Monday, July 22, 2013

Yajur Veda Upakarmma (avani avitta) Manthras 2013

 

 Yajur  Vedi Avani Avittam for the year 2013*


                           Avani Avittam 20-8-2013(Tuesday )
                            (Compiled by P.R.Ramachander)

1.Yagnopa veetha dharana manthra
         ( Manthra for wearing  Poonal)
a.Aachamanam:Shuklaam Bharadharam……….      Santhaye
b.Om Bhoo…………..Bhoorbhavaswarom
c.Mamo patha samastha duritha kshya dwara sri paameshwara preethyartham
    Sroutha smartha vihitha sadachara  nithya karmaanushtanaa yogyatha sidhyartham  brhma teja abhivrudyartham yagnopaveetha dharanam karishye.

d.Yagnopaveetha  dharana maha manthrasya
   Parabrhma rishi(Touch forehead)
  Trushtup chanda (touch below nose)
  Paramathma devatha (touch heart)

e.Yagnopaveetha dharane viniyoga

        Wear Poonal one by one by reciting(poonal should be held by both hands, the tie in the poonal being held above by the right hand facing upwards)

Yagnopaveetham paramam pavithram  praja pathe,
Yat sahajam purasthad aayushyam
Agriyam prathi muncha shubram yagnopaveetham balamasthu theja.

f.After wearing all poonals one by one  do Aachamanam

g.Remove the old poonals  and break them to pieces by reciting

 Upaveetham bhinna thanthum jeernam kasmala dooshitham, visrujami jale punarbrahman varcho deergayurasthu me.

h.Do aachamanam.
  
       Summary meaning: I wear the white yagnopavitha that is purifying , which was born along with brahma, which is capable of increasing life .I am sure this would give glory and strength to me.I am destroying the dirty , soiled yasgnopavita .

2.Kamo karshet Japam 20-8-2013 morning)

      a.Aaachamanam:Shuklaam Bharadharam…….Santhaye
       b.Om Bhoo
        c.Mamo patha--- Preethyartham
            Tadeva lagnam sudhinam tadaiva, tharaa balam chandra balam thadaiva , vidhya balam daiva balam tadaiva, Sri Lakshmi pathe aangriyugam smaramaami
              Apavithra pavithro vaa sarvaavasthaam gathopi vaa , ya smareth pundari kaksham, sabahyanthara suchi , manasam vaachikam  paapam  , karmanaa
Samuparjitham, sri Rama smaranenaiva vyopahathi na samsaya .Sree rama Rama
                Tidhir Vishnu, Tatha vaara, nakshatram Vishnu reva cha
                 Yogascha karanam chaiva  sarvam Vishnu mayam Jagat ,
                  Sri Govinda , Govinda, Govinda
Aadhya sri bagavatha mahaa purushasya  Vishnor Agnaya , Pravarthamanasya , Aadhya brhmana  , dweethiya parardhe, swetha varaha kalpe, , Vaivaswatha manvanthare, ashta vimsathi thame, kali yuge, prathame padhe, Jamboo dweepe, Bharatha varshe , Bharatha kande, Mero dakshine parswe. Asmin varthamane , vyavaharike prabhavaadheenam sashti samvatsaranaam madhye ,  Vijaya  nama samvatsare, Dakshinaayane, Varsha rithou, Simha mase, shukla pakshe, aadhya pournamasyam  shubha thidou, Bhouma vasara yukthayam, Sravana ** nakshatra yukthayam, shubhayoga, shubha karana evam guna,  viseshana visishtaayam, asyam pournamaasyam  shubha thidou, taishyaam pournamaasyam* adhyot sarjana akarana praayaschithartham , samvatsara praayaschithartham, cha ashtothara satha samkhyaa “kamo karsheth  manyura karsheth” ithi maha manthra japam karishye.
    d.Then chant “Kamo karsheth manyura karsheth ” 108 times
e.Afterwards perform Aachamana and say”Kama manyu upasthanam karishye”   , Om tat sat brahmaarpanam asthu.

*On 20-8-2013  Chathurdasi is up to  10.23 Am, and  Pournami is  up to 7.15   AM of  21-8-2013 IST  ** Sravana    Nakshatra is up to 1.40 PM   IST on 20/8/2013 anD dhanishta Nakshatra   afterwards  according to the Panchanga..If you are doing it before  10.23AM   tell Chathurdasyam . Office going people do it early morning and to them is is Chathurdasi  and not pournami , Before you do the Upakarma   , please calculate corresponding  IST  and take the  proper Thidhi and Nakshatra. This is also applicable to mantras of Maha Sankalpam given below.

Summary meaning:The Brahmin first prays God that the time of doing whatever it may be  should become holy  and this he is sure is achieved by prayer to God.Then he tells when he is doing this japa, for example which year, which season, which day and so on.And he says that this japa is being done as a repentance for his not perfornming various religious duties during the year that he ought to have performed.The main manthra is a prayer to pardon the lapses which were due to Kama(passion) krodha(anger) and lopa(avarice)

3.Maha Samkalpam
       (20-8-2013  after Madhyaanikam and Brahma yagnam@)
a.Aachamanam
b.Shuklam baradharam……..
c.Om bhoo
d.Maha samkalpam
     Apavithra pavithro vaa sarvaavasthaam gathopi vaa , ya smareth pundari kaksham, sabahyanthara suchi , manasam vaachikam  paapam  , karmanaa
Samuparjitham, sri Rama smaranenaiva vyopahathi na samsaya .Sree rama Rama rama
                Tidhir Vishnu, Tatha vaara, nakshatram Vishnu reva cha
                 Yogascha karanam chaiva  sarvam Vishnu mayam Jagat ,
                  Sri Govinda , Govinda, Govinda
Aadya sri bhagawatha, Aadi vishno, Aadinarayanasya achinthyaya , aparimithaya, sakthyaa, briyamaanasya, mahaa jaloughasya madhye,
 paribrhamatham  aneka koti  brhmaandanam madhye,  eka thame,  prithya aptejo  vayvakaasaa ahankaradhi  -mahada vyakthai-aavaranair- aavruthe- asmin mahathi bramanda-karandaka-madhye aadhara sakthi –koormaa nandathi  ashta diggajopari prathishtithasya , athala-vithala-suthala-rasaathala-thalaa thala-mahaathala-pathalakyai loka sapthakasya upari thale, punya kruthaam nivaasabhuthe  bhoor –bhuvar-suvar-mahar-janarr-thapa-satyaakhyai loka shatkasya adho bhage mahaa nalayamana phani raja seshasya sahasra phanaa mani mandala mandithe, dighdanthi-shunda dhanda-uttambhithe, panchasath koti yojana vistheerne, lokaloka –achalena valayithe lavaneshu-sura-sarpi-dhadhi-ksheera-udakaarnavischa parivruthe, jambhu-plaksha-saka-salmali-kusa-krouncha-pushkarakhya saptha dweepanaam madhye, Jamboo dweepe, Bharatha varshe, bharatha kande, prajaapathi kshetre  dandakaaranya-chamapakaaranya-vindhyaaranya-veekshaaranya-vedaaranayaadhi,  aneka punya aaranyaanam Madhya pradeshe, karma bhoomou,  rama –sethu-kedharayoo  madya pradaeshe , Bhaageerathi-Gouthami-Krishna veni-Yamuna-Narmadaa-Thungabadhraa-Triveni-Malaapahaarini-kaveri- ithyadi , aaneka punya nadhi viraajithe, Indraprastha-Yamaprastha-Aavanthikaapuri-Hasthinaapuri-Ayodhyaa puri-Maayaa puri-Kasi puri-Kanchi puri-Dwarakaa aadi aneka punya puree viraajithe Sakala jagat srushta, parardha dwaya jeevana, bramana  dweethiya parardhe, Pancha sathabdhou, prathame varshe, prathame mase, prathame pakshe, prathame divasae, aahni, dweethiye yame, trithiye muhurthe, swayambhuva-swarochisha-uthama-thamasa-raivatha-chakshu shakheshu, shatsu  manusha atheetheshu, sapthame vaivaswathe manvanthare, aashta vimsathi thame, kali yuge, prathame padhe, Jamboo dweepe, Bharatha varshe , Bharatha kande, Mero dakshine parswe. Asmin varthamane , vyavaharike prabhavaadheenam sashtya samvatsaranaam madhyeVijaya  nama samvatsare, Dakshinaayane, Varsha rithou, Simha mase, shukla pakshe, aadhya pournamasyam  shubha thidou, Bhouma vasara yukthayam, Sravana ** nakshatra yukthayam, shubhayoga, shubha karana evam guna,  viseshana visishtaayam, asyam pournamaasyam  shubha thidou ,   anaadhya vidhya pravarthamane asmin  mahathi samsara chakre  vichitrabhi karma gathibhi vichitrasu yonishu puna puna anekadha janithwa kenapi punya karma  viseshena idhaanimthana manushye  dwijanma visesham prapthavatho  mama jjanmabhyasa jjanama prabruthi  ethath kshana paryantham , baalye, vayasi kaumare  yowane  vaardhake cha jagrath swapna sushupthya avasthamsu  mano vak kaya karmendriya  jnanendriya vyaparai kama-krodha-lobha-moha-madha-mathsaryaadhi  sambhavithaanam iha janmani  janmanthare cha jnana ajnana kruthaanam maha pathakanaam mahaa patathakanumanthratwadeenam , samapathakaanaam upapaathakaanaam malini karanaanam nindhitha dhana dhaano upa jeevanaadeenam aapathrikarananaam  jathi bramsa karaanam vihitha  karma thyaagaaadeenam  jnanadha  sakruth kruthanaam ajnanatha  asakruth kruthaanam  sarveeshaam papaanam  sadhya  aapanodhanartham
aswatha narayana sannidhou-deva brahmana sannidhou-tryaa trimsath koti devathaa sannidhou-sri visaalakshi sametha visweswara swami sannidhou-mahaa ganapathi sannidhou-seetha lakshmana bharatha sathrugna-hanumt samedha sri rama chandra swmai sannidhou-sri rukmani sathyabhama samedha sri gopala Krishna swami sannidhou-hari hara puthra swami sannidhou-sri lakshmi narayana swami sannidhou  sraavanyaam pournamasyaam adhyopakrama karma karishye.Thadangam sravanee pournamasi punyakale sareera shudhartam  shuddhodhaka snanam aham karishye
                  Athi krura maha kaya, kalpanthahanopama,
                   Bairavaya namasthubhyam anujnam dathu marhasi

@ Brahma Yagna Manthras are given at the end.
*On 20-8-2013  Chathurdasi is up to  10.23 Am, and  Pournami is  up to 7.15   AM of  21-8-2013 IST  ** Sravana    Nakshatra is up to 1.40 PM   IST on 20/8/2013 anD dhanishta Nakshatra   afterwards  according to the Panchanga..If you are doing it before  10.23AM   tell Chathurdasyam . Office going people do it early morning and to them is is Chathurdasi  and not pournami , Before you do the Upakarma   , please calculate corresponding  IST  and take the  proper Thidhi and Nakshatra. This is also applicable to mantras to Kamo karsheth  japa given above)Summary meaning:Here again apart from locating oneself with reference to time , one locates himself with reference to place also.We are supposed to live in Jambu Dweepa, Bharatha Kanda which is south of the great mountain Maha meru.Then again this Bhasratha Kanda is blessed with many holy rivers and holy places.Then prayer is done to God to pardon sins committed by word, thought and deed, because this was done inspite of his great grace which made us be born as human beings after several wheels of birth.Also the sins performed during several ages in life is highlighted.Some of the sins specifically mentioned are those done while earning money without conscience, giving money to improper people, actions which did not suit the caste we are born in, sins due to non performance of actions which ought to have been done and so on. We pray God and tell him that we would take bath in holy pure water and then start the veda parayanas which is our duty as Brahmin.

4.Yagnopa veetha dharana manthra

     After bath again change poonal by reciting manthra as given in s.No.1.Please note that now a days very rarely people take bath after mahaa sankalpam but do prokshana snanam i.e bath by sprinkling of water on the head.

5.Kanda Rishi Tharpanam
    1,Aachamanam
     2,Shklaama baradharam
     3.Om bhoo
      4.Mamo patha samastha durida kshya dwara  sri parameshwata preethyartham sravanyaam  pournamaasyam  adhyoyapakrama  karmangam kanda rishi tharpanam karishye.
     Wear poonal as garland and do tharpanam using water mixed with thil (black gingely) and akshatha
      Each manthra has to be chanted thrice and tharpanam done.

1.Prajapathim kanda rishim tharpayami
2,Somam kanda rishim tharpayami
 3.Agnim kanda rishim tharpayami
4.Viswaan devaan kanda rishim tharpayaami
5.Saahinkeer devatha upanishadha tharpayami
6.Yagnigeer devatha upanishadha tharpayaami
 7.Vaaruneer devatha upanishadha tharpayami
8.Brhamanagum  swayubhuvam tharpayaami
9.Sadasaspathim tharpayami
  wear poonal in the normal fashion and then do aachamana.

Summary meaning:Tharpanam means really satisfying.By this tharpanam we satisfy the rishi(sages) of Soma(moon), Agni(fire), Viswaan devan(all gods looking after earth), etc.

5.Vedarambham

    Though these are essential part of Avani avittam , I am not giving this because Vedic manthraas are very difficult to transliterate in to English and reading them wrongly would be counter productive.

6.Gaayathri japam (21-8-2013)
                  For Yajur, Rig and Sama Vedis

1.Aachamanam
2,Shuklaam baradharam
 3.Om bhoo
 4.Mamo patha samastha duritha kshya dwara  sri parameshwara preethyartham Tadeva lagnam sudhinam tadaiva, tharaa balam chandra balam thadaiva , vidhya balam daiva balam tadaiva, Sri Lakshmi pathe aangriyugam smaramaami
              Apavithra pavithro vaa sarvaavasthaam gathopi vaa , ya smareth pundari kaksham, sabahyanthara suchi , manasam vaachikam  paapam  , karmanaa
Samuparjitham, sri Rama smaranenaiva vyopahathi na samsaya .Sree rama Rama Shubhe Shobane muhurthe  adya Brahmana dwiteeya paradhe , Swetha varaha kalpe, Vaivaswatha Manvanthare, Ashtavimsathi thame  , Kali yuge, Prathame pade, Jambhu Dwipe, Bharatha Varshe,Bhartaha Kande, Mero Dakshine Parswe, Sakabdhe, Asmin Varthamane  Vyavaharike, Prabhavadhi Sashti Samavathsaranaam Madhye, Vijaya  nama Samvathsare , Dakshinayane, Varsha  Rithou, Simha mase  Krishna pakshe  aadhya prathamaayam*  shubha thidou  soumya  vaasara yukthayaam  sravishta  ** nakshatra yukthaayam  shubha yoga shubha karana  evam guna viseshana visisishtaayam  asyaam prathamaayam  shubha thidou  mithyaa theetha prayaschittartham  ashtothara sahasra samkya  gayatri maha manthra japam karishye.
     Start from Pravasya Rishi brahma….  followed by aayathith anuvagasya… and then chant the gaythri manthra 1008 times.
 Complete with Abhivaadaye  and then complete with
     Kayena vacha…….
 • Pournami up to  7.15 Am   Prathma is from 7.15   AM  of 21-8-2013 up to  4 .29 AM  IST  next day.Afterwards change to Dwitheeyam shubha thidhou
**Sravishta  Nakshatra is up to 11.25 Am   on 21/8/2013 IST , afterwards Sathabishak    Nakshatra yukthayam .
        Please compare the time when you are doing japam to IST and do corrections accordingly.
Appendix Brahma Yagnam.

 1. Perform Achamanam
 2. Face eastern direction and do “Shuklam baradaram….” Followed by pranayamam “om Bhoo…”
 3. Mamopatha samastha duritha kshya dwara sri Parameshwara preethyartham Brahma Yagnam karishye. Brahma yagnena Yakshye.
 4. Chant and clean the hands with water
Vidhyudasi paapmanam vidhya me paapmanam amruthath Sathya mupaime
And then chant
      Om Bhooo tatsa vithurvarenyam
       Om Bhuva Bhargo devasya Dheemahi
        Ogum suva Dhiyo yona prachodayath
        Om Bhooo Tatsa vithurvarenyam Bhargo devasya dheemahi
         Om Bhuva Dhiyo yona prachodayath
         Ogum Suva Tatsa vithurvarenyam Bhargo devasya Dheemahi Dhiyo yona         prachothayath

 1. Chant  Vedic manthras
Om Agnimeele purohitham Yagnasya Dheva mruthvijam, hotharam Rathna Dhathamam
Om Ishe Twoje Thwa vayavasthapayavastha Devo vassavitha prarpayathu sreshtathamaya karmane
Om Agna Aayahi veethaye grunano havyadathaye, ni hotha sadhsi bharhishi
Om sanno devirabheeshtaya Aapo peethaye sam yorabhisravanthu na
       After this recite if possible vedic manthras that you know like Rudram, Chamakam etc

 1. Sprinkle water round the head by reciting
                           Sathyam Thapa sradhayam juhomi

 1. Recite three times with folded hands
Om namo brahmane namosthwagnaye nama pruthwyai nama oshadheebhya namo vaache namo vaachaspathaye  namo vishnave bruhathe karomi.

      8.Clean the hands again with water by reciting “vrushtirasi vruschame paapmanamamruthath sathyamupaaga”
Do aachamanam
 1. Chant “shuklam baradaram….”
 2. Do Pranayamam, “om Bhoo…”
 3. Mamopatha samastha duritha kshaya dwara sri parameshwra preethyartham  deva-rishi-pithru tharpanam karishye.
 4. Touch water and clean your hands
 5. Do deva tharpanam through the tip of fingers
               1.Bramodaya ye deva thaan devaan tharpayami
                2.Sarvaan devaan tharpayami
                3. Sarva deva ganaan tharpayami
                4.Sarva deva pathnis tharapayami
                5.Sarva deva ganapathnis tharpayami
       13, Do rishi tharpanam by wearing yagnopaveetha as garland and pouring out water from  the liitle finger
               1,Krishna dwaipayanaya ye rishaya thaan rishin tharpayami
                2. Sarvaan risheen tharpayami
               3.Sarva rishi ganaan tharpayami
                4. Sarve rishi pathnis tharpayami
                 5,Sarva rishi gana pathnistharpayami
                 6. Prajapathim kanda rishim tharpayami
                 7. Somam kanda rishim tharpayami
                 8. Agnim kanda rishim tharpayami
 Put the Yagnopaveetham in normal fashion and pour water from the tips of fingers
                 9. Viswan devan kanda rishin tharpayami
                 10. Samihithir devatha upanishada tharpayami
                 11. Yagnigir devatha upanishada tharpayami
                 12.Varuneer devatha upanishada tharpayami
Put the Yagnopaveetham and pour water by towards the left
                  13. Havyavaham tharpayami
                  14.Viswaan devaan kanda rishin tharpayaami
Pour water by the bottom of the palm towards self
                  15.Brahmanam swayambhuvam tharpayami
                   16.Viswan devan kandarishin tharpayami
                   17.Arunan kandarishin tharpayami
Put the Yagnopaveetham in normal fashion and pour water from the tips of fingers
                   18.Sadasaspathim tharpayami
                    19.Rig vedam tharpayami
                    20.Yajur Vedam tharpayami 
                    21. Sama Vedam tharpayami
                    22. Atharvana Vedam tharpayami
                    23. Ithihasa puranam tharpayami
                    24. Kalpam tharpayami
14.Only those who have lost their father (others go to step 15)do Pithru tharpanam wearing the yagnopaveetham on the right shoulder pouring water between the thumb. And index finger.
                   1.Soma pithruman yamo angiraswan agni kavyavahana ithyadaya ye pithara                                     
                       thaan pithrun tharpayami,
                    2. Sarvaan pithrun tharpayami
                    3. Sarva pithru ganan tharpayami
                    4. Sarva pithru pathnistharpayami
                    5. Sarva pithru ganapanthnistharpayami
                    6.oorjam vahanthi amrutham grutham paya keelaalam parisruyatham
                        swadaastha  tharpayatha me pithrun trupyatha, trupyatha, trupyatha
                     7.Aabrahma sthambha paryantham jagat trupyathu
15.Put the yagnopaveetha in the normal fashion
                Pour water saying Om That sat Brahmarpanamasthu
      And then do aachamanam.
Brahma yagnam(sacrifice to Brahma) is the oblation offered to satisfy Devas, Rishis(sages) and Pithrus(ancestors). It is supposed to be performed daily after Madhyannikam, But nowadays it is done mainly on avani avittam days.

* Taken from book on Sandhya Vandhana Bhashyam published by Ramakrishna mutt. Mylapore, Chennai, and Yajur upa karma prayoga published by R.S.Vadhyar , Kalapathy. Transliteration done by P.R.Ramachander

60 comments:

 1. Very Very useful service! Thank you very much enabling more people to perform the vedic duties!!

  ReplyDelete
 2. Thanks for the timely reminder on Avani Avittam and the very useful tool provided to people like me to perform the ritual (in places where Vadhyars are not available). My grateful Pranams.

  ReplyDelete
 3. Thanks for useful information posting. Great !

  ReplyDelete
 4. Thanks a lot for providing this Avani Avittam function related mantras. It will be very very useful where Guru is not available to each individual. I pray with folded hands to all of us to take leave from office and perform this important duty atleast on
  Avani Avittam day. Subramanian/Tiruchy.

  ReplyDelete
 5. Thank you very much sir. Is there any way to get the avani avittam manthras for Sri Vaishnavals?

  ReplyDelete
  Replies
  1. brahminsnet.com is giving for sri vaishnavals.

   Delete
 6. Thanks for your efforts.. it is a great service you are doing.
  Since most of us in the west don't actually pronounce the mantras properly.. is it possible to make an audio of the entire recitation with interspersed comments of what to do.. A video would be the most ideal but I would not like to stretch it so much..
  Thanks again.

  ReplyDelete
  Replies
  1. www.brahminsnet com . you can swee audio also.

   Delete
 7. Thanks a lot Shri P R Ramachandran. Wonderful, selfless service to the brahmin community VLS

  ReplyDelete
 8. Wonderful service Sir!!!!!! God be with you always!!!!

  ReplyDelete
 9. Very Very Thanks. It will be very usable if we get these mantras/ amavasa tharpanam etc., in audio audio of the entire recitation with sufficient time gap to repeat it will help. These are unavoidable and needs for the present days.

  ReplyDelete
 10. my humble prannam to Br. Sri. Ramachandran. It is indeed very very noble service to our community. if possible please help me with old text of complete Sandhya Vandhana with all mantras.

  ReplyDelete
 11. Great job to help the community....

  ReplyDelete
 12. If it is in our local languages like tamil , kannada , telugu it is use full for all.....

  Thanks for sharing....

  ReplyDelete
  Replies
  1. in tamil language please see general slokas and manthras thread for aapasthampa soothram, pothaayanam, rik and sama vedham.

   Delete
 13. More than anything, those guys holed up in remote places all over the world and do not wish to miss the annual rituals(who cannot read tamil/malayalam)feel so very happy to receive this English Version. God bless you and you live very long years and continue to serve.
  Thank you
  Krishnan

  ReplyDelete
 14. Thanks for the useful post; your efforts are praise worthy.

  ReplyDelete
 15. Very Very useful service! Thank you very much, next time also give audio version
  Rajesh Srinivasan /Trichy.

  ReplyDelete
 16. Thanks for the great service that you have been doing year after year.

  My Namaskaram - Ranganath

  ReplyDelete
 17. Suggestion: To make the Aaani avittam mantrams complete and self standing for todays youngsteres in the US ,UK etc please consider spelling out the earlier part ( yajnopaveeda dharanam etc ) with a details such as: Aaachamanam : Achutaya namah ,anadayan namaha etc and take a spoonful of water etc. Such details are available elsewhere but if included in your pages it will be complete .
  I am your fan,
  anantNarayan

  ReplyDelete
 18. Namaskaram. This is very useful,not only people residing in foreign countries, but also for people living here..Thanking you.

  ReplyDelete
 19. Aneka Kodi Namaskaram!!

  Commendable

  It will be appropriate if you mention when to put and remove Pavitram. Also, kindly mention which fashion Punal is to be put after Varuneer Devata Upanishad Tarpayami.

  Hope to get the above details BEFORE 20-08-2013

  Very many thanks for the invaluable service.

  ReplyDelete
  Replies
  1. This comment has been removed by a blog administrator.

   Delete
 20. Gayatri Japam Manthras are given at the end of Avani avitta manthras, When you do deva Tharpanam , you have to wear poonal normally, when you rishi tharpanam, you have to wear it like garland and when you do Pithru Tharpanam, poonal should be worn on right shoulder. THere was a suggestion that I should give details of how to do Aachamanam etc. This is a good suggestion. I shall include it next year,Happy Avani avittam

  ReplyDelete
 21. Really an awesome work sir. I was really thinking of how am i going to do it this year. It is as if like a God in human version...Thanks a lot sir

  ReplyDelete
 22. A Great Service. Helps every discerning brahman interested in keeping up with the rituals.
  A humble suggestion - you may also include a hint on the sequence in which various karma need to be performed; for eg. for Bramhacharies - Sandhyavandanam followed by Samithadanam follwed by Kamokarsheeth japam etc etc
  Once again with lots of appreciation on your significant service, may god almighty bless you and your family with all that is good.
  Namaskaram, Anantharamasarma

  ReplyDelete
 23. thank you very much sir, for the mantarams sir, u'r a god incarnate for people all over the world like me

  ReplyDelete
 24. thank you for the service to our brahmin group. This manthras really help people who are away from home and need assistance.God bless you

  ReplyDelete
 25. Dear Swamin,

  Can anyone provide a clear cut of Anustanam to be followed by Brahmacharis, Vapanam etc etc. Kindly provide a link or a doc so that it can be useful for Brahmacharis, always some confusion prevails in this anustanam.

  ReplyDelete
  Replies
  1. in general slokams and manthrams you can see more information in tamil language.

   Delete
 26. YOU HAVE DONE A COMMENDABLE SERvICE. As already mentioned, please make a video and upload in your blog as well as u tube. It is already too late for this year. You may consider doing it from the next year.

  ReplyDelete
 27. Thanks for useful information posting. Great ! this comment all are writing but its really awesome .

  translator | translator services

  ReplyDelete
 28. ப்ரணாம். நமஸ்காரம். வணக்கம். மஹா பெரியவாளின் உத்தரவை சிரமேற்கொண்டு தாங்கள் செய்யும் இந்த கைங்கர்யத்துக்கு பகவானின் அருள் பூரணமாக கிடைக்கப் பிரார்த்திக்கிறேன். தயவு செய்து இதன் தமிழ் வடிவத்தை வெளியிடவேனுமாய் கேட்டுக்கொள்கிறேன். விதேயன் சிவசுப்ரமணியன்
  Kindly provide the source for Tamil format of the mantras either in pdf or in other format. Kindly upload the same.

  For contactin me: charusiva@gmail.com

  ReplyDelete
  Replies
  1. Upakarma procedure in Tamil, scanned PDF file at
   http://www.madmadrasi.net/2013/08/yajur-upakarma-avani-avittam-procedure.html

   Delete
 29. Oh! great job. In fact my son is in US and I was trying to make these mantras in English so that he would be able to perform Avani Avittam there with Shraddha. I have forwarded the blog link to him which is of immense help. Thanks a million for this service.

  ReplyDelete
 30. Thank you sir for the wonderful work
  Sreenivasan

  ReplyDelete
 31. Thanks alot for this wonderful work... We are depending a lot on this shri PR avargale. God Bless You...

  ReplyDelete
 32. Hello,
  Can you please advise on the order to be followed?

  My understanding is I have to do the following before work:

  (20-8-2013)
  1. Sandhya vandanam
  2. Kamo karshet Japam
  3. Yagnopa veetha dharana manthra
  4. Kanda Rishi Tharpanam
  5. Maha Samkalpam

  (21-8-2013)
  1. Sandhya vandanam
  2. Gaayathri japam

  Please suggest the right flow if I've got it wrong.

  Thanks,
  Satish

  ReplyDelete
 33. The order as enlisted by Satish is correct.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Great. Thank you for the confirmation

   Delete
  2. But the order given by Satish is different from the one given by you.

   Thanks to you for the blog, I am trying to do this myself without Vadiyar.

   Delete
 34. Sir,
  Thanks a ton .This is really helpful . Really appreciate your effort for translating it . God bless you and your family.

  ReplyDelete
 35. Dear Ramachandran, Glad we are belongs to Sri Sri Mahaperiyaval family. Thanks for giving useful information with mantras to yajur upkarama on the right day in right manner even this Bhoga bhoomi Ameriva
  Bharathi Ramachandran ,IRSE @ NJ

  ReplyDelete
 36. Respected Sir,

  This is a great service to the entire community. Thanks from the bottom of my heart.

  Best wishes,
  Ramanathan P E

  ReplyDelete
 37. Dear Shri Ramchandar,

  Rishis blessings would always be with you. What you have is a Nishkamya Karma.

  God bless

  Thirvaiyaru Santhanagopalan

  ReplyDelete
 38. Thank you very much for your great service. I do not have words to express my thanks. Namaskarams. Srivatsan S

  ReplyDelete
 39. Thank you Sir.
  It was indeed very useful and I'm a regular viewer of your blog site through the year for all rituals. I like it specifically because it helps me to understand and perform easily.
  Our Sincere Appreciation to you for giving us such useful site.
  Thanks again.

  ReplyDelete
 40. Adorable blog!! I have heard about The ritual of 'Yagnopaveetham Dharan'. These all are very pure techniques and mantra for all which provided by you.These all are used by people since many years ago.
  _________
  love problem solutions

  ReplyDelete
 41. Sir.........I appreciate the wonderful service to the community Keep it up

  ReplyDelete
 42. I appreciate your blog.Your blog has something interesting.Here i got new enlightenment.
  __________
  Top astrologer in india

  ReplyDelete
 43. Nice post!! Some old rituals are amazing to do.This is really so interesting to know about them.I always very curious for these rituals.
  _________
  http://www.freeonlineastrologer.com/Free-vedic-astrology.php

  ReplyDelete
 44. i read in the following link https://docs.google.com/document/d/1iBd-5UJ9H-JPtPd8GUrzJyyxnLy1OfBsbs1M4KhIHmk/edit that Only Bhramchari’s has to change the yagnyopaveetam in the morning can u calrify on this

  ReplyDelete
 45. i read in the following link https://docs.google.com/document/d/1iBd-5UJ9H-JPtPd8GUrzJyyxnLy1OfBsbs1M4KhIHmk/edit that Only Bhramchari’s has to change the yagnyopaveetam in the morning can u calrify on this. My mail id nemsivaramy@gmail.com

  ReplyDelete
 46. This comment has been removed by the author.

  ReplyDelete
 47. Sir, My father expired on 1st April 2016, how to I do Yagnopaveetha dharana this year. I have been told that I should not say a lot of mantras but only the mantra for the Yagnopaveetha dharana. Please guide me. My email is iyer.chandrashekar@gmail.com

  ReplyDelete