Saturday, June 20, 2020

Gaayathri japam manthras ( 4-8-2020)


Gaayathri japam  manthras (  4-8-2020)
(For Yajur, Rig and Sama Vedis)( Gayathri japam date   for all the three  Vedas .  It is on 04-8-2020  for all the Vedas  .) 

1.Aachamanam
2,Shuklaam baradharam
 3.Om bhoo
 4.Mamo patha samastha duritha kshya dwara  sri parameshwara preethyartham Tadeva lagnam sudhinam tadaiva, tharaa balam chandra balam thadaiva , vidhya balam daiva balam tadaiva, Sri Lakshmi pathe aangriyugam smaramaami
              Apavithra pavithro vaa sarvaavasthaam gathopi vaa , ya smareth pundari kaksham, sabahyanthara suchi , manasam vaachikam  paapam  , karmanaa
Samuparjitham, sri Rama smaranenaiva vyopahathi na samsaya .Sree rama Rama Shubhe Shobane muhurthe  adya Brahmana dwiteeya paradhe , Swetha varaha kalpe, Vaivaswatha Manvanthare, Ashtavimsathi thame  , Kali yuge, Prathame pade, Jambhu Dwipe, Bharatha Varshe,Bhartaha Kande, Mero Dakshine Parswe, Sakabdhe, Asmin Varthamane  Vyavaharike, Prabhavadhi Sashti Samavathsaranaam Madhye,
 saarvari  nama Samvathsare , Dakshinayane, Varsha Rithou,  simha  mase  Krishna pakshe  aadhya prathamaayam*  shubha thidou  bhauma    vaasara yukthayaam  sravana    ** nakshatra yukthaayam  shubha yoga shubha karana  evam guna viseshana visisishtaayam  asyaam prathamaayam * shubha thidou  mithyaa theetha prayaschittartham  ashtothara sahasra samkya  gayatri maha manthra japam karishye.
     Start from Pravasya Rishi brahma….  followed by aayathith anuvagasya… and then chant the gaythri manthra 1008 times.
 Complete with Abhivaadaye  and then complete with
     Kayena vacha…….
  *Prathama   up to  9.56  pm    4-8-2020   and then  Dwitheeya 10.52  pm  next day
**Sravana   Nakshatra is up to   8,12 am   on 04-8-2020    IST , afterwards  sravishta     Nakshatra yukthayam  up top  9.31 am next day.
        Please compare the time when you are doing japam to IST and do corrections accordingly.

1 comment: