Tuesday, July 23, 2019

Tharpana Sankalpams (for Mahalaya Paksha)


Tharpana SAnkalpam (for  Mahalaya  Paksha) .Those   who do not do it  please skip this info)

Compiled by
P.R.Ramachander

Image result for Mahalaya paksham


Mahalaya  Paksha   begins  on September 15thth , September 19 th is maha Bharani..Here   are the tharpana  Manthras  for all  the Mahalaya  Paksha days

14-9-2019(POurnami  -Poorva  Bhadrapadha)
Adya Sri  Bhagavatha maha purushasya  Vishnor Agnaya  pravarthamanasya  Adhya Brahmana  Dweethiya parardhe  Swetha  Varaha kalpe  Vaivaswatha manvanthare  ashta vimsathi thame  kali yuge  prathame padhe ,jambu dweepe , Bharatha varshe,  Bharatha Khande , Mero Dakshine Parswe , Sakabdhe  asmin varthamane  vyvaharike Prabhavadeenam sashtya  samvatsaranam madhye   vikari    Nama samvatsare  , dakshina ayane, varshsa  rithou,  simha mase,   Krishna  pakshe   ,   Adhya  Pournamasya   Punya thithou  mandha  vasra yukthayam  poorva bhadra pada  nakshatra yukthayam      Shubha yoga –Shubha karana,  Evam guna viseshana visishtayam  asyam  pournamasyam       Punya thithou, Thila tharpana  roopena Adhya  Karishye
(Pournami up to 10.04  Am after that  Prathama , poorva  bhadrapadha   up to 10.56 pm on 25th might  afterwards  uthara  bhadrapada )
15.9.2019 (Prathama-Uthara  Bhadrapada)
Adya Sri  Bhagavatha maha purushasya  Vishnor Agnaya  pravarthamanasya  Adhya Brahmana  Dweethiya parardhe  Swetha  Varaha kalpe  Vaivaswatha manvanthare  ashta vimsathi thame  kali yuge  prathame padhe ,jambu dweepe , Bharatha varshe,  Bharatha Khande , Mero Dakshine Parswe , Sakabdhe  asmin varthamane  vyvaharike Prabhavadeenam sashtya  samvatsaranam madhye   vikari    Nama samvatsare  , dakshina ayane,  varsha rithou, simha mase,   Krishna  pakshe   ,   Adhya                     
  Prathama Punya thithou    bhanu    vasra yukthayam  uthra bhadra pada  nakshatra yukthayam      Shubha yoga –Shubha karana,  Evam guna viseshana visishtayam  asyam   Prathamam     Punya thithou, Thila tharpana  roopena Adhya  Karishye
(Prathama up to  12.25   and afterwards  Dwitheeya,uthra bhadra pada  up to 1,25  Am that night and afterwards revathi )
16.9.2019(dwitheeya-Revathi)
Adya Sri  Bhagavatha maha purushasya  Vishnor Agnaya  pravarthamanasya  Adhya Brahmana  Dweethiya parardhe  Swetha  Varaha kalpe  Vaivaswatha manvanthare  ashta vimsathi thame  kali yuge  prathame padhe ,jambu dweepe , Bharatha varshe,  Bharatha Khande , Mero Dakshine Parswe , Sakabdhe  asmin varthamane  vyvaharike Prabhavadeenam sashtya  samvatsaranam madhye   vikari    Nama samvatsare  , dakshina ayane,  varsha rithou,  simha mase,   Krishna  pakshe   ,   Adhya                     
 Dwitheeyam  Punya thithou   indhu    vasra yukthayam  revathi     nakshatra yukthayam      Shubha yoga –Shubha karana,  Evam guna viseshana visishtayam  asyam   Dwitheeyaam      Punya thithou, Thila tharpana  roopena Adhya  Karishye
(Dwitheeya  up to 2.36 pm and after wards thritheeya  , revathi  up to  4.23 AM  next morning  and afterwards Aswini)
17.9.2019(TRitheeya-ASwini)

Adya Sri  Bhagavatha maha purushasya  Vishnor Agnaya  pravarthamanasya  Adhya Brahmana  Dweethiya parardhe  Swetha  Varaha kalpe  Vaivaswatha manvanthare  ashta vimsathi thame  kali yuge  prathame padhe ,jambu dweepe , Bharatha varshe,  Bharatha Khande , Mero Dakshine Parswe , Sakabdhe  asmin varthamane  vyvaharike Prabhavadeenam sashtya  samvatsaranam madhye   vikari    Nama samvatsare  , dakshina ayane,  varsha rithou,  kanya mase,   Krishna  pakshe   ,   Adhya                     
Tritheeyaam    Punya thithou     bhouma       vasra yukthayam  Aswini    nakshatra yukthayam      Shubha yoga –Shubha karana,  Evam guna viseshana visishtayam  asyam        Punya thithou, Thila tharpana  roopena Adhya  Karishye
(Tritheeya up to  4.34 om    afterwards  Chathurthi  , Aswni   till next day 6.30  am that night  and apabharani  afterwards)
18.9.2019(chathurthi-Mahabharani)
Adya Sri  Bhagavatha maha purushasya  Vishnor Agnaya  pravarthamanasya  Adhya Brahmana  Dweethiya parardhe  Swetha  Varaha kalpe  Vaivaswatha manvanthare  ashta vimsathi thame  kali yuge  prathame padhe ,jambu dweepe , Bharatha varshe,  Bharatha Khande , Mero Dakshine Parswe , Sakabdhe  asmin varthamane  vyvaharike Prabhavadeenam sashtya  samvatsaranam madhye   vikari    Nama samvatsare  , dakshina ayane,  varsha  rithou, kanyamase,   Krishna  pakshe   ,   Adhya                      
  Chathurthyam     Punya thithou   saumya     vasra yukthayam   apa bharani    nakshatra yukthayam      Shubha yoga –Shubha karana,  Evam guna viseshana visishtayam  asyam        Punya thithou, Thila tharpana  roopena Adhya  Karishye
(Chathurthi up to  6.13 pm , afterwards Panchami, apabharani  up to   6.46 am next day   and afterwards  Krithika)
19.9.2019(Panchami- bharani Kruthiga)
Adya Sri  Bhagavatha maha purushasya  Vishnor Agnaya  pravarthamanasya  Adhya Brahmana  Dweethiya parardhe  Swetha  Varaha kalpe  Vaivaswatha manvanthare  ashta vimsathi thame  kali yuge  prathame padhe ,jambu dweepe , Bharatha varshe,  Bharatha Khande , Mero Dakshine Parswe , Sakabdhe  asmin varthamane  vyvaharike Prabhavadeenam sashtya  samvatsaranam madhye   vikari    Nama samvatsare  , dakshina ayane,  vrsha rithou,  kanya mase,   Krishna  pakshe   ,   Adhya                     
Panchamyam        Punya thithou    guru      vasra yukthayam  Apa bharani  nakshatra yukthayam      Shubha yoga –Shubha karana,  Evam guna viseshana visishtayam  asyam  Panchamyam       Punya thithou, Thila tharpana  roopena Adhya  Karishye
(Panchami up to  7.28 pm and afterwards Sashti , apabhani  up to  6.48   Am  and afterwards  Kruthika)
20-9-2019(sashti- Karthika,Rohini)
Adya Sri  Bhagavatha maha purushasya  Vishnor Agnaya  pravarthamanasya  Adhya Brahmana  Dweethiya parardhe  Swetha  Varaha kalpe  Vaivaswatha manvanthare  ashta vimsathi thame  kali yuge  prathame padhe ,jambu dweepe , Bharatha varshe,  Bharatha Khande , Mero Dakshine Parswe , Sakabdhe  asmin varthamane  vyvaharike Prabhavadeenam sashtya  samvatsaranam madhye   vikari    Nama samvatsare  , dakshina ayane,   varsha rithou,  kanyamase,   Krishna  pakshe   ,   Adhya                     
 Sashtyam      Punya thithou  bhrugu        vasra yukthayam  krithika   nakshatra yukthayam      Shubha yoga –Shubha karana,  Evam guna viseshana visishtayam  asyam   Sapthamyam     Punya thithou, Thila tharpana  roopena Adhya  Karishye
(Sashti   up to  8.22  pm  , afterwards Ashtami . krithika  up to  10.20  AM  and afterwards  rohini)
21-9-2019(sapthami  , rohini)
Adya Sri  Bhagavatha maha purushasya  Vishnor Agnaya  pravarthamanasya  Adhya Brahmana  Dweethiya parardhe  Swetha  Varaha kalpe  Vaivaswatha manvanthare  ashta vimsathi thame  kali yuge  prathame padhe ,jambu dweepe , Bharatha varshe,  Bharatha Khande , Mero Dakshine Parswe , Sakabdhe  asmin varthamane  vyvaharike Prabhavadeenam sashtya  samvatsaranam madhye   vikari    Nama samvatsare  , dakshina ayane,  varsha   rithou,  Kanya mase,   Krishna  pakshe   ,   Adhya                     
Sapthamyam      Punya thithou   manda       vasra yukthayam   rohiini nakshatra yukthayam      Shubha yoga –Shubha karana,  Evam guna viseshana visishtayam  asyam  Ashtamyam       Punya thithou, Thila tharpana  roopena Adhya  Karishye
(SApthami up to 8.33 pm  that night and afterwards Navami , rohini  up to 11.22 am   that night afterwards mrugaseersha)
22-9-2019(ashtami  , Mrugaseersham)
Adya Sri  Bhagavatha maha purushasya  Vishnor Agnaya  pravarthamanasya  Adhya Brahmana  Dweethiya parardhe  Swetha  Varaha kalpe  Vaivaswatha manvanthare  ashta vimsathi thame  kali yuge  prathame padhe ,jambu dweepe , Bharatha varshe,  Bharatha Khande , Mero Dakshine Parswe , Sakabdhe  asmin varthamane  vyvaharike Prabhavadeenam sashtya  samvatsaranam madhye   vikari    Nama samvatsare  , dakshina ayane,  varsha   rithou,  Kanya mase,   Krishna  pakshe   ,   Adhya                     
Ashtamyam     Punya thithou   bhanu      vasra yukthayam   Mrugasira  nakshatra yukthayam      Shubha yoga –Shubha karana,  Evam guna viseshana visishtayam  asyam  Ashtamyam       Punya thithou, Thila tharpana  roopena Adhya  Karishye
(AShtami  up to 7.51 pm  that night and afterwards Navami , mrugasira nakshatra   up to 11.47 am   that night afterwards Arudhra)
23-9-2019(Navami –Arudhra)

Adya Sri  Bhagavatha maha purushasya  Vishnor Agnaya  pravarthamanasya  Adhya Brahmana  Dweethiya parardhe  Swetha  Varaha kalpe  Vaivaswatha manvanthare  ashta vimsathi thame  kali yuge  prathame padhe ,jambu dweepe , Bharatha varshe,  Bharatha Khande , Mero Dakshine Parswe , Sakabdhe  asmin varthamane  vyvaharike Prabhavadeenam sashtya  samvatsaranam madhye   vikari    Nama samvatsare  , dakshina ayane,  rithou,  kanya mase,   Krishna  pakshe   ,   Adhya                     
 Navamyam       Punya thithou    Indu       vasra yukthayam Arudra    nakshatra yukthayam      Shubha yoga –Shubha karana,  Evam guna viseshana visishtayam  asyam    Naumyam     Punya thithou, Thila tharpana  roopena Adhya  Karishye
(Navami up to  6.38 pm   after wards  Dasami  ,Arudra  up to 11.30 Am  that night  and afterwards  Pushya  Nakshata)
24-9-2019(dasami  , Punarvasu)
Adya Sri  Bhagavatha maha purushasya  Vishnor Agnaya  pravarthamanasya  Adhya Brahmana  Dweethiya parardhe  Swetha  Varaha kalpe  Vaivaswatha manvanthare  ashta vimsathi thame  kali yuge  prathame padhe ,jambu dweepe , Bharatha varshe,  Bharatha Khande , Mero Dakshine Parswe , Sakabdhe  asmin varthamane  vyvaharike Prabhavadeenam sashtya  samvatsaranam madhye   vikari    Nama samvatsare  , dakshina ayane,  rithou,  kanya mase,   Krishna  pakshe   ,   Adhya                     
 Dasami    Punya thithou   Bhauma   vasra yukthayam  Punarvasu    nakshatra yukthayam      Shubha yoga –Shubha karana,  Evam guna viseshana visishtayam  asyam  Dasamyam      Punya thithou, Thila tharpana  roopena Adhya  Karishye
(dasami   upto   4.43PM that night   and afterwards  Ekadasi, Punarvasu   Nakshatra up to  10.31 that night  and afterwards pushya Nakshatra)
25-9-2019 (ekadasi  , Pushyam)
Adya Sri  Bhagavatha maha purushasya  Vishnor Agnaya  pravarthamanasya  Adhya Brahmana  Dweethiya parardhe  Swetha  Varaha kalpe  Vaivaswatha manvanthare  ashta vimsathi thame  kali yuge  prathame padhe ,jambu dweepe , Bharatha varshe,  Bharatha Khande , Mero Dakshine Parswe , Sakabdhe  asmin varthamane  vyvaharike Prabhavadeenam sashtya  samvatsaranam madhye   vikari    Nama samvatsare  , dakshina ayane,  rithou,  kanya mase,   Krishna  pakshe   ,   Adhya                     
Ekadasyam     Punya thithou     SAumya    vasra yukthayam  Pushya    nakshatra yukthayam      Shubha yoga –Shubha karana,  Evam guna viseshana visishtayam  asyam    Ekadasyam    Punya thithou, Thila tharpana  roopena Adhya  Karishye
(Ekadasi up to  2.10PM afterwards Dwadasi, pushya  upto  8.53 am and afterwards aslesha nakshatra)
26-9-2019(dwadasi, Aslesha)
Adya Sri  Bhagavatha maha purushasya  Vishnor Agnaya  pravarthamanasya  Adhya Brahmana  Dweethiya parardhe  Swetha  Varaha kalpe  Vaivaswatha manvanthare  ashta vimsathi thame  kali yuge  prathame padhe ,jambu dweepe , Bharatha varshe,  Bharatha Khande , Mero Dakshine Parswe , Sakabdhe  asmin varthamane  vyvaharike Prabhavadeenam sashtya  samvatsaranam madhye   vikari    Nama samvatsare  , dakshina ayane,  rithou,  kanya mase,   Krishna  pakshe   ,   Adhya                     
  Dwadasyam      Punya thithou    Guru      vasra yukthayam  Asresha   nakshatra yukthayam      Shubha yoga –Shubha karana,  Evam guna viseshana visishtayam  asyam  Dwadasyam      Punya thithou, Thila tharpana  roopena Adhya  Karishye
(DWadasi up to  11.03 afterwards  Trayodasi, Asresha nakshtra up to  6.41 Am and afterwards Maka Nakshtra)
27.9.2019(Trayodasi ,Makam)
Adya Sri  Bhagavatha maha purushasya  Vishnor Agnaya  pravarthamanasya  Adhya Brahmana  Dweethiya parardhe  Swetha  Varaha kalpe  Vaivaswatha manvanthare  ashta vimsathi thame  kali yuge  prathame padhe ,jambu dweepe , Bharatha varshe,  Bharatha Khande , Mero Dakshine Parswe , Sakabdhe  asmin varthamane  vyvaharike Prabhavadeenam sashtya  samvatsaranam madhye   vikari    Nama samvatsare  , dakshina ayane,  rithou,  kanya  mase,   Krishna  pakshe   ,   Adhya                     
Trayodasyam     Punya thithou   Bhrugu     vasra yukthayam Maka   nakshatra yukthayam      Shubha yoga –Shubha karana,  Evam guna viseshana visishtayam  asyam  Trayodasyam      Punya thithou, Thila tharpana  roopena Adhya  Karishye
(Trayodasi up to  7.33 Am that night afterwards  Chathurdasi  , Poorva Phalguni up to 1.05  am that night and afterwards  Uthara Phalguni)
28-9-2019  Mahalaya Amavasya
    Vikari nama samvathsare ,dakshinayane , varsha  rithou, kanya mase , Krishna  pakshe, adhya amavasya        punya thidhou , sthira   vasara yukthayam, uttara phalguni   nakshatra yukthayam,  shubhayoga, shubhaKarana evam guna viseshena, visishtayam asyam Amavasyam   punya thidhou, amavasya  punyakale, darsa sradham , thilatharpana roopena adhya karishye
(Amavasya  up to  11 67 pm    afterwards  prathama, uthra  phalguni  Nakshatra  up to 10.03  pm    afterwards hastha Nakshatra)

3 comments:

 1. Sir so kind of you. You have provided only sankalpa manthras. PL provide karunya pithry manthras also.

  ReplyDelete
 2. PLEASE FIND THE MANTHRAS IN
  https://brahminrituals.blogspot.com/2018/08/mahalaya-paksha-tharpana-manthras.html

  ReplyDelete

 3. நமஸ்காரம்🙏🙏🙏

  நான் ஶ்ரீராம் ஐயர். யஜுர் வேதம். எனக்கு ஆத்ம பிண்டம் போடும் மந்திரத்தை அனுப்புமாறு வேண்டுகிறேன்.

  ReplyDelete