Saturday, June 20, 2020

Mahalaya Paksha tharpana sankalpams , 2020


Tharpana SAnkalpam (for  Mahalaya  Paksha) .Those   who do not do it  please skip this info) for year  2020-

(mahalaya Paksha  tharpana  manthras   are given https://brahminrituals.blogspot.com/2018/08/mahalaya-paksha-tharpana-manthras.html

Compiled by
P.R.RamachanderMahalaya  Paksha   begins  on  2-9-20 , 19 th is maha Bharani is on 8-9-2020 .Here   are the tharpana  Manthras  for all  the Mahalaya  Paksha days

(edited and Tamil version added by  Sri Agaramgudi  Jayaraman., great grandson of
mangudi chidambara bagavathar ) 

2-9-2020(POurnami -sathabhishak) (Wednesday)
Adya Sri Bhagavatha maha purushasya Vishnor Agnaya pravarthamanasya Adhya Brahmana Dweethiya parardhe Swetha Varaha kalpe Vaivaswatha manvanthare ashta vimsathi thame kali yuge prathame padhe, jambu dweepe, Bharatha varshe, Bharatha Khande, Mero Dakshine Parswe, Sakabdhe asmin varthamane vyvaharike Prabhavadeenam sashtya samvatsaranam madhye Sarvari Nama samvatsare, dakshina ayane, varshsa rithou, simha mase, Krishna pakshe, Adhya Pournamasya Punya thithou saumya vasra yukthayam sathabishak nakshatra yukthayam Shubha yoga –Shubha karana, Evam guna viseshana visishtayam asyam pournamasyam Punya thithou, (Pournami up to 10.53 Am after that Prathama, sathabhisham up to 6.34 pm poorva afterwards poorva bhadrapada)
ஆத்ய ஸ்ரீ பகவத மஹாபுருஷஷ்ய, விஷ்ணோராக்யா, ப்ரவர்தமானஸ்ய, ஆத்யப்ரஹ்மணஹா, த்வீதியபரார்த்தே, ஸ்வேதவராககல்பே, வைவஸ்வத மன்வன்த்ரே, அஷ்டாவிம்சதி தமே, கலியுகே, ப்ரதமேபாதே, ஜம்புத்வீபே, பாரதவர்ஷே., பரதக்கண்டே, மேரோ தக்ஷிணேபார்ஸ்வே, ஸகாப்தே, அஸ்மின் வர்தமானே, வ்யவாரிஹே, ப்ரபவாதீனாம், சஷ்ட்ய சம்வஸ்த்ஸராணாம் மத்யேசார்வரி நாம சம்வத்ஸரே, தக்ஷிணாயணேவர்ஷருதௌஸிம்ஹ மாஸேக்ருஷ்ண பக்ஷேஅத்ய பௌர்ணமாஸ்யாம் புண்யதிதௌசௌம்யவாஸர யுக்தாயாம்சதாபிஷேக நக்ஷத்ர யுக்தாயாம்சுபயோக சுபகரண ஏவங்குண விசேஷனவிஷிஸ்டாயாம் அஸ்யாம் பௌர்ணமாஸ்யாம் புண்யதிதௌ,  ............. ப்ரதமாயாம் புண்யகாலே தர்ஸ ஸ்ரார்த்தம் திலதர்பண ரூபேணா அத்ய கரிஷ்யே.

3.9.2020(Prathama-poorva Bhadrapada) (Thursday)
Adya Sri Bhagavatha maha purushasya Vishnor Agnaya pravarthamanasya Adhya Brahmana Dweethiya parardhe Swetha Varaha kalpe Vaivaswatha manvanthare ashta vimsathi thame kali yuge prathame padhe, jambu dweepe, Bharatha varshe, Bharatha Khande, Mero Dakshine Parswe, Sakabdhe asmin varthamane vyvaharike Prabhavadeenam sashtya samvatsaranam madhye sarvari Nama samvatsare, dakshina ayane, varsha rithou, simha mase, Krishna pakshe, Adhya Prathama Punya thithou guru vasra yukthayam poorva bhadra pada nakshatra yukthayam Shubha yoga –Shubha karana, Evam guna viseshana visishtayam asyam Prathamam Punya thithou, (Prathama up to 12.28 pm and afterwards Dwitheeya, poorva bhadra pada up to 6.52 pm and afterwards uthra bhadrapada)
ஆத்ய ஸ்ரீ பகவத மஹாபுருஷஷ்ய, விஷ்ணோராக்யா, ப்ரவர்தமானஸ்ய, ஆத்யப்ரஹ்மணஹா, த்வீதியபரார்த்தே, ஸ்வேதவராககல்பே, வைவஸ்வத மன்வன்த்ரே, அஷ்டாவிம்சதி தமே, கலியுகே, ப்ரதமேபாதே, ஜம்புத்வீபே, பாரதவர்ஷே., பரதக்கண்டே, மேரோ தக்ஷிணேபார்ஸ்வே, ஸகாப்தே, அஸ்மின் வர்தமானே, வ்யவாரிஹே, ப்ரபவாதீனாம், சஷ்ட்ய சம்வஸ்த்ஸராணாம் மத்யேசார்வரி நாம சம்வத்ஸரே, தக்ஷிணாயணேவர்ஷருதௌஸிம்ஹ மாஸேக்ருஷ்ண பக்ஷேஅத்ய ப்ரதமாயாம் புண்யதிதௌகுருவாஸர யுக்தாயாம்பூர்வபத்ரபதா நக்ஷத்ர யுக்தாயாம்சுபயோக சுபகரண ஏவங்குண விசேஷனவிஷிஸ்டாயாம் அஸ்யாம் ப்ரதமாயாம் புண்யதிதௌ,  ............. த்விதீயையாம் புண்யகாலே தர்ஸ ஸ்ரார்த்தம் திலதர்பண ரூபேணா அத்ய கரிஷ்யே.

4.9.2020(dwitheeya-uthra bhadrapada) (Friday)
Adya Sri Bhagavatha maha purushasya Vishnor Agnaya pravarthamanasya Adhya Brahmana Dweethiya parardhe Swetha Varaha kalpe Vaivaswatha manvanthare ashta vimsathi thame kali yuge prathame padhe, jambu dweepe, Bharatha varshe, Bharatha Khande, Mero Dakshine Parswe, Sakabdhe asmin varthamane vyvaharike Prabhavadeenam sashtya samvatsaranam madhye sarvari Nama samvatsare, dakshina ayane, varsha rithou, simha mase, Krishna pakshe, Adhya  Dwitheeyam Punya thithou bhrigu vasra yukthayam uthra bhadrapadha nakshatra yukthayam Shubha yoga –Shubha karana, Evam guna viseshana visishtayam asyam Dwitheeyaam Punya thithou, (Dwitheeya up to 2.25 pm and after wards thritheeya, uthra bhadra pada up to 11.29 pm and afterwardsRevathi)

ஆத்ய ஸ்ரீ பகவத மஹாபுருஷஷ்ய, விஷ்ணோராக்யா, ப்ரவர்தமானஸ்ய, ஆத்யப்ரஹ்மணஹா, த்வீதியபரார்த்தே, ஸ்வேதவராககல்பே, வைவஸ்வத மன்வன்த்ரே, அஷ்டாவிம்சதி தமே, கலியுகே, ப்ரதமேபாதே, ஜம்புத்வீபே, பாரதவர்ஷே., பரதக்கண்டே, மேரோ தக்ஷிணேபார்ஸ்வே, ஸகாப்தே, அஸ்மின் வர்தமானே, வ்யவாரிஹே, ப்ரபவாதீனாம், சஷ்ட்ய சம்வஸ்த்ஸராணாம் மத்யேசார்வரி நாம சம்வத்ஸரே, தக்ஷிணாயணேவர்ஷருதௌஸிம்ஹ மாஸேக்ருஷ்ண பக்ஷேஅத்ய த்விதீயையாம் புண்யதிதௌப்ருகுவாஸர யுக்தாயாம்உத்தரபத்ரபதா நக்ஷத்ர யுக்தாயாம்சுபயோக சுபகரண ஏவங்குண விசேஷனவிஷிஸ்டாயாம் அஸ்யாம் த்விதீயையாம் புண்யதிதௌ.............த்விதீயையாம் புண்யகாலே தர்ஸ ஸ்ரார்த்தம் திலதர்பண ரூபேணா அத்ய கரிஷ்யே.

5.9.2020(TRitheeya-revathi) (Saturday)
Adya Sri Bhagavatha maha purushasya Vishnor Agnaya pravarthamanasya Adhya Brahmana Dweethiya parardhe Swetha Varaha kalpe Vaivaswatha manvanthare ashta vimsathi thame kali yuge prathame padhe, jambu dweepe, Bharatha varshe, Bharatha Khande, Mero Dakshine Parswe, Sakabdhe asmin varthamane vyvaharike Prabhavadeenam sashtya samvatsaranam madhye sarvari Nama samvatsare, dakshina ayane, varsha rithou, kanya mase, Krishna pakshe, Adhya Tritheeyaam Punya thithou mandha vasra yukthayam Aswini nakshatra yukthayam Shubha yoga –Shubha karana, Evam guna viseshana visishtayam asyam Punya thithou, (Tritheeya up to 4.40 pm afterwards Chathurthi, revathi till next day 2.22 am am next day and aswathi afterwards)
ஆத்ய ஸ்ரீ பகவத மஹாபுருஷஷ்ய, விஷ்ணோராக்யா, ப்ரவர்தமானஸ்ய, ஆத்யப்ரஹ்மணஹா, த்வீதியபரார்த்தே, ஸ்வேதவராககல்பே, வைவஸ்வத மன்வன்த்ரே, அஷ்டாவிம்சதி தமே, கலியுகே, ப்ரதமேபாதே, ஜம்புத்வீபே, பாரதவர்ஷே., பரதக்கண்டே, மேரோ தக்ஷிணேபார்ஸ்வே, ஸகாப்தே, அஸ்மின் வர்தமானே, வ்யவாரிஹே, ப்ரபவாதீனாம், சஷ்ட்ய சம்வஸ்த்ஸராணாம் மத்யேசார்வரி நாம சம்வத்ஸரே, தக்ஷிணாயணேவர்ஷருதௌ, ஸிம்ஹ மாஸேக்ருஷ்ண பக்ஷேஅத்ய த்ரீதையையாம் புண்யதிதௌமந்தவாஸர யுக்தாயாம், ரேவதி நக்ஷத்ர யுக்தாயாம்சுபயோக சுபகரண ஏவங்குண விசேஷனவிஷிஸ்டாயாம் அஸ்யாம் த்ரீதையையாம் புண்யதிதௌ............. த்ரீதையையாம் புண்யகாலே தர்ஸ ஸ்ரார்த்தம் திலதர்பண ரூபேணா அத்ய கரிஷ்யே.

06.9.2020(chathurthi-aswathi) (Sunday)
Adya Sri Bhagavatha maha purushasya Vishnor Agnaya pravarthamanasya Adhya Brahmana Dweethiya parardhe Swetha Varaha kalpe Vaivaswatha manvanthare ashta vimsathi thame kali yuge prathame padhe, jambu dweepe, Bharatha varshe, Bharatha Khande, Mero Dakshine Parswe, Sakabdhe asmin varthamane vyvaharike Prabhavadeenam sashtya samvatsaranam madhye sarvari Nama samvatsare, dakshina ayane, varsha rithou, kanyamase, Krishna pakshe, Adhya  Chathurthyam Punya thithou bhanu vasra yukthayam aswathi nakshatra yukthayam Shubha yoga –Shubha karana, Evam guna viseshana visishtayam asyam Punya thithou, (Chathurthi up to 7.08 pm, afterwards Panchami, aswathi up to 5.24 am next day and afterwards apabharani)

ஆத்ய ஸ்ரீ பகவத மஹாபுருஷஷ்ய, விஷ்ணோராக்யா, ப்ரவர்தமானஸ்ய, ஆத்யப்ரஹ்மணஹா, த்வீதியபரார்த்தே, ஸ்வேதவராககல்பே, வைவஸ்வத மன்வன்த்ரே, அஷ்டாவிம்சதி தமே, கலியுகே, ப்ரதமேபாதே, ஜம்புத்வீபே, பாரதவர்ஷே., பரதக்கண்டே, மேரோ தக்ஷிணேபார்ஸ்வே, ஸகாப்தே, அஸ்மின் வர்தமானே, வ்யவாரிஹே, ப்ரபவாதீனாம், சஷ்ட்ய சம்வஸ்த்ஸராணாம் மத்யேசார்வரி நாம சம்வத்ஸரே, தக்ஷிணாயணேவர்ஷருதௌ, ஸிம்ஹ மாஸேக்ருஷ்ண பக்ஷேஅத்ய சதுர்த்தியாம் புண்யதிதௌபானுவாஸர யுக்தாயாம்அஸ்வினி நக்ஷத்ர யுக்தாயாம்சுபயோக சுபகரண ஏவங்குண விசேஷனவிஷிஸ்டாயாம் அஸ்யாம் சதுர்த்தியாம் புண்யதிதௌ............. சதுர்த்தியாம் புண்யகாலே தர்ஸ ஸ்ரார்த்தம் திலதர்பண ரூபேணா அத்ய கரிஷ்யே.

7.9.2020(Panchami- apabharani) – Mahabharani (Monday)
Adya Sri Bhagavatha maha purushasya Vishnor Agnaya pravarthamanasya Adhya Brahmana Dweethiya parardhe Swetha Varaha kalpe Vaivaswatha manvanthare ashta vimsathi thame kali yuge prathame padhe, jambu dweepe, Bharatha varshe, Bharatha Khande, Mero Dakshine Parswe, Sakabdhe asmin varthamane vyvaharike Prabhavadeenam sashtya samvatsaranam madhye sarvari Nama samvatsare, dakshina ayane, vrsha rithou, kanya mase, Krishna pakshe, Adhya Panchamyam Punya thithou guru vasra yukthayam Apa bharani nakshatra yukthayam Shubha yoga –Shubha karana, Evam guna viseshana visishtayam asyam Panchamyam Punya thithou, (Panchami up to 9.40 pm and afterwards Sashti, apabhani up to tillnext day morning and afterwards Kruthika)
ஆத்ய ஸ்ரீ பகவத மஹாபுருஷஷ்ய, விஷ்ணோராக்யா, ப்ரவர்தமானஸ்ய, ஆத்யப்ரஹ்மணஹா, த்வீதியபரார்த்தே, ஸ்வேதவராககல்பே, வைவஸ்வத மன்வன்த்ரே, அஷ்டாவிம்சதி தமே, கலியுகே, ப்ரதமேபாதே, ஜம்புத்வீபே, பாரதவர்ஷே., பரதக்கண்டே, மேரோ தக்ஷிணேபார்ஸ்வே, ஸகாப்தே, அஸ்மின் வர்தமானே, வ்யவாரிஹே, ப்ரபவாதீனாம், சஷ்ட்ய சம்வஸ்த்ஸராணாம் மத்யேசார்வரி நாம சம்வத்ஸரே, தக்ஷிணாயணேவர்ஷருதௌ, ஸிம்ஹ மாஸேக்ருஷ்ண பக்ஷேஅத்ய பஞ்சம்யாம் புண்யதிதௌ, இந்துவாஸர யுக்தாயாம்அபபரணி நக்ஷத்ர யுக்தாயாம்சுபயோக சுபகரண ஏவங்குண விசேஷனவிஷிஸ்டாயாம் அஸ்யாம் பஞ்சம்யாம் புண்யதிதௌ.............பஞ்சம்யாம் புண்யகாலே தர்ஸ ஸ்ரார்த்தம் திலதர்பண ரூபேணா அத்ய கரிஷ்யே.

8-9-2020(sashti-Bharani) (Tuesday)
Adya Sri Bhagavatha maha purushasya Vishnor Agnaya pravarthamanasya Adhya Brahmana Dweethiya parardhe Swetha Varaha kalpe Vaivaswatha manvanthare ashta vimsathi thame kali yuge prathame padhe, jambu dweepe, Bharatha varshe, Bharatha Khande, Mero Dakshine Parswe, Sakabdhe asmin varthamane vyvaharike Prabhavadeenam sashtya samvatsaranam madhye sarvari Nama samvatsare, dakshina ayane, varsha rithou, kanyamase, Krishna pakshe, Adhya  Sashtyam Punya thithou bauma vasra yukthayam krithika nakshatra yukthayam Shubha yoga –Shubha karana, Evam guna viseshana visishtayam asyam Sapthamyam Punya thithou, (Sashti up to 0.04 am next day, afterwards sapthami. krithika up to 11.16 am next day and afterwards rohini)
ஆத்ய ஸ்ரீ பகவத மஹாபுருஷஷ்ய, விஷ்ணோராக்யா, ப்ரவர்தமானஸ்ய, ஆத்யப்ரஹ்மணஹா, த்வீதியபரார்த்தே, ஸ்வேதவராககல்பே, வைவஸ்வத மன்வன்த்ரே, அஷ்டாவிம்சதி தமே, கலியுகே, ப்ரதமேபாதே, ஜம்புத்வீபே, பாரதவர்ஷே., பரதக்கண்டே, மேரோ தக்ஷிணேபார்ஸ்வே, ஸகாப்தே, அஸ்மின் வர்தமானே, வ்யவாரிஹே, ப்ரபவாதீனாம், சஷ்ட்ய சம்வஸ்த்ஸராணாம் மத்யேசார்வரி நாம சம்வத்ஸரே, தக்ஷிணாயணேவர்ஷருதௌ, ஸிம்ஹ மாஸேக்ருஷ்ண பக்ஷேஅத்ய ஷஷ்டியாம் புண்யதிதௌ, பௌம வாஸர யுக்தாயாம்அபபரணி நக்ஷத்ர யுக்தாயாம்சுபயோக சுபகரண ஏவங்குண விசேஷனவிஷிஸ்டாயாம் அஸ்யாம் ஷஷ்டியாம் புண்யதிதௌ............. ஷஷ்டியாம் புண்யகாலே தர்ஸ ஸ்ரார்த்தம் திலதர்பண ரூபேணா அத்ய கரிஷ்யே.

9-9-2020(sapthami, krithika/rohini) (Wednesday)
Adya Sri Bhagavatha maha purushasya Vishnor Agnaya pravarthamanasya Adhya Brahmana Dweethiya parardhe Swetha Varaha kalpe Vaivaswatha manvanthare ashta vimsathi thame kali yuge prathame padhe, jambu dweepe, Bharatha varshe, Bharatha Khande, Mero Dakshine Parswe, Sakabdhe asmin varthamane vyvaharike Prabhavadeenam sashtya samvatsaranam madhye sarvari Nama samvatsare, dakshina ayane, varsha rithou, Kanya mase, Krishna pakshe, Adhya Sapthamyam Punya thithou saumya vasra yukthayam Krithika(Up to 11.16 am /rohiini nakshatra yukthayam Shubha yoga –Shubha karana, Evam guna viseshana visishtayam asyam sapthamyam Punya thithou, (SApthami up to 2.07 am next day that night and afterwards ashtami, rohini up to 1.40 pm that day afterwards mrugaseersha)
ஆத்ய ஸ்ரீ பகவத மஹாபுருஷஷ்ய, விஷ்ணோராக்யா, ப்ரவர்தமானஸ்ய, ஆத்யப்ரஹ்மணஹா, த்வீதியபரார்த்தே, ஸ்வேதவராககல்பே, வைவஸ்வத மன்வன்த்ரே, அஷ்டாவிம்சதி தமே, கலியுகே, ப்ரதமேபாதே, ஜம்புத்வீபே, பாரதவர்ஷே., பரதக்கண்டே, மேரோ தக்ஷிணேபார்ஸ்வே, ஸகாப்தே, அஸ்மின் வர்தமானே, வ்யவாரிஹே, ப்ரபவாதீனாம், சஷ்ட்ய சம்வஸ்த்ஸராணாம் மத்யேசார்வரி நாம சம்வத்ஸரே, தக்ஷிணாயணேவர்ஷருதௌ, ஸிம்ஹ மாஸேக்ருஷ்ண பக்ஷேஅத்ய சப்தம்யாம் புண்யதிதௌ, சௌம்ய வாஸர யுக்தாயாம்க்ரித்திகா நக்ஷத்ர யுக்தாயாம்சுபயோக சுபகரண ஏவங்குண விசேஷனவிஷிஸ்டாயாம் அஸ்யாம் சப்தம்யாம் புண்யதிதௌ.............சப்தம்யாம் புண்யகாலே தர்ஸ ஸ்ரார்த்தம் திலதர்பண ரூபேணா அத்ய கரிஷ்யே.

10-9-2020(ashtami, rohini) (Thursday)
Adya Sri Bhagavatha maha purushasya Vishnor Agnaya pravarthamanasya Adhya Brahmana Dweethiya parardhe Swetha Varaha kalpe Vaivaswatha manvanthare ashta vimsathi thame kali yuge prathame padhe, jambu dweepe, Bharatha varshe, Bharatha Khande, Mero Dakshine Parswe, Sakabdhe asmin varthamane vyvaharike Prabhavadeenam sashtya samvatsaranam madhye sarvari Nama samvatsare, dakshina ayane, varsha rithou, Kanya mase, Krishna pakshe, Adhya Ashtamyam Punya thithou guru vasra yukthayam Rohini/ Mrugasira nakshatra yukthayam Shubha yoga –Shubha karana, Evam guna viseshana visishtayam asyam Ashtamyam Punya thithou, (AShtami up to 3.36 am next day that and afterwards Navami, rohini up to 1.40 pm and mrugasira nakshatra afterwards)
ஆத்ய ஸ்ரீ பகவத மஹாபுருஷஷ்ய, விஷ்ணோராக்யா, ப்ரவர்தமானஸ்ய, ஆத்யப்ரஹ்மணஹா, த்வீதியபரார்த்தே, ஸ்வேதவராககல்பே, வைவஸ்வத மன்வன்த்ரே, அஷ்டாவிம்சதி தமே, கலியுகே, ப்ரதமேபாதே, ஜம்புத்வீபே, பாரதவர்ஷே., பரதக்கண்டே, மேரோ தக்ஷிணேபார்ஸ்வே, ஸகாப்தே, அஸ்மின் வர்தமானே, வ்யவாரிஹே, ப்ரபவாதீனாம், சஷ்ட்ய சம்வஸ்த்ஸராணாம் மத்யேசார்வரி நாம சம்வத்ஸரே, தக்ஷிணாயணேவர்ஷருதௌ, ஸிம்ஹ மாஸேக்ருஷ்ண பக்ஷேஅத்ய அஷ்டம்யாம் புண்யதிதௌ, குரு வாஸர யுக்தாயாம்ரோஹிணீ நக்ஷத்ர யுக்தாயாம்சுபயோக சுபகரண ஏவங்குண விசேஷனவிஷிஸ்டாயாம் அஸ்யாம் அஷ்டம்யாம் புண்யதிதௌ.............அஷ்டம்யாம் புண்யகாலே தர்ஸ ஸ்ரார்த்தம் திலதர்பண ரூபேணா அத்ய கரிஷ்யே.

11-9-2020(Navami –mrugaseersham)
Adya Sri Bhagavatha maha purushasya Vishnor Agnaya pravarthamanasya Adhya Brahmana Dweethiya parardhe Swetha Varaha kalpe Vaivaswatha manvanthare ashta vimsathi thame kali yuge prathame padhe, jambu dweepe, Bharatha varshe, Bharatha Khande, Mero Dakshine Parswe, Sakabdhe asmin varthamane vyvaharike Prabhavadeenam sashtya samvatsaranam madhye sarvari Nama samvatsare, dakshina ayane, rithou, kanya mase, Krishna pakshe, Adhya  Navamyam Punya thithou bhrigu vasra yukthayam mrugasira nakshatra yukthayam Shubha yoga –Shubha karana, Evam guna viseshana visishtayam asyam Naumyam Punya thithou, (Navami up to 4.21 am next day after wards Dasami, mriga seershaup to 3.26 pm that day and afterwards arudra)
ஆத்ய ஸ்ரீ பகவத மஹாபுருஷஷ்ய, விஷ்ணோராக்யா, ப்ரவர்தமானஸ்ய, ஆத்யப்ரஹ்மணஹா, த்வீதியபரார்த்தே, ஸ்வேதவராககல்பே, வைவஸ்வத மன்வன்த்ரே, அஷ்டாவிம்சதி தமே, கலியுகே, ப்ரதமேபாதே, ஜம்புத்வீபே, பாரதவர்ஷே., பரதக்கண்டே, மேரோ தக்ஷிணேபார்ஸ்வே, ஸகாப்தே, அஸ்மின் வர்தமானே, வ்யவாரிஹே, ப்ரபவாதீனாம், சஷ்ட்ய சம்வஸ்த்ஸராணாம் மத்யேசார்வரி நாம சம்வத்ஸரே, தக்ஷிணாயணேவர்ஷருதௌ, ஸிம்ஹ மாஸேக்ருஷ்ண பக்ஷேஅத்ய நவாம்யாம் புண்யதிதௌ, ப்ருகு வாஸர யுக்தாயாம்ம்ருகஷீர்ஸ நக்ஷத்ர யுக்தாயாம்சுபயோக சுபகரண ஏவங்குண விசேஷனவிஷிஸ்டாயாம் அஸ்யாம் நவாம்யாம் புண்யதிதௌ.............நவாம்யாம் புண்யகாலே தர்ஸ ஸ்ரார்த்தம் திலதர்பண ரூபேணா அத்ய கரிஷ்யே.

12-9-2020(dasami, Arudra) (Saturday)
Adya Sri Bhagavatha maha purushasya Vishnor Agnaya pravarthamanasya Adhya Brahmana Dweethiya parardhe Swetha Varaha kalpe Vaivaswatha manvanthare ashta vimsathi thame kali yuge prathame padhe, jambu dweepe, Bharatha varshe, Bharatha Khande, Mero Dakshine Parswe, Sakabdhe asmin varthamane vyvaharike Prabhavadeenam sashtya samvatsaranam madhye sarvari Nama samvatsare, dakshina ayane, rithou, kanya mase, Krishna pakshe, Adhya  Dasami Punya thithou manda vasra yukthayam arudra nakshatra yukthayam Shubha yoga –Shubha karana, Evam guna viseshana visishtayam asyam Dasamyam Punya thithou, (dasami upto 4..15 am next day and afterwards Ekadasi, arudra Nakshatra up to 4.25 pm that day and afterwards punarvasu Nakshatra)
ஆத்ய ஸ்ரீ பகவத மஹாபுருஷஷ்ய, விஷ்ணோராக்யா, ப்ரவர்தமானஸ்ய, ஆத்யப்ரஹ்மணஹா, த்வீதியபரார்த்தே, ஸ்வேதவராககல்பே, வைவஸ்வத மன்வன்த்ரே, அஷ்டாவிம்சதி தமே, கலியுகே, ப்ரதமேபாதே, ஜம்புத்வீபே, பாரதவர்ஷே., பரதக்கண்டே, மேரோ தக்ஷிணேபார்ஸ்வே, ஸகாப்தே, அஸ்மின் வர்தமானே, வ்யவாரிஹே, ப்ரபவாதீனாம், சஷ்ட்ய சம்வஸ்த்ஸராணாம் மத்யேசார்வரி நாம சம்வத்ஸரே, தக்ஷிணாயணேவர்ஷருதௌ, ஸிம்ஹ மாஸேக்ருஷ்ண பக்ஷேஅத்ய தசாம்யாம் புண்யதிதௌ, மந்த வாஸர யுக்தாயாம்ஆருத்ரா நக்ஷத்ர யுக்தாயாம்சுபயோக சுபகரண ஏவங்குண விசேஷனவிஷிஸ்டாயாம் அஸ்யாம் தசாம்யாம் புண்யதிதௌ.............தசாம்யாம் புண்யகாலே தர்ஸ ஸ்ரார்த்தம் திலதர்பண ரூபேணா அத்ய கரிஷ்யே.

13-9-2020(ekadasi, Punarvasu) (Sunday)
Adya Sri Bhagavatha maha purushasya Vishnor Agnaya pravarthamanasya Adhya Brahmana Dweethiya parardhe Swetha Varaha kalpe Vaivaswatha manvanthare ashta vimsathi thame kali yuge prathame padhe, jambu dweepe, Bharatha varshe, Bharatha Khande, Mero Dakshine Parswe, Sakabdhe asmin varthamane vyvaharike Prabhavadeenam sashtya samvatsaranam madhye sarvari Nama samvatsare, dakshina ayane, rithou, kanya mase, Krishna pakshe, Adhya Ekadasyam Punya thithou bhanu vasra yukthayam Punarpoosa nakshatra yukthayam Shubha yoga –Shubha karana, Evam guna viseshana visishtayam asyam Ekadasyam Punya thithou, (Ekadasi up to 3.17 am next day afterwards Dwadasi, punarvasu upto 4.35 pm and afterwards pushya nakshatra)
ஆத்ய ஸ்ரீ பகவத மஹாபுருஷஷ்ய, விஷ்ணோராக்யா, ப்ரவர்தமானஸ்ய, ஆத்யப்ரஹ்மணஹா, த்வீதியபரார்த்தே, ஸ்வேதவராககல்பே, வைவஸ்வத மன்வன்த்ரே, அஷ்டாவிம்சதி தமே, கலியுகே, ப்ரதமேபாதே, ஜம்புத்வீபே, பாரதவர்ஷே., பரதக்கண்டே, மேரோ தக்ஷிணேபார்ஸ்வே, ஸகாப்தே, அஸ்மின் வர்தமானே, வ்யவாரிஹே, ப்ரபவாதீனாம், சஷ்ட்ய சம்வஸ்த்ஸராணாம் மத்யேசார்வரி நாம சம்வத்ஸரே, தக்ஷிணாயணேவர்ஷருதௌ, ஸிம்ஹ மாஸேக்ருஷ்ண பக்ஷேஅத்ய ஏகாதஸ்யாம் புண்யதிதௌ, பானு வாஸர யுக்தாயாம்புனர்பூச நக்ஷத்ர யுக்தாயாம்சுபயோக சுபகரண ஏவங்குண விசேஷனவிஷிஸ்டாயாம் அஸ்யாம் ஏகாதஸ்யாம் புண்யதிதௌ.............ஏகாதஸ்யாம் புண்யகாலே தர்ஸ ஸ்ரார்த்தம் திலதர்பண ரூபேணா அத்ய கரிஷ்யே.

14-9-2020(dwadasi, pushya) (Monday)
Adya Sri Bhagavatha maha purushasya Vishnor Agnaya pravarthamanasya Adhya Brahmana Dweethiya parardhe Swetha Varaha kalpe Vaivaswatha manvanthare ashta vimsathi thame kali yuge prathame padhe, jambu dweepe, Bharatha varshe, Bharatha Khande, Mero Dakshine Parswe, Sakabdhe asmin varthamane vyvaharike Prabhavadeenam sashtya samvatsaranam madhye sarvari Nama samvatsare, dakshina ayane, rithou, kanya mase, Krishna pakshe, Adhya  Dwadasyam Punya thithou indu vasra yukthayam pushya nakshatra yukthayam Shubha yoga –Shubha karana, Evam guna viseshana visishtayam asyam Dwadasyam Punya thithou, (DWadasi up to 1.31 am next day morning afterwards Trayodasi, pushya nakshtra up to 3.53 pm and afterwards asresha Nakshtra)
ஆத்ய ஸ்ரீ பகவத மஹாபுருஷஷ்ய, விஷ்ணோராக்யா, ப்ரவர்தமானஸ்ய, ஆத்யப்ரஹ்மணஹா, த்வீதியபரார்த்தே, ஸ்வேதவராககல்பே, வைவஸ்வத மன்வன்த்ரே, அஷ்டாவிம்சதி தமே, கலியுகே, ப்ரதமேபாதே, ஜம்புத்வீபே, பாரதவர்ஷே., பரதக்கண்டே, மேரோ தக்ஷிணேபார்ஸ்வே, ஸகாப்தே, அஸ்மின் வர்தமானே, வ்யவாரிஹே, ப்ரபவாதீனாம், சஷ்ட்ய சம்வஸ்த்ஸராணாம் மத்யேசார்வரி நாம சம்வத்ஸரே, தக்ஷிணாயணேவர்ஷருதௌ, ஸிம்ஹ மாஸேக்ருஷ்ண பக்ஷேஅத்ய த்வாதஸ்யாம் புண்யதிதௌ, இந்து வாஸர யுக்தாயாம்புஷ்ய நக்ஷத்ர யுக்தாயாம்சுபயோக சுபகரண ஏவங்குண விசேஷனவிஷிஸ்டாயாம் அஸ்யாம் த்வாதஸ்யாம் புண்யதிதௌ.............த்வாதஸ்யாம் புண்யகாலே தர்ஸ ஸ்ரார்த்தம் திலதர்பண ரூபேணா அத்ய கரிஷ்யே.

15.9.2020(Trayodasi, aslesha) (Tuesday)
Adya Sri Bhagavatha maha purushasya Vishnor Agnaya pravarthamanasya Adhya Brahmana Dweethiya parardhe Swetha Varaha kalpe Vaivaswatha manvanthare ashta vimsathi thame kali yuge prathame padhe, jambu dweepe, Bharatha varshe, Bharatha Khande, Mero Dakshine Parswe, Sakabdhe asmin varthamane vyvaharike Prabhavadeenam sashtya samvatsaranam madhye sarvari Nama samvatsare, dakshina ayane, rithou, kanya mase, Krishna pakshe, Adhya Trayodasyam Punya thithou Bhauma vasra yukthayam asresha nakshatra yukthayam Shubha yoga –Shubha karana, Evam guna viseshana visishtayam asyam Trayodasyam Punya thithou, (Trayodasi up to 11.01 pm that night afterwards Chathurdasi, asresha up to 2.25 pm and afterwards magha)
ஆத்ய ஸ்ரீ பகவத மஹாபுருஷஷ்ய, விஷ்ணோராக்யா, ப்ரவர்தமானஸ்ய, ஆத்யப்ரஹ்மணஹா, த்வீதியபரார்த்தே, ஸ்வேதவராககல்பே, வைவஸ்வத மன்வன்த்ரே, அஷ்டாவிம்சதி தமே, கலியுகே, ப்ரதமேபாதே, ஜம்புத்வீபே, பாரதவர்ஷே., பரதக்கண்டே, மேரோ தக்ஷிணேபார்ஸ்வே, ஸகாப்தே, அஸ்மின் வர்தமானே, வ்யவாரிஹே, ப்ரபவாதீனாம், சஷ்ட்ய சம்வஸ்த்ஸராணாம் மத்யேசார்வரி நாம சம்வத்ஸரே, தக்ஷிணாயணேவர்ஷருதௌ, ஸிம்ஹ மாஸேக்ருஷ்ண பக்ஷேஅத்ய த்ரயோதஸ்யாம் புண்யதிதௌ, பௌம வாஸர யுக்தாயாம்ஆஸ்லேஷா நக்ஷத்ர யுக்தாயாம்சுபயோக சுபகரண ஏவங்குண விசேஷனவிஷிஸ்டாயாம் அஸ்யாம் த்ரயோதஸ்யாம் புண்யதிதௌ............. த்ரயோதஸ்யாம் புண்யகாலே தர்ஸ ஸ்ரார்த்தம் திலதர்பண ரூபேணா அத்ய கரிஷ்யே.

16.9.2020(Chathurdasi, Magha) (Wednesday)
Adya Sri Bhagavatha maha purushasya Vishnor Agnaya pravarthamanasya Adhya Brahmana Dweethiya parardhe Swetha Varaha kalpe Vaivaswatha manvanthare ashta vimsathi thame kali yuge prathame padhe, jambu dweepe, Bharatha varshe, Bharatha Khande, Mero Dakshine Parswe, Sakabdhe asmin varthamane vyvaharike Prabhavadeenam sashtya samvatsaranam madhye sarvari Nama samvatsare, dakshina ayane, rithou, kanya mase, Krishna pakshe, Adhya Chathurdasyam Punya thithou saumya vasra yukthayam magha nakshatra yukthayam Shubha yoga –Shubha karana, Evam guna viseshana visishtayam asyam Chaathurdasyam Punya thithou, (Chathurdai up to 7.58 Pm that night afterwards Amavasya, Magha up to 12.21 pm and afterwards Poorva phalguni)
ஆத்ய ஸ்ரீ பகவத மஹாபுருஷஷ்ய, விஷ்ணோராக்யா, ப்ரவர்தமானஸ்ய, ஆத்யப்ரஹ்மணஹா, த்வீதியபரார்த்தே, ஸ்வேதவராககல்பே, வைவஸ்வத மன்வன்த்ரே, அஷ்டாவிம்சதி தமே, கலியுகே, ப்ரதமேபாதே, ஜம்புத்வீபே, பாரதவர்ஷே., பரதக்கண்டே, மேரோ தக்ஷிணேபார்ஸ்வே, ஸகாப்தே, அஸ்மின் வர்தமானே, வ்யவாரிஹே, ப்ரபவாதீனாம், சஷ்ட்ய சம்வஸ்த்ஸராணாம் மத்யேசார்வரி நாம சம்வத்ஸரே, தக்ஷிணாயணேவர்ஷருதௌ, ஸிம்ஹ மாஸேக்ருஷ்ண பக்ஷேஅத்ய சதுர்தஸ்யாம் புண்யதிதௌ, சௌம்ய வாஸர யுக்தாயாம்மக நக்ஷத்ர யுக்தாயாம்சுபயோக சுபகரண ஏவங்குண விசேஷனவிஷிஸ்டாயாம் அஸ்யாம் சதுர்தஸ்யாம் புண்யதிதௌ............. சதுர்தஸ்யாம் புண்யகாலே தர்ஸ ஸ்ரார்த்தம் திலதர்பண ரூபேணா அத்ய கரிஷ்யே.

17-9-2020 Sarva Amavasya (Mahalaya Amavasya)  (Saturday)
Sarvari nama samvathsare, dakshinayane, varsha rithou, kanya mase, Krishna pakshe, adhya Amavasya punya thidhou, guru vasara yukthayam, poorva phalguni nakshatra yukthayam, shubhayoga, shubhaKarana evam guna viseshena, visishtayam asyam Amavasyam punya thidhou, amavasya punyakale, darsa sradham, thilatharpana roopena adhya karishye (amavasya up to 0.31 am next day afterwards Prathama, poorva phalguni Nakshatra up to 9.49 am afterwards uthara phalguni Nakshatra)
சார்வரி நாம சம்வத்ஸரே, தக்ஷிணாயணேவர்ஷருதௌகன்யா மாஸேக்ருஷ்ண பக்ஷேஅத்ய அமாவாஸ்யாம் புண்யதிதௌ, குரு வாஸர யுக்தாயாம்பூர்வபல்குனி நக்ஷத்ர யுக்தாயாம்சுபயோக சுபகரண ஏவங்குண விசேஷனவிஷிஸ்டாயாம் அஸ்யாம் அமாவாஸ்யாம் புண்யதிதௌ............. அமாவாஸ்யாம் புண்யகாலே தர்ஸ ஸ்ரார்த்தம் திலதர்பண ரூபேணா அத்ய கரிஷ்யே.

3 comments:

 1. 17th is thursday and not saturday.. this year we need not do on 18th september.. pradhamai.. ?

  ReplyDelete
  Replies
  1. error only in title , manthra is okay, sorry about it

   Delete
 2. Need Amavasya sangalpam for 2020-2021

  ReplyDelete