Friday, June 24, 2022

Gayathri japam manthras for year 2022( 12-8-2022)

 Gayathri japam  manthras  for year  2022(  12-8-2022)

(For Yajur, Rig and Sama Vedis)

 Compiled by

P.R.Ramachander
 ( Gayathri japam date   for all the three  Vedas .  It is on 12-8-2022 for all the Vedas  .) 

 1.Aachamanam .After Achamanam wear Pavithram

2,Shuklaam baradharam

 3.Om bhoo

 4.Mamo patha samastha duritha kshya dwara  sri parameshwara preethyartham Tadeva lagnam sudhinam tadaiva, tharaa balam chandra balam thadaiva , vidhya balam daiva balam tadaiva, Sri Lakshmi pathe aangriyugam smaramaami

              Apavithra pavithro vaa sarvaavasthaam gathopi vaa , ya smareth pundari kaksham, sabahyanthara suchi , manasam vaachikam  paapam  , karmanaa

Samuparjitham, sri Rama smaranenaiva vyopahathi na samsaya .Sree rama Rama Shubhe Shobane muhurthe  adya Brahmana dwiteeya paradhe , Swetha varaha kalpe, Vaivaswatha Manvanthare, Ashtavimsathi thame  , Kali yuge, Prathame pade, Jambhu Dwipe, Bharatha Varshe,Bhartaha Kande, Mero Dakshine Parswe, Sakabdhe, Asmin Varthamane  Vyavaharike, Prabhavadhi Sashti Samavathsaranaam Madhye,

  Shubhakrut   nama Samvathsare , Dakshinayane, Varsha Rithou,  simha  mase  Krishna pakshe  aadhya pournamasyam (before 7 Am) /prathamaayam*  shubha thidou  Bhrigu    vaasara yukthayaam  Sravishta     ** nakshatra yukthaayam  shubha yoga shubha karana  evam guna viseshana visisishtaayam  asyaam prathamaayam * shubha thidou  mithyaa theetha prayaschittartham  ashtothara sahasra samkya  gayatri maha manthra japam karishye.

     Start from Pranavasya Rishi brahma….  followed by aayathith anuvagasya… and then chant the gaythri manthra 1008 times.

 Complete with Abhivaadaye  and then complete with

     Kayena vacha…….

  *Pournami up to 7.06 am , Prathama   up to  3.48 Am next day ie  13-8-2022

**Sravishta   Nakshatra is up to   1.36 am(after mid night)  afterwards  Sathabishak  Nakshatra

        Please compare the time when you are doing japam to IST and do corrections accordingly.

No comments:

Post a Comment