Saturday, May 28, 2022

Mahalaya Paksha tharpana sankalpams , 2022

Mahalaya Paksha tharpana sankalpams , 2022

Tharpana SAnkalpam (for  Mahalaya  Paksha) .Those   who do not do it  please skip this info) for year  2022-

(mahalaya Paksha  tharpana  manthras   are given https://brahminrituals.blogspot.com/2018/08/mahalaya-paksha-tharpana-manthras.html)

Compiled by

P.R.Ramachander


And

 

Tamil version

by 

Sri Agaramangudi  Jayaraman.,

great grandson of mangudi chidambara bagavathar

( You can clear   any doubts  if any    by contacting me at ramachander926@gmail.com

 God bless you)

 


 

Mahalaya  Paksha   begins  on  10-9-2022 ,     maha Bharani is on   14.09.2022  .Here   are the tharpana  Manthras  for all  the Mahalaya  Paksha days

 

10-9-2022(POurnami –sathabishak) (Saturday -sthira vasara-Saturday)

Adya Sri Bhagavatha maha purushasya Vishnor Agnaya pravarthamanasya Adhya Brahmana Dweethiya parardhe Swetha Varaha kalpe Vaivaswatha manvanthare ashta vimsathi thame kali yuge prathame padhe, jambu dweepe, Bharatha varshe, Bharatha Khande, Mero Dakshine Parswe, Sakabdhe asmin varthamane vyvaharike Prabhavadeenam sashtya samvatsaranam madhye Shubhak Nama samvatsare, dakshina ayane, varshsa rithou, Kanya  mase, Krishna pakshe, Adhya Pournamasyam Punya thithou sthira  vasra yukthayam sathabishak  nakshatra yukthayam Shubha yoga –Shubha karana, Evam guna viseshana visishtayam asyam pournamasyam Punya thithou, (Pournami up to 3.30 pm  afterwards  Prathama, Sathabishak  is  up to 9.38 am    afterwards poorva bhadra pada)

 

அத்ய ஸ்ரீ பகவத மஹா புருஷஷ்ய விஷ்ணோர் ஆக்ஞயா  ப்ரவர்தமானஸ்ய ஆத்ய ப்ரஹ்மணஹ த்வீதிய பரார்தே ஸ்வேத வராஹ கல்பே வைவஸ்வத  மன்வந்தரே அஷ்டா விம்ஸதி தமே கலியுகே ப்ரதமே பாதே, ஜம்பூத்வீபே, பாரத வர்ஷே, பரத கண்டே, மேரோ: தக்ஷிணே பார்ஸ்வே, சகாப்தே  அஸ்மின் வர்தமானே வ்யவஹாரிகே ப்ரபவாதீனாம் ஷஷ்ட்ய ஸம்வத்ச ரா ணாம் மத்யே சுபக்ருத் நாம ஸம்வத்ஸரே, தக்ஷிணாயனேவர்ஷ ருதௌ கன்யா மாஸேக்ருஷ்ண பக்ஷேஅத்ய பௌர்ணமாஸ்யாம்  புண்யதிதௌ, ஸ்திர வாஸர யுக்தாயாம்சதபிஷக் நக்ஷத்ர யுக்தாயாம்சுபயோக சுபகரண ஏவங்குண விசேஷணவிசிஷ்டாயாம் அஸ்யாம்  பௌர்ணமாஸ்யாம் புண்யதிதௌ

(பௌர்ணமி மதியம் 3.30 வரை, பிறகு ப்ரதமை; சதபிஷக் காலை 9.38 வரை, பிறகு பூர்வபாத்ரபதா)

=======================================================

11.9.2022(Prathama- poorva Bhadrapada) (Sunday-  Bhanuvasra)

Adya Sri Bhagavatha maha purushasya Vishnor Agnaya pravarthamanasya Adhya Brahmana Dweethiya parardhe Swetha Varaha kalpe Vaivaswatha manvanthare ashta vimsathi thame kali yuge prathame padhe, jambu dweepe, Bharatha varshe, Bharatha Khande, Mero Dakshine Parswe, Sakabdhe asmin varthamane vyvaharike Prabhavadeenam sashtya samvatsaranam madhye Shubhakruth Nama samvatsare, dakshina ayane, varsha rithou, kanya mase, Krishna pakshe, Adhya Prathama Punya thithou bhauma  vasra yukthayam poorva  bhadra pada nakshatra yukthayam Shubha yoga –Shubha karana, Evam guna viseshana visishtayam asyam Prathamam Punya thithou, (Prathama up to 1.16 pm  and afterwards Dwitheeya, poorva  bhadra pada up to 8.03 am   and afterwards Uthara BHadra pada)

 

அத்ய ஸ்ரீ பகவத மஹா புருஷஷ்ய விஷ்ணோர் ஆக்ஞயா  ப்ரவர்தமானஸ்ய ஆத்ய ப்ரஹ்மணஹ த்வீதிய பரார்தே ஸ்வேத வராஹ கல்பே வைவஸ்வத  மன்வந்தரே அஷ்டா விம்ஸதி தமே கலியுகே ப்ரதமே பாதே, ஜம்பூத்வீபே, பாரத வர்ஷே, பரத கண்டே, மேரோ: தக்ஷிணே பார்ஸ்வே, சகாப்தே  அஸ்மின் வர்தமானே வ்யவஹாரிகே ப்ரபவாதீனாம் ஷஷ்ட்ய   மத்யே சுபக்ருத் நாம ஸம்வத்ஸரே, தக்ஷிணாயனேவர்ஷ ருதௌ கன்யா மாஸேக்ருஷ்ண பக்ஷேஅத்ய ப்ரதமாயாம் புண்யதிதௌ, பானு வாஸர யுக்தாயாம்பூர்வப்ரோஷ்டபதா நக்ஷத்ர யுக்தாயாம்சுபயோக சுபகரண ஏவங்குண விசேஷணவிசிஷ்டாயாம் அஸ்யாம்  ப்ரதமாயாம் புண்யதிதௌ,  

(ப்ரதமை மதியம் 1.16 வரை, பிறகு த்வீதியை) (பூர்வப்ரோஷ்டபதா காலை 8.03 வரை, பிறகு உத்திரப்ரோஷ்டபதா)  

===========================================================

12.9.2022(dwitheeya-uthrattathi) (Monday , Indu  vasara)

Adya Sri Bhagavatha maha purushasya Vishnor Agnaya pravarthamanasya Adhya Brahmana Dweethiya parardhe Swetha Varaha kalpe Vaivaswatha manvanthare ashta vimsathi thame kali yuge prathame padhe, jambu dweepe, Bharatha varshe, Bharatha Khande, Mero Dakshine Parswe, Sakabdhe asmin varthamane vyvaharike Prabhavadeenam sashtya samvatsaranam madhye Shubhakruth Nama samvatsare, dakshina ayane, varsha rithou, kanya mase, Krishna pakshe, Adhya  Dwitheeyam Punya thithou Indu vasra yukthayam uthara Bhadra pada  nakshatra yukthayam Shubha yoga –Shubha karana, Evam guna viseshana visishtayam asyam Dwitheeyaam Punya thithou, (Dwitheeya up to 11.37  Am  and after wards thritheeya, uthara bhadrapada  up to 7.01 Am  and afterwards Revathi)

 

அத்ய ஸ்ரீ பகவத மஹா புருஷஷ்ய விஷ்ணோர் ஆக்ஞயா  ப்ரவர்தமானஸ்ய ஆத்ய ப்ரஹ்மணஹ த்வீதிய பரார்தே ஸ்வேத வராஹ கல்பே வைவஸ்வத  மன்வந்தரே அஷ்டா விம்ஸதி தமே கலியுகே ப்ரதமே பாதே, ஜம்பூத்வீபே, பாரத வர்ஷே, பரத கண்டே, மேரோ: தக்ஷிணே பார்ஸ்வே, சகாப்தே  அஸ்மின் வர்தமானே வ்யவஹாரிகே ப்ரபவாதீனாம் ஷஷ்ட்ய ஸம்வத்ச ரா ணாம் மத்யே சுபக்ருத் நாம ஸம்வத்ஸரே, தக்ஷிணாயனேவர்ஷ ருதௌ கன்யா மாஸேக்ருஷ்ண பக்ஷேஅத்ய த்வீதாயாம் புண்யதிதௌ, இந்து வாஸர யுக்தாயாம்உத்திரப்ரோஷ்டபதா  நக்ஷத்ர யுக்தாயாம்சுபயோக சுபகரண ஏவங்குண விசேஷணவிசிஷ்டாயாம் அஸ்யாம்  த்வீதாயாம் புண்யதிதௌ,

(த்வீதியை காலை 11.37 வரை, பிறகு த்ரிதீயை; உத்திரப்ரோஷ்டபதா காலை க்7.01 வரை, பிறகு ரேவதி)  

===========================================================

13.9.2022(TRitheeya-Revathi) (Tuesday, Bhauma vasara)

Adya Sri Bhagavatha maha purushasya Vishnor Agnaya pravarthamanasya Adhya Brahmana Dweethiya parardhe Swetha Varaha kalpe Vaivaswatha manvanthare ashta vimsathi thame kali yuge prathame padhe, jambu dweepe, Bharatha varshe, Bharatha Khande, Mero Dakshine Parswe, Sakabdhe asmin varthamane vyvaharike Prabhavadeenam sashtya samvatsaranam madhye Shubhakruth Nama samvatsare, dakshina ayane, varsha rithou, kanya mase, Krishna pakshe, Adhya Tritheeyaam Punya thithou BHauma vasara yukthayam REvathi  nakshatra yukthayam Shubha yoga –Shubha karana, Evam guna viseshana visishtayam asyam  tritheeyam Punya thithou, (TRitheeya  up to 10.39 am  , afterwards  Chathurthi  up to 8.31  afterwards Chathurthi, revathi till 6.37   am afterwards Aswathi)

 

அத்ய ஸ்ரீ பகவத மஹா புருஷஷ்ய விஷ்ணோர் ஆக்ஞயா  ப்ரவர்தமானஸ்ய ஆத்ய ப்ரஹ்மணஹ த்வீதிய பரார்தே ஸ்வேத வராஹ கல்பே வைவஸ்வத  மன்வந்தரே அஷ்டா விம்ஸதி தமே கலியுகே ப்ரதமே பாதே, ஜம்பூத்வீபே, பாரத வர்ஷே, பரத கண்டே, மேரோ: தக்ஷிணே பார்ஸ்வே, சகாப்தே  அஸ்மின் வர்தமானே வ்யவஹாரிகே ப்ரபவாதீனாம் ஷஷ்ட்ய ஸம்வத்ச ரா ணாம் மத்யே சுபக்ருத் நாம ஸம்வத்ஸரே, தக்ஷிணாயனேவர்ஷ ருதௌ கன்யா மாஸேக்ருஷ்ண பக்ஷேஅத்ய த்ரிதீயாம் புண்யதிதௌ, பௌம வாஸர யுக்தாயாம்ரேவதி  நக்ஷத்ர யுக்தாயாம்சுபயோக சுபகரண ஏவங்குண விசேஷணவிசிஷ்டாயாம் அஸ்யாம்  த்ரிதாயாம் புண்யதிதௌ,  

(த்ரிதீயாம் காலை 10.39 வரை, பிறகு சதுர்த்தி; ரேவதி காலை 6.37 வரை, பிறகு அஸ்வதி)

===========================================================

14.9.2022(chathurthi  -aswathi) (Wednesday  -SAumya vasara)-maha bharani

Adya Sri Bhagavatha maha purushasya Vishnor Agnaya pravarthamanasya Adhya Brahmana Dweethiya parardhe Swetha Varaha kalpe Vaivaswatha manvanthare ashta vimsathi thame kali yuge prathame padhe, jambu dweepe, Bharatha varshe, Bharatha Khande, Mero Dakshine Parswe, Sakabdhe asmin varthamane vyvaharike Prabhavadeenam sashtya samvatsaranam madhye Shubhakruth Nama samvatsare, dakshina ayane, varsha rithou, kanya mase, Krishna pakshe, Adhya  Chathurthyam   Punya thithou SAumya  vasra yukthayam aswathi nakshatra yukthayam Shubha yoga –Shubha karana, Evam guna viseshana visishtayam asyam  chathurtham Punya thithou, (Chathurthi  up to 10.27 am , afterwards Panchami  ,  aswathi up to 6.58 Am  and afterwards apabharani)

 

அத்ய ஸ்ரீ பகவத மஹா புருஷஷ்ய விஷ்ணோர் ஆக்ஞயா  ப்ரவர்தமானஸ்ய ஆத்ய ப்ரஹ்மணஹ த்வீதிய பரார்தே ஸ்வேத வராஹ கல்பே வைவஸ்வத  மன்வந்தரே அஷ்டா விம்ஸதி தமே கலியுகே ப்ரதமே பாதே, ஜம்பூத்வீபே, பாரத வர்ஷே, பரத கண்டே, மேரோ: தக்ஷிணே பார்ஸ்வே, சகாப்தே  அஸ்மின் வர்தமானே வ்யவஹாரிகே ப்ரபவாதீனாம் ஷஷ்ட்ய ஸம்வத்ச ரா ணாம் மத்யே சுபக்ருத் நாம ஸம்வத்ஸரே, தக்ஷிணாயனேவர்ஷ ருதௌ கன்யா மாஸேக்ருஷ்ண பக்ஷேஅத்ய சதுர்த்தியாம் புண்யதிதௌ, ஸௌம்ய வாஸர யுக்தாயாம்அஸ்வினி நக்ஷத்ர யுக்தாயாம்சுபயோக சுபகரண ஏவங்குண விசேஷணவிசிஷ்டாயாம் அஸ்யாம்  சதுர்த்தியாம் புண்யதிதௌ, (சதுர்த்தி காலை 01.27 வரை, பிறகு பஞ்சமி; அஸ்வினி காலை 6.58 வரை,  பிறகு அபபரணீ)

===========================================================

15.9.2022(Panchami  - apabharani(Thursday  -guru vasara)

Adya Sri Bhagavatha maha purushasya Vishnor Agnaya pravarthamanasya Adhya Brahmana Dweethiya parardhe Swetha Varaha kalpe Vaivaswatha manvanthare ashta vimsathi thame kali yuge prathame padhe, jambu dweepe, Bharatha varshe, Bharatha Khande, Mero Dakshine Parswe, Sakabdhe asmin varthamane vyvaharike Prabhavadeenam sashtya samvatsaranam madhye Shubhakruth  Nama samvatsare, dakshina ayane, varsha rithou, kanya mase, Krishna pakshe, Adhya panchamyam   Punya thithou guru  vasra yukthayam Apa bharani nakshatra yukthayam Shubha yoga –Shubha karana, Evam guna viseshana visishtayam asyam panchamyam Punya thithou, (Panchami   up to 11.02  am  and afterwards sashti apabhani up to 8.06  am  and afterwards Kruthika)

 

அத்ய ஸ்ரீ பகவத மஹா புருஷஷ்ய விஷ்ணோர் ஆக்ஞயா  ப்ரவர்தமானஸ்ய ஆத்ய ப்ரஹ்மணஹ த்வீதிய பரார்தே ஸ்வேத வராஹ கல்பே வைவஸ்வத  மன்வந்தரே அஷ்டா விம்ஸதி தமே கலியுகே ப்ரதமே பாதே, ஜம்பூத்வீபே, பாரத வர்ஷே, பரத கண்டே, மேரோ: தக்ஷிணே பார்ஸ்வே, சகாப்தே  அஸ்மின் வர்தமானே வ்யவஹாரிகே ப்ரபவாதீனாம் ஷஷ்ட்ய ஸம்வத்ச ரா ணாம் மத்யே சுபக்ருத் நாம ஸம்வத்ஸரே, தக்ஷிணாயனேவர்ஷ ருதௌ சிம்ம மாஸேக்ருஷ்ண பக்ஷேஅத்ய பஞ்சம்யாம் புண்யதிதௌ, குரு வாஸர யுக்தாயாம்அபபரணீ நக்ஷத்ர யுக்தாயாம்சுபயோக சுபகரண ஏவங்குண விசேஷணவிசிஷ்டாயாம் அஸ்யாம்  பஞ்சம்யாம் புண்யதிதௌ

(பஞ்சமி காலை 11.02 வரை, பிறகு ஷஷ்டி; அபபரணீ காலை 8.06 வரை, பிறகு க்ருத்திகா)

===========================================================

16-9-2022(SAshti –Krithika) (Friday-Bhrugu vasra))

Adya Sri Bhagavatha maha purushasya Vishnor Agnaya pravarthamanasya Adhya Brahmana Dweethiya parardhe Swetha Varaha kalpe Vaivaswatha manvanthare ashta vimsathi thame kali yuge prathame padhe, jambu dweepe, Bharatha varshe, Bharatha Khande, Mero Dakshine Parswe, Sakabdhe asmin varthamane vyvaharike Prabhavadeenam sashtya samvatsaranam madhye Shubhakruth Nama samvatsare, dakshina ayane, varsha rithou, kanyamase, Krishna pakshe, Adhya  sashtyam   Punya thithou bhrugu  vasra yukthayam krithika nakshatra yukthayam Shubha yoga –Shubha karana, Evam guna viseshana visishtayam asyam sashtyam Punya thithou, (SAshti  is  up to 12.21 pm afterwards sapthami. krithika up to 9.56 am   and afterwards rohini)

 

அத்ய ஸ்ரீ பகவத மஹா புருஷஷ்ய விஷ்ணோர் ஆக்ஞயா  ப்ரவர்தமானஸ்ய ஆத்ய ப்ரஹ்மணஹ த்வீதிய பரார்தே ஸ்வேத வராஹ கல்பே வைவஸ்வத  மன்வந்தரே அஷ்டா விம்ஸதி தமே கலியுகே ப்ரதமே பாதே, ஜம்பூத்வீபே, பாரத வர்ஷே, பரத கண்டே, மேரோ: தக்ஷிணே பார்ஸ்வே, சகாப்தே  அஸ்மின் வர்தமானே வ்யவஹாரிகே ப்ரபவாதீனாம் ஷஷ்ட்ய ஸம்வத்ச ரா ணாம் மத்யே சுபக்ருத் நாம ஸம்வத்ஸரே, தக்ஷிணாயனேவர்ஷ ருதௌ கன்யா மாஸேக்ருஷ்ண பக்ஷேஅத்ய ஷஷ்டியாம் புண்யதிதௌ, ப்ருகு வாஸர யுக்தாயாம்க்ருத்திகா நக்ஷத்ர யுக்தாயாம்சுபயோக சுபகரண ஏவங்குண விசேஷணவிசிஷ்டாயாம் அஸ்யாம்  ஷஷ்டியாம் புண்யதிதௌ,  

(ஷஷ்டி மதியம் 12.21 வரை, பிறகு ஸப்தமி; க்ருத்திகா காலை 9.56 வரை, பிறகு ரோஹிணீ)  

===========================================================

17-9-2022(sapthami , rohini) (Saturday-sthira vasara)

Adya Sri Bhagavatha maha purushasya Vishnor Agnaya pravarthamanasya Adhya Brahmana Dweethiya parardhe Swetha Varaha kalpe Vaivaswatha manvanthare ashta vimsathi thame kali yuge prathame padhe, jambu dweepe, Bharatha varshe, Bharatha Khande, Mero Dakshine Parswe, Sakabdhe asmin varthamane vyvaharike Prabhavadeenam sashtya samvatsaranam madhye Shubhakruth Nama samvatsare, dakshina ayane, varsha rithou, Kanya mase, Krishna pakshe, Adhya Sapthamyam   Punya thithou sthira vasra yukthayam rohiini nakshatra yukthayam Shubha yoga –Shubha karana, Evam guna viseshana visishtayam asyam sashtyam  Punya thithou, (Sapthami up to 2.16  pm and afterwards ashtami, rohini up to 12.22 pm that day afterwards mrugaseersha)

அத்ய ஸ்ரீ பகவத மஹா புருஷஷ்ய விஷ்ணோர் ஆக்ஞயா  ப்ரவர்தமானஸ்ய ஆத்ய ப்ரஹ்மணஹ த்வீதிய பரார்தே ஸ்வேத வராஹ கல்பே வைவஸ்வத  மன்வந்தரே அஷ்டா விம்ஸதி தமே கலியுகே ப்ரதமே பாதே, ஜம்பூத்வீபே, பாரத வர்ஷே, பரத கண்டே, மேரோ: தக்ஷிணே பார்ஸ்வே, சகாப்தே  அஸ்மின் வர்தமானே வ்யவஹாரிகே ப்ரபவாதீனாம் ஷஷ்ட்ய ஸம்வத்ச ரா ணாம் மத்யே சுபக்ருத் நாம ஸம்வத்ஸரே, தக்ஷிணாயனேவர்ஷ ருதௌ கன்யா மாஸேக்ருஷ்ண பக்ஷேஅத்ய ஸப்தம்யாம் புண்யதிதௌ, ஸ்திர வாஸர யுக்தாயாம்ரோஹிணீ நக்ஷத்ர யுக்தாயாம்சுபயோக சுபகரண ஏவங்குண விசேஷணவிசிஷ்டாயாம் அஸ்யாம்  ஸப்தம்யாம் புண்யதிதௌ,  

(ஸப்தமி மதியம் 2.16 வரை, பிறகு அஷ்டமி; ரோஹிணீ மதியம் 12.22 வரை, பிறகு ம்ரிகஷீர்ச)

===========================================================

18-9-2022(Ashtami , mriga seersha) (Sunday-BHanuvasara)

Adya Sri Bhagavatha maha purushasya Vishnor Agnaya pravarthamanasya Adhya Brahmana Dweethiya parardhe Swetha Varaha kalpe Vaivaswatha manvanthare ashta vimsathi thame kali yuge prathame padhe, jambu dweepe, Bharatha varshe, Bharatha Khande, Mero Dakshine Parswe, Sakabdhe asmin varthamane vyvaharike Prabhavadeenam sashtya samvatsaranam madhye Shubhakruth Nama samvatsare, dakshina ayane, varsha rithou, Kanya mase, Krishna pakshe, Adhya ashtamyam   Punya thithou  bhanu vasra yukthayam  Mrugasira nakshatra yukthayam Shubha yoga –Shubha karana, Evam guna viseshana visishtayam asyam ashtamyamPunya thithou, (AShtami is up to 4.34  pm   and afterwards navami , mriga seersha  up to 2.11 pm  and arudhra nakshatra afterwards)

 

அத்ய ஸ்ரீ பகவத மஹா புருஷஷ்ய விஷ்ணோர் ஆக்ஞயா  ப்ரவர்தமானஸ்ய ஆத்ய ப்ரஹ்மணஹ த்வீதிய பரார்தே ஸ்வேத வராஹ கல்பே வைவஸ்வத  மன்வந்தரே அஷ்டா விம்ஸதி தமே கலியுகே ப்ரதமே பாதே, ஜம்பூத்வீபே, பாரத வர்ஷே, பரத கண்டே, மேரோ: தக்ஷிணே பார்ஸ்வே, சகாப்தே  அஸ்மின் வர்தமானே வ்யவஹாரிகே ப்ரபவாதீனாம் ஷஷ்ட்ய ஸம்வத்ச ரா ணாம் மத்யே சுபக்ருத் நாம ஸம்வத்ஸரே, தக்ஷிணாயனேவர்ஷ ருதௌ கன்யா மாஸேக்ருஷ்ண பக்ஷேஅத்ய அஷ்டம்யாம் புண்யதிதௌ, பானு வாஸர யுக்தாயாம்மிருகசிரோ   நக்ஷத்ர யுக்தாயாம்சுபயோக சுபகரண ஏவங்குண விசேஷணவிசிஷ்டாயாம் அஸ்யாம்  அஷ்டம்யாம் புண்யதிதௌ,  

(அஷ்டமி மாலை 4.34 வரை, பிறகு நவமி; மிருகஷீர்ஷம் மதியம் 2.11 வரை, பிறகு ஆர்த்ரா)

===========================================================

19-9-2022(Navami  , arudhra)(Monday-Indhuvasara)

Adya Sri Bhagavatha maha purushasya Vishnor Agnaya pravarthamanasya Adhya Brahmana Dweethiya parardhe Swetha Varaha kalpe Vaivaswatha manvanthare ashta vimsathi thame kali yuge prathame padhe, jambu dweepe, Bharatha varshe, Bharatha Khande, Mero Dakshine Parswe, Sakabdhe asmin varthamane vyvaharike Prabhavadeenam sashtya samvatsaranam madhye Shubhakruth Nama samvatsare, dakshina ayane, varsha rithou, kanya mase, Krishna pakshe, Adhya  navamyam  Punya thithou  indu vasra yukthayam  arudhra nakshatra yukthayam Shubha yoga –Shubha karana, Evam guna viseshana visishtayam asyam navamyam Punya thithou, (Navami up to  7.03 pm after wards dasami , arudhra  up 6.11 pm  that day and afterwards punarvasu)

 

அத்ய ஸ்ரீ பகவத மஹா புருஷஷ்ய விஷ்ணோர் ஆக்ஞயா  ப்ரவர்தமானஸ்ய ஆத்ய ப்ரஹ்மணஹ த்வீதிய பரார்தே ஸ்வேத வராஹ கல்பே வைவஸ்வத  மன்வந்தரே அஷ்டா விம்ஸதி தமே கலியுகே ப்ரதமே பாதே, ஜம்பூத்வீபே, பாரத வர்ஷே, பரத கண்டே, மேரோ: தக்ஷிணே பார்ஸ்வே, சகாப்தே  அஸ்மின் வர்தமானே வ்யவஹாரிகே ப்ரபவாதீனாம் ஷஷ்ட்ய ஸம்வத்ச ரா ணாம் மத்யே சுபக்ருத் நாம ஸம்வத்ஸரே, தக்ஷிணாயனேவர்ஷ ருதௌ கன்யா மாஸேக்ருஷ்ண பக்ஷேஅத்ய நவாம்யாம்  புண்யதிதௌ, இந்து வாஸர யுக்தாயாம்ஆர்த்ரா நக்ஷத்ர யுக்தாயாம்சுபயோக சுபகரண ஏவங்குண விசேஷணவிசிஷ்டாயாம் அஸ்யாம்  நவம்யாம் புண்யதிதௌ,  

(நவமி மாலை 7.03 வரை, பிறகு தசமி; ஆர்த்ரா மாலை 6.11 வரை, பிறகு புனர்வசு)

===========================================================

20-9-2022(Dasami ,Punarvasu) (Tuesday-BHaumavasara)

Adya Sri Bhagavatha maha purushasya Vishnor Agnaya pravarthamanasya Adhya Brahmana Dweethiya parardhe Swetha Varaha kalpe Vaivaswatha manvanthare ashta vimsathi thame kali yuge prathame padhe, jambu dweepe, Bharatha varshe, Bharatha Khande, Mero Dakshine Parswe, Sakabdhe asmin varthamane vyvaharike Prabhavadeenam sashtya samvatsaranam madhye Shubhakruth Nama samvatsare, dakshina ayane, rithou, kanya mase, Krishna pakshe, Adhya  Dasamyam Punya thithou BHauma vasra yukthayam punarvasu nakshatra yukthayam Shubha yoga –Shubha karana, Evam guna viseshana visishtayam asyam Dasamyam Punya thithou, (Dasami  upto 9.28 pm and afterwards ekadasi , punarvasu Nakshatra up to 9.07 pm and afterwards pushya  Nakshatra)

 

அத்ய ஸ்ரீ பகவத மஹா புருஷஷ்ய விஷ்ணோர் ஆக்ஞயா  ப்ரவர்தமானஸ்ய ஆத்ய ப்ரஹ்மணஹ த்வீதிய பரார்தே ஸ்வேத வராஹ கல்பே வைவஸ்வத  மன்வந்தரே அஷ்டா விம்ஸதி தமே கலியுகே ப்ரதமே பாதே, ஜம்பூத்வீபே, பாரத வர்ஷே, பரத கண்டே, மேரோ: தக்ஷிணே பார்ஸ்வே, சகாப்தே  அஸ்மின் வர்தமானே வ்யவஹாரிகே ப்ரபவாதீனாம் ஷஷ்ட்ய ஸம்வத்ச ரா ணாம் மத்யே சுபக்ருத் நாம ஸம்வத்ஸரே, தக்ஷிணாயனேவர்ஷ ருதௌ கன்யா மாஸேக்ருஷ்ண பக்ஷேஅத்ய தசம்யாம் புண்யதிதௌ, பௌம வாஸர யுக்தாயாம்புனர்வஸு நக்ஷத்ர யுக்தாயாம்சுபயோக சுபகரண ஏவங்குண விசேஷணவிசிஷ்டாயாம் அஸ்யாம்  தசம்யாம் புண்யதிதௌ,  (தசமி மாலை 9.28 வரை, பிறகு ஏகாதசி;  புனர்வசு இரவும் 9.07 வரை, பிறகு புஷ்ய நக்ஷத்ரம்)  

===========================================================

21-10-2022(Ekadasi , Pushya) (Wednesday-Saumya vasara)

Adya Sri Bhagavatha maha purushasya Vishnor Agnaya pravarthamanasya Adhya Brahmana Dweethiya parardhe Swetha Varaha kalpe Vaivaswatha manvanthare ashta vimsathi thame kali yuge prathame padhe, jambu dweepe, Bharatha varshe, Bharatha Khande, Mero Dakshine Parswe, Sakabdhe asmin varthamane vyvaharike Prabhavadeenam sashtya samvatsaranam madhye ShubhakruthNama samvatsare, dakshina ayane, rithou, kanya mase, Krishna pakshe, Adhya Ekadasyam   Punya thithou SAumya  vasra yukthayam Pushya nakshatra yukthayam Shubha yoga –Shubha karana, Evam guna viseshana visishtayam asyam Ekadayam  Punya thithou, (Ekadai  up to 11.36 pm afterwards dwadasi , pushya  upto 11.48 pm   and afterwards  Aslesha nakshatra)

 

அத்ய ஸ்ரீ பகவத மஹா புருஷஷ்ய விஷ்ணோர் ஆக்ஞயா  ப்ரவர்தமானஸ்ய ஆத்ய ப்ரஹ்மணஹ த்வீதிய பரார்தே ஸ்வேத வராஹ கல்பே வைவஸ்வத  மன்வந்தரே அஷ்டா விம்ஸதி தமே கலியுகே ப்ரதமே பாதே, ஜம்பூத்வீபே, பாரத வர்ஷே, பரத கண்டே, மேரோ: தக்ஷிணே பார்ஸ்வே, சகாப்தே  அஸ்மின் வர்தமானே வ்யவஹாரிகே ப்ரபவாதீனாம் ஷஷ்ட்ய ஸம்வத்ச ரா ணாம் மத்யே சுபக்ருத் நாம ஸம்வத்ஸரே, தக்ஷிணாயனேவர்ஷ ருதௌ கன்யா மாஸேக்ருஷ்ண பக்ஷேஅத்ய ஏகாதஸ்யாம் புண்யதிதௌ, ஸௌம்ய வாஸர யுக்தாயாம்புஷ்ய நக்ஷத்ர யுக்தாயாம்சுபயோக சுபகரண ஏவங்குண விசேஷணவிசிஷ்டாயாம் அஸ்யாம்  ஏகாதஸ்யாம் புண்யதிதௌ,  

(ஏகாதசி  மாலை 11.36 வரை, பிறகு த்வாதஸி; புஷ்ய நக்ஷத்ரம் மாலை 11.48 வரை, பிறகு ஆஷ்லேஷா)

===========================================================

22-9-2022(Dwadasi , Aslesha) (Thursday, Guruvasara)

Adya Sri Bhagavatha maha purushasya Vishnor Agnaya pravarthamanasya Adhya Brahmana Dweethiya parardhe Swetha Varaha kalpe Vaivaswatha manvanthare ashta vimsathi thame kali yuge prathame padhe, jambu dweepe, Bharatha varshe, Bharatha Khande, Mero Dakshine Parswe, Sakabdhe asmin varthamane vyvaharike Prabhavadeenam sashtya samvatsaranam madhye Shubhakruth Nama samvatsare, dakshina ayane, rithou, kanya mase, Krishna pakshe, Adhya  Dwadasyam Punya thithou  guru vasra yukthayam aslesha nakshatra yukthayam Shubha yoga –Shubha karana, Evam guna viseshana visishtayam asyam dwadasyam  Punya thithou, (Dwadasi up to 1.19  am  next day morning afterwards thrayodasi, asresha  nakshtra up to 2.04  am next day  and afterwards maka  Nakshtra)

 

அத்ய ஸ்ரீ பகவத மஹா புருஷஷ்ய விஷ்ணோர் ஆக்ஞயா  ப்ரவர்தமானஸ்ய ஆத்ய ப்ரஹ்மணஹ த்வீதிய பரார்தே ஸ்வேத வராஹ கல்பே வைவஸ்வத  மன்வந்தரே அஷ்டா விம்ஸதி தமே கலியுகே ப்ரதமே பாதே, ஜம்பூத்வீபே, பாரத வர்ஷே, பரத கண்டே, மேரோ: தக்ஷிணே பார்ஸ்வே, சகாப்தே  அஸ்மின் வர்தமானே வ்யவஹாரிகே ப்ரபவாதீனாம் ஷஷ்ட்ய ஸம்வத்ச ரா ணாம் மத்யே சுபக்ருத் நாம ஸம்வத்ஸரே, தக்ஷிணாயனேவர்ஷ ருதௌ கன்யா மாஸேக்ருஷ்ண பக்ஷேஅத்ய த்வாதஸ்யாம் புண்யதிதௌ, குரு வாஸர யுக்தாயாம்ஆஷ்லேஷா நக்ஷத்ர யுக்தாயாம்சுபயோக சுபகரண ஏவங்குண விசேஷணவிசிஷ்டாயாம் அஸ்யாம்  த்வாதஸ்யாம் புண்யதிதௌ,  

(த்வாதசி மறுநாள் காலை 1.19 வரை, பிறகு த்ரயோதஸி; ஆஷ்லேஷா மறுநாள் காலை 2.04 வரை, பிறகு மகம்)  

23.9.2022(Trayodasi , maka) (Friday-bhrigu vasara)

Adya Sri Bhagavatha maha purushasya Vishnor Agnaya pravarthamanasya Adhya Brahmana Dweethiya parardhe Swetha Varaha kalpe Vaivaswatha manvanthare ashta vimsathi thame kali yuge prathame padhe, jambu dweepe, Bharatha varshe, Bharatha Khande, Mero Dakshine Parswe, Sakabdhe asmin varthamane vyvaharike Prabhavadeenam sashtya samvatsaranam madhye Shubhakruth Nama samvatsare, dakshina ayane, varsha  rithou, kanya mase, Krishna pakshe, Adhya trayodasyam  Punya thithou Bhrigu vasra yukthayam maka nakshatra yukthayam Shubha yoga –Shubha karana, Evam guna viseshana visishtayam asyam dwadasyam Punya thithou, (Trayodasi up to 2.32 am  next day afterwards chathurdasi  , maka  up to 3.51 am next day  and afterwards Purva phalguni)

 

அத்ய ஸ்ரீ பகவத மஹா புருஷஷ்ய விஷ்ணோர் ஆக்ஞயா  ப்ரவர்தமானஸ்ய ஆத்ய ப்ரஹ்மணஹ த்வீதிய பரார்தே ஸ்வேத வராஹ கல்பே வைவஸ்வத  மன்வந்தரே அஷ்டா விம்ஸதி தமே கலியுகே ப்ரதமே பாதே, ஜம்பூத்வீபே, பாரத வர்ஷே, பரத கண்டே, மேரோ: தக்ஷிணே பார்ஸ்வே, சகாப்தே  அஸ்மின் வர்தமானே வ்யவஹாரிகே ப்ரபவாதீனாம் ஷஷ்ட்ய ஸம்வத்ச ரா ணாம் மத்யே சுபக்ருத் நாம ஸம்வத்ஸரே, தக்ஷிணாயனேவர்ஷ ருதௌ கன்யா மாஸேக்ருஷ்ண பக்ஷேஅத்ய த்ரயோதஸ்யாம் புண்யதிதௌ, ப்ருகு வாஸர யுக்தாயாம்மகா நக்ஷத்ர யுக்தாயாம்சுபயோக சுபகரண ஏவங்குண விசேஷணவிசிஷ்டாயாம் அஸ்யாம்  த்ரயோதஸ்யாம் புண்யதிதௌ,  

(த்ரயோதஸி மறுநாள் 2.32 வரை, பிறகு சதுர்தசி;  மகம் மறுநாள் காலை 3.51 வரை, பிறகு பூர்வபல்குனி)  

===========================================================

24-9 -2022(Chathurdasi , purva phalguni) (Saturday -Sthiravasara)

Adya Sri Bhagavatha maha purushasya Vishnor Agnaya pravarthamanasya Adhya Brahmana Dweethiya      parardhe Swetha Varaha kalpe Vaivaswatha manvanthare ashta vimsathi thame kali yuge prathame padhe, jambu dweepe, Bharatha varshe, Bharatha Khande, Mero Dakshine Parswe, Sakabdhe asmin varthamane vyvaharike Prabhavadeenam sashtya samvatsaranam madhye Shubhakruth Nama samvatsare, dakshina ayane, rithou, kanya mase, Krishna pakshe, Adhya Chathurdasyam   Punya thithou , Sthira  vasra yukthayam , Purva phalguni nakshatra yukthayam  Shubha yoga –Shubha karana, Evam guna viseshana visishtayam asyam Chathurdasyam   Punya thithou, (Chathurdasi  up to 3.14 am next day  afterwards amavasya, purva phalguni  up to 5.08  am next day  and afterwards uthara phalguni)

 

அத்ய ஸ்ரீ பகவத மஹா புருஷஷ்ய விஷ்ணோர் ஆக்ஞயா  ப்ரவர்தமானஸ்ய ஆத்ய ப்ரஹ்மணஹ த்வீதிய பரார்தே ஸ்வேத வராஹ கல்பே வைவஸ்வத  மன்வந்தரே அஷ்டா விம்ஸதி தமே கலியுகே ப்ரதமே பாதே, ஜம்பூத்வீபே, பாரத வர்ஷே, பரத கண்டே, மேரோ: தக்ஷிணே பார்ஸ்வே, சகாப்தே  அஸ்மின் வர்தமானே வ்யவஹாரிகே ப்ரபவாதீனாம் ஷஷ்ட்ய ஸம்வத்ச ரா ணாம் மத்யே சுபக்ருத் நாம ஸம்வத்ஸரே, தக்ஷிணாயனேவர்ஷ ருதௌ கன்யா மாஸேக்ருஷ்ண பக்ஷேஅத்ய சதுர்தஸ்யாம் புண்யதிதௌ, ஸ்திர வாஸர யுக்தாயாம்பூர்வபல்குனி  நக்ஷத்ர யுக்தாயாம்சுபயோக சுபகரண ஏவங்குண விசேஷணவிசிஷ்டாயாம் அஸ்யாம்  சதுர்தஸ்யாம் புண்யதிதௌ,  

(சதுர்தசி மறுநாள் காலை 3.14 வரை, பிறகு அமாவாசை; பூர்வபல்குனி  மறுநாள் காலை 5.08 வரை, பிறகு உத்திரபல்குனி)

25-9-2022(mahalaya  Amavasya , Uthara phalguni) Sunday, BHanuvara

Adya Sri Bhagavatha maha purushasya Vishnor Agnaya pravarthamanasya Adhya Brahmana Dweethiya parardhe Swetha Varaha kalpe Vaivaswatha manvanthare ashta vimsathi thame kali yuge prathame padhe, jambu dweepe, Bharatha varshe, Bharatha Khande, Mero Dakshine Parswe, Sakabdhe asmin varthamane vyvaharike Prabhavadeenam sashtya samvatsaranam madhye Shubhakruth Nama samvatsare, dakshinayane, varsha rithou, kanya  mase, Krishna pakshe, adhya amavasyam   punya thidhou, bhanu   vasara yukthayam, uthara phalguni nakshatra yukthayam, shubhayoga, shubhaKarana evam guna viseshena, visishtayam asyam amavasyam , punya thidhou, amavasya punyakale, darsa sradham, thilatharpana roopena adhya karishye

(Amavasya  up to 3.25 am next day   afterwards prathama  and uthara phalguni Nakshtra up to 5.56 am next day    and hastha nakshatra afterwards.) 

 

அத்ய ஸ்ரீ பகவத மஹா புருஷஷ்ய விஷ்ணோர் ஆக்ஞயா  ப்ரவர்தமானஸ்ய ஆத்ய ப்ரஹ்மணஹ த்வீதிய பரார்தே ஸ்வேத வராஹ கல்பே வைவஸ்வத  மன்வந்தரே அஷ்டா விம்ஸதி தமே கலியுகே ப்ரதமே பாதே, ஜம்பூத்வீபே, பாரத வர்ஷே, பரத கண்டே, மேரோ: தக்ஷிணே பார்ஸ்வே, சகாப்தே  அஸ்மின் வர்தமானே வ்யவஹாரிகே ப்ரபவாதீனாம் ஷஷ்ட்ய ஸம்வத்ச ரா ணாம் மத்யே சுபக்ருத் நாம ஸம்வத்ஸரே, தக்ஷிணாயனேவர்ஷ ருதௌ கன்யா மாஸேக்ருஷ்ண பக்ஷேஅத்ய அமாவாஸ்யாம் புண்யதிதௌ, பானு வாஸர யுக்தாயாம்உத்திரபல்குனி நக்ஷத்ர யுக்தாயாம்சுபயோக சுபகரண ஏவங்குண விசேஷணவிசிஷ்டாயாம் அஸ்யாம்  அமாவாஸ்யாயாம் புண்யதிதௌ,

(அமாவாசை மறுநாள் காலை 3.25 வரை, பிறகு ப்ரதமை;  உத்திரபல்குனி மறுநாள் காலை 5.56 வரை, பிறகு ஹஸ்தம்)

===========================================================

 

 


2 comments:

 1. This is a best website for every user Thank you sir for your great content.I am also writer could you please check my blog and suggest me sir.your are my Guru!
  मराठी पाढे ,मराठी पाढे २ ते ३० PDF ,
  हिंदी बाराखडी मराठी बाराखडी


  ReplyDelete
 2. This is a best website for every user Thank you sir for your great content.I am also writer could you please check my blog and suggest me sir.your are my Guru!
  मराठी पाढे ,मराठी पाढे २ ते ३० PDF ,
  हिंदी बाराखडी मराठी बाराखडी


  ReplyDelete