Wednesday, May 3, 2017

Gaayathri japam manthras ( 8-8-2017)

Gaayathri japam  manthras (  8-8-2017)
(For Yajur, Rig and Sama Vedis) 


                  For Yajur, Rig and Sama Vedis

(Though there   is some    controversy regarding the date   of Rig and Yajur   Upakarma, there  is no controversy at all   in  Gayathri japam date   for all the three  Vedas .  It is on 8-8-2017   for all the Vedas  .) 
1.Aachamanam
2,Shuklaam baradharam
 3.Om bhoo
 4.Mamo patha samastha duritha kshya dwara  sri parameshwara preethyartham Tadeva lagnam sudhinam tadaiva, tharaa balam chandra balam thadaiva , vidhya balam daiva balam tadaiva, Sri Lakshmi pathe aangriyugam smaramaami
              Apavithra pavithro vaa sarvaavasthaam gathopi vaa , ya smareth pundari kaksham, sabahyanthara suchi , manasam vaachikam  paapam  , karmanaa
Samuparjitham, sri Rama smaranenaiva vyopahathi na samsaya .Sree rama Rama Shubhe Shobane muhurthe  adya Brahmana dwiteeya paradhe , Swetha varaha kalpe, Vaivaswatha Manvanthare, Ashtavimsathi thame  , Kali yuge, Prathame pade, Jambhu Dwipe, Bharatha Varshe,Bhartaha Kande, Mero Dakshine Parswe, Sakabdhe, Asmin Varthamane  Vyavaharike, Prabhavadhi Sashti Samavathsaranaam Madhye,
 Hevilambi   nama Samvathsare , Dakshinayane, Varsha Rithou, Karkidaka  mase  Krishna pakshe  aadhya prathamaayam*  shubha thidou  Bhouma    vaasara yukthayaam  sravishta   ** nakshatra yukthaayam  shubha yoga shubha karana  evam guna viseshana visisishtaayam  asyaam prathamaayam  shubha thidou  mithyaa theetha prayaschittartham  ashtothara sahasra samkya  gayatri maha manthra japam karishye.
     Start from Pravasya Rishi brahma….  followed by aayathith anuvagasya… and then chant the gaythri manthra 1008 times.
 Complete with Abhivaadaye  and then complete with
     Kayena vacha…….
  *Prathama   up to  12.26 Am   on 9-8-2017   and then  Dwitheeya 12,44   am  next day
**Sravishta  Nakshatra is up to 4.53 Am on 9-8-2017     IST , afterwards SAthabishak     Nakshatra yukthayam  up top 5.46  AM  next day.
        Please compare the time when you are doing japam to IST and do corrections accordingly.


No comments:

Post a Comment