —–(name)–sarmanaha vasu rupan swadah namas tharpayami
(2) younger/elder brothers who are no more  (our Gothram)gothran —-(name)-sarmanaha vasu rupan braathrun swadah namas tharpayami
(3) son   who is  no more  ( our gothram) gothraan—–( name )sarmanaha vasu rupan puthran swadah namas tharpayami
(4) father,’s sister: younger/elder= athai ——-gothraha——-(name  thaaha vasurupaha pithru bagini swadah namas tharpayami
(5)mother’s brothers younger/elder——gothran—- ( name )- sarmanaha vasurupan mathulan swadah namas tharpayami
(6) mother’s sisters: elder/younger ——-gothraha——(name) thaaha vasu rupan mathru bagini swadah namas tharpayami
(7) son in law who is no more  ——-gothran——-(name)-sarmanaha vasu rupan jaamaatha swadah namas tharpayami
(8)  sister-elder/younger ———gothraaha —–(name) thaaha vasurupaha bagini swadah namas tharpayami
(9) daughter who is no more ——–gothraha —-(-name) thaaha vasu rupaha puthree swadah namas tharpayami.
(10) wife who is no more——–gothraha —-(-name) thaaha vasurupaha pathni swadah namas tharpayami
(11) father in law who is no more ——-gothraan——( name )-sarmanaha vasurupan swasroon swadah namas tharpayami
(12) sister’s husband  who is no more ——gothran ——( name )–sharmanaha vasurupan paavukaan swadah namas tharpayami
(13)  daughter in law who is no more====gothraha—-(name) thaaha vasurupaha snushaa swadah namas tharpayami
(14) wife’s brother younger/elder who is no more ——gothran—–( name )–sarmanah vasurupan syaalakaan swadah namas tharpayami
(15) Brahopadesam Guru——gothran — (name )-sarmanaha vasurupan gurun swadah namas tharpayami
(16) Aachaaryan= teacher who taught  veda ——gothran——-( name) -sarmanaha vasu rupan aachaaryan swadah namas tharpayami
(17=employer who is no more the person who gave  salary every month if he is a brahmin, kartha may do ——gothran—( name)-sarmanaha vasurupan swaminaha swadah namas tharpayami
(18) close friends who are  no more —–gothran—( name)-sarmanaha–vasurupan sakeen swadah namas tharpayami.

III. Gyaatha agyaatha vargathdwaya pithrun/karunya pithrun cha swadha namas tharpayaami (3 times)
OOrjam vahantheehi  amrutham grutham payaha keelaalam parishrutham svathaastha tharpayatha may pithrun thrupyatha,thrupyatha,thrupyathaha.

Upaveedham ( sacred thread on left shoulder)
Namovaha pitharo rasaaya, namo vah pithras sooshmaaya , namo vah pithro jeevaaya, namo vah pithras swadhaayai, namo vah pithro manyave , namo vah pithro ghoraaya,
pitharo namo vo ya ethasmin lokhestha ushmaghushthey anu ye ye ye asmin lokhe maan theanu ya ethasmin lokhe astha yuyam theysham vasishta booyaasthayea asmin lokhe
aham theysham vasisto booyaasam.
Devadabyashscha pihrubhyascha maha yogibyascha evacha namas swadhayayai swahayaiyai nithya meva namo namaha.

Pracheenaaveedhi(Sacred thread on right shoulder)
Uthistathaha pithraha pretha soora, yamasya pantha manvetha puraanam .dathaasdhasmaasu dravinam yacha badhram prano bhroothaat bhaghadhan deva daasu
or
AAyaatha pitharaha somya gambeeraihi pathibir poorvaihi prajaa masmabyam thadhatho rayincha theerkaayurvancha  sadhashaaradhanja.
Asmaath koorchath sapath neeka pithru pithamaha prapithaamahan, mathru pitha mahi prapithamahi nam sa pathneeka matha maha mathuhu pithamahan mathuhu praithaan kaarunya pithrun cha yatha sthaanam prathista payaami.
Untie the Koorcha  take it on your hand and do kucho dhakam to Yeshaam na matha, na pitha, na bhandhuhu naanya gothrinaha, they sarvey thrupthi maayaanthu mayoth srustaihi kuchothahai.thrupyatha,thrupthya, thrupthayaha.
Upaveedhi, Remove pavithram keep   it in your ear and doi   aachamanam .

 Do brahma yagnam; THen do your daily poojas and then take meals. At night for you  and to your wife only tiffin or milk and fruit.
On amavasya day first do amavasya tharpanam and again do this kaarunya pithru tharpanam.Mahalaya Paksha Tharpanam -An introductionMahalaya  Paksha Tharpanam  -An introduction  


By
P.R.Ramachander
Mahalaya Paksha  orPithru Paksha  orApara  Pakshna  is the 16 days of waning moon starting from Prathama after full moon  to  the  Mahalaya  Amavasya  .It normally comes in the  month of Kanni  or  Purattasi (September-october)   or Bhadrapada
   There is a story   behind  the choice  of this period in North India  . It seems  Karna   went to heaven  and he was given only gold, diamonds, jewels etc but no food. When Karna  asked they told him  , that  though he  gave  lot of charities  of wealth , he never gave  any food to his ancestors.  When Karna pointed out  that  he did not know who were his ancestors, they allowed  him to go back to earth for 15 days and  give food to his ancestors during that time.This period is considered  as  Mahalaya  Paksha.
  In South India we believe  that  , becoming happy with all  the Pithrus in Pithru Loka   Yama Dharma  Raja sends all the pithrus to their loka  for 16 days  every year so that they  can visit   the homes of their children in earth and happily eat the food given to them ,HE also felt he can clean the pithru loka     during that sixteen days,Because of this  the Pithrus consider these days as festival days.If their progeny do not feed them at least one day, they would go back to their places   hungry and  sad and may curse their children , that they   should never have  children ,
      Normally we are expected to do  Sradham on all the sixteen days addressed not only to our Pithrus but the  Karunika pithrus*. If  by chance it is not possible , they should do it on then  they should do it  on the  thithi when their parents died,

*The following are called KARUKINA PITRU DEVATAS:

Younger brother of the father
Elder brother of the father
Elder brother
 Younger brother
Sisters
Ones own sons
Aunt (Sisters of father)
Aunt’s son (Amman)
Wife of father’s elder brother
Wife of father’s younger brother
Daughters and sons of father’s brothers
Wife
Father in law
Mother in law
Daughter in law
Wife’s brothers
Guru
Master under whom one serves
Friends


   If even that is not possible , you must at least do tharpanam to the pithrus    during those days. Tis tharpanam is also addressed   to normal Pithrus as well as Karuneeka Pithrus.
It is told that  if you do  thapanam  on the following  thithis  of Mahalaya  Paksha   , the following benefits    would be received:-
1.Prathama. Those of our Pithrus who have died  with unfulfilled   wishes would get satisfied    and such death  can be avoided to your progeny
2.Dwitheeya . Your Pithrus   who lead a suffering life due to being handicapped  or  deep depression  would become contended and would bless you.
3,Tritheeya. This tharpana is called “Pithru mangalya suthra  tharpana puja”   and would help those pithrus who married  against their wishes and suffered  in the world and died.
4.Chathurthi . THis  charpoorva tharpana  would help those who died  sad because they are parting from their pets  and adopted children.This will also help those who were not able to serve their mothers before their death.
5.Panchami .This is called  Vruksha  paripalana  tharpanam .If you do this , then the trees which your ancestors  grew and looked after  would  bless you.
6.Sashti. This day   will help those  of our ancestors who were teachers   and who might have punished  or ill treated them. This also is a thanks giving to our own teachers   who helped us get knowledge
7.Sapthami. This would help  those people who  did not help deserving people or did not give proper   compensation.
8.Ashtami  . This helps those pithrus who lead  a life without dharma. It would help them had they repented for their behaviour
9.Navami . This would help those   ancestors who might have met an accidental or unnatural death.
10.Dasami. It is called Bala  Sanjeeva  Tharpanam.. This hek lps those of our ancestors who might have died before they attained   the   age of five. It is also called  Karunya Tharpanam, as these ancestors would never receive   any tharpanam.
11,Ekadasi . This is called   the Pithru paripalana   tharpanam. THis is to compensate Pithrus for   many of their things which we are using  . They would become happy if we do it.
12.Dwadasi .. This is called  “Ksheera Amritha dosha  nivruthi tharpanam” . This would help those mothers who could not give their milk to their babies, and to the babies who died  without getting mother’s milk
13.Trayodasi  This is called Brahma sakata tharpanam..They normally pour the tharpana   water over a sandal wood piece.It would help us to remove Pretha   doshas
14.Chathurdasi . This would help pithrus whose  cremation was done outside his native place or to those  in whose  after death rituals , the eldest son did not participate
The Manthras Mahalaya  Paksha   Tharpanam  and   The sankapa manthras   with  possible alterations   world wide  for this year  is given  separately

Wednesday, August 22, 2018

Vara Maha Lakshmi Pooja


Vara Maha Lakshmi  Pooja

Compiled by
P.R.Ramachander

(Slightly simplified version mainly for ladies knowing only english , especially   for those who stay abroad.If  by chance in that country Banana  leaf is not available, paddy can be spread on a plate. Mango leaves are only decoration material and not  essential)

The materials needed   for pooja
Turmeric powder to make Ganesa ,Banana  leaf with tip, rice  ,Paddy, coconut  , lime  fruit  , Kumkum . Sandal paste, Flowers, betel leaf  , Betel , fruits, camphor  , Agar bathi  , SAmbrani  , Akshatha  , cloth, Turmeric threas , Panchamritham  , lamp  , wick, Gingelly oil , match box  , Brass plate, Pancha  Pathram  , Uddarani  , Brass cup,Camphor plate   SAmbrani  plate, bell etc, Mango leaf bunch

For  Naivedhya
POngal, Payasam  . Appam , Vadai  , kozhukattao  , Laddu  Curd, milk, ghee  , honey  ,sugar candy( Kar kandu)
Fruits
Orange  , pomegranate, wood apple  , Mango fruit   , grapes
Arrangements
 On the east side  of the house  on the easanya corner , clean it, Set up the stage for worship and decorate it  .Below  the stage spread banana  leaf with  tip.Over that spread the paddy  and over that keep the plate   with rice, Over that keep the Kalasa  pot. Fill the kalasa   with rice  , gold gems etc , (Some people put palm leaf  , Karuku mani   and lime fruits also)Decorate the top with mangoes  leaves bunch and coconut ,Spread new cloth  Keep with statue of Mahalakshmi made of silver/gold (face of Mahalakshmi also can be kept) .Decorate statue/face with flowers. Keep Nonbu thread with nine knots    in the pooja

   The worship  should be done before 10.30 Am and if not possible in the evening

Welcoming  Vara Lakshmi to our home

Spread some rice on a brass plate , keep kalasa on that  , offer fruit , betel leaf and betel to that  at  just outside our door.Show   camphor and bring it with faith and devotion to the stage of worship   and  chant prayers of Mahalakshmi, sing songs on her .IN many homes Lakshmi    is brought in   by wife and husband  together
The famous song which is normally   sung during the occasion is “Bhagyadha  Lakshmi Baramma”

Bhagyadha Lakshmi Baramma

By

Sage Purandara dasa

Translated by

P.R. Ramachander

(This song is normally sung   during the Vara Lakshmi Pooja in South Indian homes)

Ragha Madhyamavathi
Tala Roopaka

Pallavi

Bhghyada Lakshmi Barama, nammamma nee
Subhagyada Lakshmi Baramma

Oh mother who is goddess Lakshmi of luck, please come,
Oh my mother come, Oh Lakshmi of great luck come.

Charanam

1.Hejjaye mele hejjaya nikutha,
Gejje kalugala dhwaniya thorutha,
SAhjjana sadhu pujaya velege,
Majjigeyolagina benneyante


2.Kanaka vrushtiya kareyuta bare,
Manakamaneya sidhiya tore,
Dinakara koti tejhadhi holayuva,
Janaka rayana Kumari vega


4.Attittagalada bhakthara maneyali
Nithya mahothsava nithya sumangala
Sathyava toruva sadhu sajjanara,
Chithadi holeva puthalli bombe4.Sankhyayillade bhagyavu kottu,
Karikana kaiya thiruvauta bare,
Kunkumankitha pankaja lochane ,
Venkataramanana birikada rani


5.Sakkara thuppada kaluve harisi,
Shukra varada poojaya velage,
Akkarayulla Alagiri Rangana
Chokka purandara vittala rani

English Translation

Pallavi

Oh mother who is goddess Lakshmi of luck, please come,
Oh my mother come, Oh Lakshmi of great luck come.

Charanam

1.Moving one feet followed by another,
Showing the sound of anklets,
Come during the worship by good people,
Like the butter coming in the curd.

2.Come fast the daughter of king Janaka,
Come along with the rain of gold,
Fulfill all wishes of the mind,
With the light of crores of Suns.

3.Oh Goddess wearing golden bracelets.
Show in the homes of your great devotees,
Daily festival , daily happenings of good,
In a true manner , Oh Goddess who shows truth
In the hearts of saints and good people.

4.Come granting uncountable luck,
Come with shaking of your hands,
Oh goddess with lotus eyes and Thilaka of saffron,
Oh Goddess who is the queen of Venkatramana

5.Come the queen of Purandhara vittala,
Who is the Alagiri Ranga who is interested,
During the time of worship on Friday,
With showering of mixture of Ghee and Sugar.


First you have to do worship to Lord Ganesa

Worship of Ganesa.


                       Make a cone with water mixed   with turmeric powder  to represent Lord Ganesa  and keep it on a small plate

Chant  “Shuklam baradara,  Vishnum,  Sasi varnam chathurbhujam,
               Prasanna Vadanam dhyayeth   Sarva  Vighna upa  santhaye”

Then say
Mamapatha   samastha  Duritha Kshaya  Dwaara , Sri  Parameswara  preethyartham ,
Karishyamana  Karmana  Nir bighnena pari   samapthyartham   AAdhou   Sri  Vighneswara  poojaam Karishye”

Worship Ganesa   made out of turmeric powder by offering flowers

1.Om Vakra Thundana  nama 
2.Om Eka danthaya nama
3,Om Krishna pingalakshayai nama
4.Om Gaja  Vakthrayai nama
5.Om Lambodharaya nama
6.Om Vikataya  nama
7,Om Vighna rajaya  nama
8.Dhoomra varnaya  nama
9.Om Phala  CHandrayai nama
10.Om Vinayakaya nama
11.Om Ganapathyai nama
12.Om Gajananayai nama

     Show  Agarbathi   be waving it around the image
Offer Naivedya to image.Normally only Banana  fruit  , Betel leaf and Betel nut is offered
Pour  little water in a cup kept for thepurpose saying “Amruthopastharanamasi”
Say “Om Pranaya  swaha, Om Apanaya  SWaha , Om vyanaya  swaha  , Om Udhanaya swaha, Om Samanaya  swaha  , Om Brahmane swaha”
Pour   little water in cup again   and say “amruthopi dhanamasi”
Show camphor light   to the Ganesa  to complete   the worship of Ganesa
Then pray
“Vakra thunda maha kayam  , Soorya koti sama  prabham,
Nirvignam kuru may deva , sarva  karyeshu sarvadhaa

2.Start  pooja of vara maha Lakshmi

Shubhe shobhane  Muhurthe  , aadhya brahmana  , dweethya parardhe,

Swetha varaha  kalpe  , vaivaswatha  manwanthare,ashta vimsathi  thame  ,

Kali yuge  , prathame padhe, jambu dweepe  , bharatha  varshe , bharatha  khande ,

Meror dakshine parswe  , sakhabdhe   asmin  varthamane   vyavaharike  ,

Prabhavathi   sashti samvathsaraanaam madhye  vilamba nama  Samvathsare  ,

Dakshinayane  , varsha ritho, kanya mase  , Krishna pakshe  trayodasyam (up to noon )

Punya thidhou  Shukra   vasara yukthaayaam   , uthrashada  nakshatra yukthaayaam , shubha yoga,

shubha karana   , sakala  viseshana  vishitaayaam  asyaam shubha thidhou

Mamopartha samastha duritha kshya dwara sri parameshwara  preethyartham

Asmaakam   saha kudumbaanaam  , kshema   sthairya    veerya  , vijaya   , ayur aroghya  aiswarya   abhivrudhyartham

Samastha   durithopa santhyartham

Uchitha kale  ayushmath suroopa  ,suguna puthra  avapthyartham, Deerga saumangalya avapthyartham, aroga , dhida  gaathra  sidhyartham 

Sri vara Lakshmi Prasada sidhyartham

Sri Vaalshmi poojaam Karishye

Put one flower on Ganesa
Say  “Sri Vighneswaram Yatha sthanam  prathishtapaymi”

Dhyanam
Offer flower to the Kumbha   and say “Sri  vara Maha Lakshmyai nama”

Tie   a flower in the thread with nine knots and keep it on the  kumbha
Then  offer  flowers  chanting the ashtotharam of  Varamaha  Lakshmi

1.Om prakrutyi namaha-Salutations to the Goddess   who is nature
2.Om Vikrutyi namaha-Salutations to the Goddess   who is change
3.Om Vidyayayai  namaha-Salutations to the Goddess   who is knowledge
4.Om Sarvabhoota hita pradayai  namaha-Salutations to the Goddess   who does favourable acts   to  all beings
5.Om Shraddayayai  namaha-Salutations to the Goddess   who is trust
6.Om Vibootayai  namaha -Salutations to the Goddess   who is innate power
7.Om Surabhayai  namaha -Salutations to the Goddess   who is charming/sweet smelling
8.Om Paramatmikamayai  namaha -Salutations to the Goddess   who is the divine soul
9,Om Vache namaha -Salutations to the Goddess   who is speech
10.Om Padmalayai  namaha -Salutations to the Goddess   who lives in lotus flower
11,Om Padmayayai  namaha -Salutations to the Goddess   who is lotus flower
12.Om Suchaye  namaha -Salutations to the Goddess   who is purity
13.Om Swahayai  namaha -Salutations to the Goddess   who is Goddess Swaha
14.Om Swathadayai  namaha -Salutations to the Goddess   who is goddess  Swadha
15,Om Sudhaya Namaha Salutations to the Goddess   who is nectar
16.Om Dhanyayai  namaha -Salutations to the Goddess   who is auspecious
17.Om Hiranmayiyai  namaha -Salutations to the Goddess   who is  fully golden
18.Om Lakshmyai  namaha -Salutations to the Goddess   who is Goddess Lakshmi
19.Om Nityapushatayai  namaha -Salutations to the Goddess   who is forever healthy
20.,Om Vibhaavarayayai  namaha -Salutations to the Goddess   who is full of luster
21.Om Adityayai  namaha -Salutations to the Goddess   who shines like  the Sun
22.Om Dithyai namaha- Salutations to the Goddess   who answers  prayers.
23.Om Deeptayai  namaha -Salutations to the Goddess   who is brilliant
24.Om Vasudaayai  namaha -Salutations to the Goddess   who is earth/who grants wealth
25.Om Kamalayayai  namaha -Salutations to the Goddess   who lives on the lotus
26.Om Kantayayai  namaha -Salutations to the Goddess   who is the wife
27.Om Kamakshayai  namaha -Salutations to the Goddess   who has passionate eyes
28.Om ksheerodasambhavayai  namaha -Salutations to the Goddess   who was born in the oean of milk
29.Om Anugrahapradayayai  namaha -Salutations to the Goddess   who grants blessings
30.Om Budhayai  namaha -Salutations to the Goddess   who is intelligence
31.Om Anughayai  namaha -Salutations to the Goddess   who is spotless
32.Om Harivallabhayai  namaha -Salutations to the Goddess   who  is the consort of Hari
33.Om Asokhayai  namaha -Salutations to the Goddess   who is never sad
34.Om Amruthayai  namaha -Salutations to the Goddess   who is nectar
35, Om Deeptayai  namaha -Salutations to the Goddess   who gives out luster
36.Om Lokasokavinasinayai  namaha -Salutations to the Goddess   who destroys sorrow of people
37,Om Dharmanilayayai  namaha -Salutations to the Goddess   who is in Dharma
38.Om Karunayai  namaha -Salutations to the Goddess   who is merciful
39.Om Lokamatrayai  namaha -Salutations to the Goddess   who is the mother of the world
40.Om Padmapriyayai  namaha -Salutations to the Goddess   who likes lotus flower
41.Om Padmahastayai  namaha -Salutations to the Goddess   who has lotus like hands
42.Om Padmakshayai  namaha -Salutations to the Goddess   who has lotus like eyes
43,Om Padmasundrayai  namaha -Salutations to the Goddess   who is pretty like lotus  flower
44.Om Padmodbhavayai  namaha -Salutations to the Goddess   who was born from lotus
45.Om Padmamukhayai  namaha -Salutations to the Goddess   who has lotus like face
46.Om Padma maladharayai  namaha -Salutations to the Goddess   who wears lotus  garland
47.Om Ramaaayai  namaha -Salutations to the Goddess   who is the consort of Rama
48.Om Devyai  namaha -Salutations to the Goddess 
49.Om Padminayai  namaha -Salutations to the Goddess   who is  the lotus
50.Om Padmagandhinayai  namaha -Salutations to the Goddess   who smells  like lotus
51.Om Punya gandhayayai  namaha -Salutations to the Goddess   who smells like blessed  deeds
52.Om Suprasannayai  namaha -Salutations to the Goddess   who is greatly pleased
53.Om Prasadabhimukhayai  namaha -Salutations to the Goddess   who looks at you with pleasing face
54,Om Prabhayai  namaha -Salutations to the Goddess   who is lustrous
55,Om Chandravadanayai  namaha -Salutations to the Goddess   who has moon like face
56.Om Chandrayai  namaha -Salutations to the Goddess   who is the moon
57,Om Chandrasahodarayai  namaha -Salutations to the Goddess   who is the sister of the moon
58.Om Chaturbhujayai  namaha -Salutations to the Goddess   who has four hands
59.Om Chandraroopayai  namaha -Salutations to the Goddess   who has the form of the moon
60. Om Indirayai  namaha -Salutations to the Goddess   who is very pretty
61. Om Induseetalayai  namaha -Salutations to the Goddess   who is cool like the moon
62. Om Ahladajannayai  namaha -Salutations to the Goddess   who creates happiness
63. Om Pushtayai  namaha -Salutations to the Goddess   who is  very healthy
64,.Om Sivayai  namaha -Salutations to the Goddess   who is auspicious/peaceful
65.Om Sivakartayai  namaha -Salutations to the Goddess   who makes things auspicious
66. Om Satayai  namaha -Salutations to the Goddess   who is the truth
67. Om Vimalayai  namaha -Salutations to the Goddess   who is pure
68.Om Viswajannayai  namaha -Salutations to the Goddess   who is the mother of the world
69. Om Thushtayai  namaha -Salutations to the Goddess   who is satisfied
70. Om Daridraynasinayai  namaha -Salutations to the Goddess   who is the destroyer of poverty
71, Om Preetipushkaranayai  namaha -Salutations to the Goddess   who is the pond of lov4e
72. Om Shantayai  namaha -Salutations to the Goddess   who is very peaceful
73. Om Sukla malyambarayai  namaha -Salutations to the Goddess   who wears a white garland
74.Om Sriyai  namaha -Salutations to the Goddess   who is prosperity
75. Om Bhaskaryai  namaha -Salutations to the Goddess   who shines like the sun
76. Om Bilwanilayayai  namaha -Salutations to the Goddess   who lives on the Bilwa tree
77.Om Vararohayai  namaha -Salutations to the Goddess   who is willing to give boons
78. Om Yasiswinyai  namaha -Salutations to the Goddess   who is famous
79.Om Vasundharaayai  namaha -Salutations to the Goddess   who is  the daughter of earth
80.Om udaara angayai  namaha -Salutations to the Goddess   who has excellent limbs
81,Om Harinyai  namaha -Salutations to the Goddess   who is like a deer
82. Om Hemamalinayai  namaha -Salutations to the Goddess   who wears garlands made of gold
83.Om Dhanadhanyakartayai  namaha -Salutations to the Goddess   who is the lord of wealth and grains
84. Om Siddhyai  namaha -Salutations to the Goddess   who is always  ready
85.Om Straina sowmayayai  namaha -Salutations to the Goddess   who has  the feminine grace
86. Om Subha pradayai  namaha -Salutations to the Goddess   who grants auspiciousness
87,Om Nrupa vesmagataa nandanayai  namaha -Salutations to the Goddess   whois pleases to go in palaces of kings
88, Om Varalakshmayai  namaha -Salutations to the Goddess   who is Lakshmi who gives boons
89, Om Vasupradaayai  namaha  -Salutations to the Goddess   who bestows wealth
90. Om Hiranyaprakrayai  namaha -Salutations to the Goddess   who is surrounded by gold
91.Om Samudra tanayai  namaha -Salutations to the Goddess   who is the daughter  of ocean
92.Om Jayayai  namaha -Salutations to the Goddess   who is victorious
93. Om Mangaladevayai  namaha -Salutations to the Goddess  of auspiciousness
94.Om Mangalayai  namaha-Salutations to the Auspiciousness
95.Om Devayayai  namaha -Salutations to the Goddess
96. Om Vishnu vakshastala stithayai  namaha -Salutations to the Goddess   who is on the chest of  Lord Vishnu
97. Om Vishnupatnayai  namaha -Salutations to the Goddess   who is the consort of Lord Vishnu
98.Om Prasannshiyai  namaha -Salutations to the Goddess   who has a pleasant eye
99,Om Narayana samasritrayai  namaha -Salutations to the Goddess   who dwells in Lord Narayana
100. Om Daridra dvamsakayyai  namaha -Salutations to the Goddess   who destroys  poverty
101.Om Dayai vayai  namaha
102.Om Sarvopradava nivrinayai  namaha -Salutations to the Goddess   who avoids  all sort of troubles
103.Om Navadurgayai  namaha -Salutations to the Goddess   who is the nine  forms of Durga
104, Om Mahakalayai  namaha -Salutations to the Goddess   who is the great Kali
105,Om Brahamavishnusivatmikayai  namaha -Salutations to the Goddess   who is the soul of Brahma, Vishnu and Shiva
106.Om Trikalajnana sampanayai  namaha -Salutations to the Goddess   who knows  past , present and future
107. Om Bhuvaneswarayai  namaha -Salutations to the Goddess   who is the goddess of universe
108,Om Varalakshmayai  namaha: - Salutations to the Goddess   who is the Lakshmi who gives boons


Show  Agarbathi   be waving it around the image
Offer Naivedya to image.Normally only Banana  fruit  , Betel leaf and Betel nut is offered
Pour  little water in a cup kept for thepurpose saying “Amruthopastharanamasi”
Say “Om Pranaya  swaha, Om Apanaya  SWaha , Om vyanaya  swaha  , Om Udhanaya swaha, Om Samanaya  swaha  , Om Brahmane swaha”

Sprinkle   water around  all the  things prepared for Naivedhya


Pour   little water in cup again   and say “amruthopi dhanamasi”

Show camphor light   to the Ganesa  to complete   the worship  to  Goddess Varamahalakshmi


Tie the charadu kept on Kumbha (some families they take it top elderly sumangalis  do namaskaram to them and ask  to tie   the charadu