Monday, September 6, 2021

Mahalaya Paksha tharpana sankalpams , 2021

Mahalaya Paksha tharpana sankalpams , 2021

 

 

Tharpana SAnkalpam (for  Mahalaya  Paksha) .Those   who do not do it  please skip this info) for year  2021-

 

(mahalaya Paksha  tharpana  manthras   are given https://brahminrituals.blogspot.com/2018/08/mahalaya-paksha-tharpana-manthras.html

 

Compiled by

P.R.Ramachander

 


 

Mahalaya  Paksha   begins  on  21-9-21 ,     maha Bharani is on     .Here   are the tharpana  Manthras  for all  the Mahalaya  Paksha days

 

 

 

20-9-2021(POurnami –Poorva  Bhadrapada) (Induvasara-monday)

 

Adya Sri Bhagavatha maha purushasya Vishnor Agnaya pravarthamanasya Adhya Brahmana Dweethiya parardhe Swetha Varaha kalpe Vaivaswatha manvanthare ashta vimsathi thame kali yuge prathame padhe, jambu dweepe, Bharatha varshe, Bharatha Khande, Mero Dakshine Parswe, Sakabdhe asmin varthamane vyvaharike Prabhavadeenam sashtya samvatsaranam madhye Plava Nama samvatsare, dakshina ayane, varshsa rithou, Kanya  mase, Krishna pakshe, Adhya Pournamasyam Punya thithou Indu  vasra yukthayam Poorva bhadrapada  nakshatra yukthayam Shubha yoga –Shubha karana, Evam guna viseshana visishtayam asyam pournamasyam Punya thithou, (Pournami up to 5.26 Am next day afterwards  Prathama, Poorva Bhadrapada  is  up to 4.03 am next day   afterwards Uthara bhadra pada)

 

 

21.9.2021(Prathama-uthara  Bhadrapada) (tueday-bhauma vasara )

Adya Sri Bhagavatha maha purushasya Vishnor Agnaya pravarthamanasya Adhya Brahmana Dweethiya parardhe Swetha Varaha kalpe Vaivaswatha manvanthare ashta vimsathi thame kali yuge prathame padhe, jambu dweepe, Bharatha varshe, Bharatha Khande, Mero Dakshine Parswe, Sakabdhe asmin varthamane vyvaharike Prabhavadeenam sashtya samvatsaranam madhye Plava Nama samvatsare, dakshina ayane, varsha rithou, kanya mase, Krishna pakshe, Adhya Prathama Punya thithou bhauma  vasra yukthayam uthara  bhadra pada nakshatra yukthayam Shubha yoga –Shubha karana, Evam guna viseshana visishtayam asyam Prathamam Punya thithou, (Prathama up to 5.53 am next day and afterwards Dwitheeya, uthara  bhadra pada up to 5.07 am  next day and afterwards Revathi)

 

22.9.2021(dwitheeya-revathi ) (Wednesday, saumya vasara)

 Adya Sri Bhagavatha maha purushasya Vishnor Agnaya pravarthamanasya Adhya Brahmana Dweethiya parardhe Swetha Varaha kalpe Vaivaswatha manvanthare ashta vimsathi thame kali yuge prathame padhe, jambu dweepe, Bharatha varshe, Bharatha Khande, Mero Dakshine Parswe, Sakabdhe asmin varthamane vyvaharike Prabhavadeenam sashtya samvatsaranam madhye Plava Nama samvatsare, dakshina ayane, varsha rithou, kanya mase, Krishna pakshe, Adhya  Dwitheeyam Punya thithou saumya vasra yukthayam revathi  nakshatra yukthayam Shubha yoga –Shubha karana, Evam guna viseshana visishtayam asyam Dwitheeyaam Punya thithou, (Dwitheeya up to 6.30 Am next day  and after wards thritheeya, revathi  up to 6.30 Am  and afterwards Aswini)

 

 

23.9.2021(TRitheeya-aswini) (Thursday, guruvasara)

Adya Sri Bhagavatha maha purushasya Vishnor Agnaya pravarthamanasya Adhya Brahmana Dweethiya parardhe Swetha Varaha kalpe Vaivaswatha manvanthare ashta vimsathi thame kali yuge prathame padhe, jambu dweepe, Bharatha varshe, Bharatha Khande, Mero Dakshine Parswe, Sakabdhe asmin varthamane vyvaharike Prabhavadeenam sashtya samvatsaranam madhye plava Nama samvatsare, dakshina ayane, varsha rithou, kanya mase, Krishna pakshe, Adhya Tritheeyaam Punya thithou guru vasara yukthayam Aswini nakshatra yukthayam Shubha yoga –Shubha karana, Evam guna viseshana visishtayam asyam dwitheeyam Punya thithou, (dwitheeya  up to 6.35 am , afterwards  tritheeya up to 8.31 am next day  afterwards Chathurthi, revathi till 6.35  am afterwards aswini  till 7.09 next day  next day)

 

24.9.2021tritheeya i-aswathi) (Friday-bhrigu vara)

 

Adya Sri Bhagavatha maha purushasya Vishnor Agnaya pravarthamanasya Adhya Brahmana Dweethiya parardhe Swetha Varaha kalpe Vaivaswatha manvanthare ashta vimsathi thame kali yuge prathame padhe, jambu dweepe, Bharatha varshe, Bharatha Khande, Mero Dakshine Parswe, Sakabdhe asmin varthamane vyvaharike Prabhavadeenam sashtya samvatsaranam madhye plava Nama samvatsare, dakshina ayane, varsha rithou, kanya mase, Krishna pakshe, Adhya  tritheeyaam  Punya thithou bhrigu vasra yukthayam aswathi nakshatra yukthayam Shubha yoga –Shubha karana, Evam guna viseshana visishtayam asyam  tritheeyam Punya thithou, (tritheeya  up to 8,31 am , afterwards chathurthi ,  aswathi up to 7.09am next day and afterwards apabharani)

 

 

25.9.2021(Chathurthi - apabharani(saturday) Maha Bharani

Adya Sri Bhagavatha maha purushasya Vishnor Agnaya pravarthamanasya Adhya Brahmana Dweethiya parardhe Swetha Varaha kalpe Vaivaswatha manvanthare ashta vimsathi thame kali yuge prathame padhe, jambu dweepe, Bharatha varshe, Bharatha Khande, Mero Dakshine Parswe, Sakabdhe asmin varthamane vyvaharike Prabhavadeenam sashtya samvatsaranam madhye plava  Nama samvatsare, dakshina ayane, varsha rithou, kanya mase, Krishna pakshe, Adhya chathurthaya   Punya thithou mandha  vasra yukthayam Apa bharani nakshatra yukthayam Shubha yoga –Shubha karana, Evam guna viseshana visishtayam asyam chathuthyam  Punya thithou, (Chathurthi  up to 10.38  am  and afterwards Panchami  apabhani up to 11.35 am  and afterwards Kruthika)

 

26-9-2021(Panchami –Krithika ) (sun day)

Adya Sri Bhagavatha maha purushasya Vishnor Agnaya pravarthamanasya Adhya Brahmana Dweethiya parardhe Swetha Varaha kalpe Vaivaswatha manvanthare ashta vimsathi thame kali yuge prathame padhe, jambu dweepe, Bharatha varshe, Bharatha Khande, Mero Dakshine Parswe, Sakabdhe asmin varthamane vyvaharike Prabhavadeenam sashtya samvatsaranam madhye plava Nama samvatsare, dakshina ayane, varsha rithou, kanyamase, Krishna pakshe, Adhya  panchamyam  Punya thithou bhanu vasra yukthayam krithika nakshatra yukthayam Shubha yoga –Shubha karana, Evam guna viseshana visishtayam asyam panchamyam Punya thithou, (Panchami  is  up to 1.06 pm afterwards sashti. krithika up to 2.34  pm  and afterwards rohini)

 

27-9-2021(sashti, rohini) (monday)

Adya Sri Bhagavatha maha purushasya Vishnor Agnaya pravarthamanasya Adhya Brahmana Dweethiya parardhe Swetha Varaha kalpe Vaivaswatha manvanthare ashta vimsathi thame kali yuge prathame padhe, jambu dweepe, Bharatha varshe, Bharatha Khande, Mero Dakshine Parswe, Sakabdhe asmin varthamane vyvaharike Prabhavadeenam sashtya samvatsaranam madhye plava Nama samvatsare, dakshina ayane, varsha rithou, Kanya mase, Krishna pakshe, Adhya Sashtyam  Punya thithou indu vasra yukthayam rohiini nakshatra yukthayam Shubha yoga –Shubha karana, Evam guna viseshana visishtayam asyam sashtyam  Punya thithou, (Sashti up to 3.45 pm and afterwards sapthami, rohini up to 5.42 pm that day afterwards mrugaseersha)

 

28-9-2021(sapthami , mriga seersha ) (Tuesday)

Adya Sri Bhagavatha maha purushasya Vishnor Agnaya pravarthamanasya Adhya Brahmana Dweethiya parardhe Swetha Varaha kalpe Vaivaswatha manvanthare ashta vimsathi thame kali yuge prathame padhe, jambu dweepe, Bharatha varshe, Bharatha Khande, Mero Dakshine Parswe, Sakabdhe asmin varthamane vyvaharike Prabhavadeenam sashtya samvatsaranam madhye plava Nama samvatsare, dakshina ayane, varsha rithou, Kanya mase, Krishna pakshe, Adhya sapthamyam  Punya thithou  bhauma vasra yukthayam  Mrugasira nakshatra yukthayam Shubha yoga –Shubha karana, Evam guna viseshana visishtayam asyam sapthamyam Punya thithou, (sapthami is up to 6.38 pm   and afterwards ashtami , mriga seersha  up to 6.45 pm  and arudhra nakshatra afterwards)

 

29-9-20201(Ashtami , arudhra)

Adya Sri Bhagavatha maha purushasya Vishnor Agnaya pravarthamanasya Adhya Brahmana Dweethiya parardhe Swetha Varaha kalpe Vaivaswatha manvanthare ashta vimsathi thame kali yuge prathame padhe, jambu dweepe, Bharatha varshe, Bharatha Khande, Mero Dakshine Parswe, Sakabdhe asmin varthamane vyvaharike Prabhavadeenam sashtya samvatsaranam madhye Plava Nama samvatsare, dakshina ayane, varsha rithou, kanya mase, Krishna pakshe, Adhya  ashtamyam  Punya thithou  saumya vasra yukthayam  arudhra nakshatra yukthayam Shubha yoga –Shubha karana, Evam guna viseshana visishtayam asyam ashtamyam Punya thithou, (Ashtami up to  8.31 pm after wards navami , arudhra  up 11.26 pm  that day and afterwards punarvasu)

 

30-9-2021(Navami ,Punarvasu ) (Thursday)

Adya Sri Bhagavatha maha purushasya Vishnor Agnaya pravarthamanasya Adhya Brahmana Dweethiya parardhe Swetha Varaha kalpe Vaivaswatha manvanthare ashta vimsathi thame kali yuge prathame padhe, jambu dweepe, Bharatha varshe, Bharatha Khande, Mero Dakshine Parswe, Sakabdhe asmin varthamane vyvaharike Prabhavadeenam sashtya samvatsaranam madhye plava Nama samvatsare, dakshina ayane, rithou, kanya mase, Krishna pakshe, Adhya  navamyam Punya thithou guru vasra yukthayam punarvasu nakshatra yukthayam Shubha yoga –Shubha karana, Evam guna viseshana visishtayam asyam Navamyam Punya thithou, (navami  upto 10.10 pm and afterwards dasami, punarvasu Nakshatra up to 1.34 am next  day and afterwards pushya  Nakshatra)

 

1-10-2021(Dasami, Pushya) (Friday)

Adya Sri Bhagavatha maha purushasya Vishnor Agnaya pravarthamanasya Adhya Brahmana Dweethiya parardhe Swetha Varaha kalpe Vaivaswatha manvanthare ashta vimsathi thame kali yuge prathame padhe, jambu dweepe, Bharatha varshe, Bharatha Khande, Mero Dakshine Parswe, Sakabdhe asmin varthamane vyvaharike Prabhavadeenam sashtya samvatsaranam madhye PlavaNama samvatsare, dakshina ayane, rithou, kanya mase, Krishna pakshe, Adhya dasamyam  Punya thithou bhrugu  vasra yukthayam Pushya nakshatra yukthayam Shubha yoga –Shubha karana, Evam guna viseshana visishtayam asyam Dasamyam Punya thithou, (Dasami  up to 11.05 am next day afterwards ekadasi , pushya  upto 2.58  and afterwards  Aslesha nakshatra)

 

2-10-2021(Ekadasi , Aslesha) (Saturday)

Adya Sri Bhagavatha maha purushasya Vishnor Agnaya pravarthamanasya Adhya Brahmana Dweethiya parardhe Swetha Varaha kalpe Vaivaswatha manvanthare ashta vimsathi thame kali yuge prathame padhe, jambu dweepe, Bharatha varshe, Bharatha Khande, Mero Dakshine Parswe, Sakabdhe asmin varthamane vyvaharike Prabhavadeenam sashtya samvatsaranam madhye Plava Nama samvatsare, dakshina ayane, rithou, kanya mase, Krishna pakshe, Adhya  Ekadasyam  Punya thithou Manda vasra yukthayam aslesha nakshatra yukthayam Shubha yoga –Shubha karana, Evam guna viseshana visishtayam asyam Ekadasyam  Punya thithou, (Ekadasi up to 11.12 am  next day morning afterwards dhwadasi, asresha  nakshtra up to 3.35 am next day  and afterwards maka  Nakshtra)

 

3.10.2021(Dwadasi , maka) (Sunday)

Adya Sri Bhagavatha maha purushasya Vishnor Agnaya pravarthamanasya Adhya Brahmana Dweethiya parardhe Swetha Varaha kalpe Vaivaswatha manvanthare ashta vimsathi thame kali yuge prathame padhe, jambu dweepe, Bharatha varshe, Bharatha Khande, Mero Dakshine Parswe, Sakabdhe asmin varthamane vyvaharike Prabhavadeenam sashtya samvatsaranam madhye Plava Nama samvatsare, dakshina ayane, varsha  rithou, kanya mase, Krishna pakshe, Adhya dwadasyam Punya thithou Bhanu vasra yukthayam maka nakshatra yukthayam Shubha yoga –Shubha karana, Evam guna viseshana visishtayam asyam dwadasyam Punya thithou, (dwadasi up to 10.31 am  next day afterwards thrayodasi  maka  up to 3.27 am next day  and afterwards Purva phalguni)

 

4-10 -2021(trayodasi , purva phalguni) (monday)

Adya Sri Bhagavatha maha purushasya Vishnor Agnaya pravarthamanasya Adhya Brahmana Dweethiya              

parardhe Swetha Varaha kalpe Vaivaswatha manvanthare ashta vimsathi thame kali yuge prathame padhe, jambu dweepe, Bharatha varshe, Bharatha Khande, Mero Dakshine Parswe, Sakabdhe asmin varthamane vyvaharike Prabhavadeenam sashtya samvatsaranam madhye plava Nama samvatsare, dakshina ayane, rithou, kanya mase, Krishna pakshe, Adhya trayodasyam  Punya thithou , indu  vasra Adya Sri Bhagavatha maha purushasya Vishnor Agnaya pravarthamanasya Adhya Brahmana Dweethiya yukthayam purva phalguni  nakshatra yukthayam Shubha yoga –Shubha karana, Evam guna viseshana visishtayam asyam trayodasyam  Punya thithou, (trayodasi  up to 9.06 am next day  afterwards chathurdasi , purva phalguni  up to 2.36 am next day  and afterwards uthara phalguni)

 

5-10-2021(chathurdasi , Uthara  phalguni ) Tuesday

Adya Sri Bhagavatha maha purushasya Vishnor Agnaya pravarthamanasya Adhya Brahmana Dweethiya

parardhe Swetha Varaha kalpe Vaivaswatha manvanthare ashta vimsathi thame kali yuge prathame padhe, jambu dweepe, Bharatha varshe, Bharatha Khande, Mero Dakshine Parswe, Sakabdhe asmin varthamane vyvaharike Prabhavadeenam sashtya samvatsaranam madhye plava Nama samvatsare, dakshina ayane, rithou, kanya mase, Krishna pakshe, Adhya chathurdasyam   Punya thithou , bhauma   vasra yukthayam,  Adya Sri Bhagavatha maha purushasya Vishnor Agnaya pravarthamanasya Adhya Brahmana Dweethiya yukthayam uthara phalguni  nakshatra yukthayam Shubha yoga –Shubha karana, Evam guna viseshana visishtayam asyam chathudasyam   Punya thithou, (Chathurdasi  up to 7.05 pm  tht day and   afterwards Amavasya, Uthara phalguni  up to 1.11  am next day  and afterwards hastha)

 

6-10-2021(Amavasya , Hastha) wednesday

Adya Sri Bhagavatha maha purushasya Vishnor Agnaya pravarthamanasya Adhya Brahmana Dweethiya

parardhe Swetha Varaha kalpe Vaivaswatha manvanthare ashta vimsathi thame kali yuge prathame padhe, jambu dweepe, Bharatha varshe, Bharatha Khande, Mero Dakshine Parswe, Sakabdhe asmin varthamane vyvaharike Prabhavadeenam sashtya samvatsaranam madhye plava Nama samvatsare,

dakshinayane, varsha rithou, kanya  mase, Krishna pakshe, adhya amavasya   punya thidhou, saumya   vasara yukthayam, hastha   nakshatra yukthayam, shubhayoga, shubhaKarana evam guna viseshena, visishtayam asyam amavasyam ,   punya thidhou, amavasya punyakale, darsa sradham, thilatharpana roopena adhya karishye

(Amavasya  up to 4.36 pm  afterwards prathams  and chithra  Nakshtra up to 11.20 pm   and hastha nakshatra afterwards.) 

3 comments:

  1. Shri Ramachander has been doing a wonderful job year after year posting the Amavasya and Mahalaya Paksha Tharpana mantras for our benefit. Apart from this he has translated many Sanskrit stotras and other material into English. If you search for any stotra on the Internet you are bound to come across his translations. Let us all pray for his long life and good health along with giving him our humble thanks for his selfless and dedicated efforts.

    ReplyDelete
  2. Superb service - My namaskarams for him and wish and pray for his hearty health and lovely long life.Na gurOr adhikam daivam!

    ReplyDelete